Elens ursprung

Diagrammen visar ursprunget för den el vi sålt i Sverige under 2015. Till alla privatkunder säljer vi bara el från förnybara källor.

Jämtkrafts samlade elförsäljning

I det här diagrammet ser du en bild av den totala elförsäljningen från Jämtkraft. Elförsäljningen är fördelad på förnybar el (vind-, vattenkraft och biobränsle), fossila bränslen (kol, olja och torv) samt kärnkraft.

Diagram över elens ursprung för Jämtkrafts samlade elförsäljning 2015

Förnybara energikällor 94%

Kärnkraft 3%

Fossilla energikällor inklusive torv 3%

CO2-utsläpp: 26,4 g/kWh
Kärnbränsleavfall: 0,000097 g/kWH

Elavtal till privatpersoner och Lokalpris/Jämtpris för företag

I alla elavtal till privatpersoner ingår 100% förnybar energi. De företagskunder i vårt nätområde som har Lokalpris eller Jämtpris ingår också i den här statistiken. I den förnybara mixen ingår el från skog, vind och vatten.

Diagram över elens ursprung för Jämtkrafts privatkunder 2015

Förnybara energikällor 100%*
*Vindkraft 1% Vattenkraft 99%

Kärnkraft 0%

Fossilla energikällor inklusive torv 0%

CO2-utsläpp: 0,03 g/kWh
Kärnbränsleavfall: 0,00 g/kWH

Avtal med ett miljöval

Har du valt Bra Miljöval eller Vindkraft garanterar vi att all el du använder har producerats i en anläggning som uppfyller Naturskyddsföreningens krav för Bra Miljöval eller i ett vindkraftverk. 

Diagram över elens ursprung för elavtal med miljöval 2015

Förnybara energikällor 100%

Kärnkraft 0%

Fossilla energikällor inklusive torv 0%

CO2-utsläpp: 0,03 g/kWh
Kärnbränsleavfall: 0,00 g/kWH

Resterande elförsäljning, utan tillval

I det här diagrammet ser man elens ursprung för elavtal till företag som inte valt Bra Miljöval eller vindkraft.

Diagram över elens ursprung för Jämtkrafts företagskunder utan tillval 2015

Förnybara energikällor 17%

Kärnkraft 41%

Fossilla energikällor inklusive torv 42%

CO2-utsläpp: 336 g/kWh
Kärnbränsleavfall: 0,0012 g/kWH

Miljöpåverkan

I diagrammen ser du fördelningen mellan olika energikällor och den miljöpåverkan som elproduktionen medför.

Redovisning sker i form av CO2-utsläpp och kärnbränsleavfall per kWh. Information baseras på data från Energimarknadsinspektionen och på så kallade driftsdata, det vill säga påverkan på miljön under den tid då kraftverken producerar el.

Mer information om ursprungsmärkning av el hittar du hos Energimarknadsinspektionen. Du kan också läsa mer hos Energimyndigheten.