Så hanterar vi dina personuppgifter

Följande information gäller samtliga våra kunder från och med den 25 maj 2018 då den nya dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 träder i kraft.

Jämtkraft AB och dess dotterbolag (nedan kallade ”vi”, ”oss”, ”vår”, ”vårt”) tillhandahåller olika former av tjänster/produkter där parternas rättigheter/skyldigheter regleras i författningar respektive avtal med tillhörande villkor. För att fullgöra våra åtaganden mot dig, samt för att kunna följa gällande författningar, behöver vi registrera och behandla olika personuppgifter om dig, där vi är Personuppgiftsansvariga.

Hur hanterar vi din information

Uppgifterna sparas så länge det är nödvändigt för att fullgöra vårt avtal eller så länge lagstiftningen kräver det. Vidare kan personuppgifterna komma att behandlas av oss för att genomföra marknadsanalyser, upprätta statistik, för marknadsföringsändamål samt för att utvärdera, utveckla och informera om tjänster och produkter. Denna behandling är nödvändig för vårt berättigade intresse av att utveckla, förbättra och sälja produkter och tjänster samt bibehålla en god kundkontakt.

Personuppgifter kan komma att utlämnas till koncernföretag och samarbetspartners för de ändamål som anges ovan med avseende på deras tjänster och produkter, förutsatt att tjänsterna och produkterna har naturlig anknytning till oss. Denna behandling är nödvändig för det berättigade intresset att utveckla, förbättra och sälja produkter och tjänster.

Personuppgifterna kan även komma att hämtas in från eller lämnas ut till tredje part om det följer av författning. Därutöver kan personuppgifter lämnas till eller inhämtas från kreditupplysningsföretag för bedömning av konsumentens ekonomiska förutsättningar att fullgöra avtalet. Personuppgifter kan komma att uppdateras mot offentliga och privata register.

Uppgifterna kan även lämnas ut till andra företag inom koncernen. Vidare kan behandlingen komma att utföras av anlitade personuppgiftsbiträden. I vissa situationer kan personuppgifter komma att överföras till och behandlas i land utanför EU/EES av Jämtkraft eller av annan leverantör eller underleverantör. Innan så sker genomförs bedömning av säkerheten för att säkerställa att personuppgifterna kommer att hanteras på ett säkert och korrekt sätt. Vi behandlar inte dina uppgifter genom automatiserat beslutsfattande eller för automatisk profilering. 

Dina rättigheter

Du som har dina personuppgifter registrerade hos oss har ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Du har rätt att begära tillgång till de uppgifter vi lagrar som rör dig. Det gör du genom att logga in på mina sidor via denna länk minasidor.jamtkraft.se/gdpr. Alternativt besök vår reception så hjälper vi dig, ta med dig giltig fotolegitimation. Du har även rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter. Du har rätt att begära att dina uppgifter ska raderas, om du anser att vi behandlar uppgifterna felaktigt eller om rättslig grund saknas. Du har rätt att göra en begäran om dataportabilitet samt rätt att begära begränsning av vår behandling av dina uppgifter. Du har även rätt att invända mot behandlingen av uppgifterna. Om du anser att vi inte åtgärdat de brister du meddelat oss har du rätt att lämna klagomål till berörd tillsynsmyndighet vilken är Integritetsskyddsmyndigheten.

Kontakt- och besöksuppgifter

Besöksadress: Jämtkraft AB, Kyrkgatan 21, 831 50 Östersund.
Telefon: 063-14 90 00 (växel)
E-post: info@jamtkraft.se

Jämtkraft AB har utsett ett dataskyddsombud, detta kan nås på adressen dpo@jamtkraft.se eller via vår växel.