Personuppgiftslagen (PUL)

Personuppgiftslagen, PUL, ska skydda människor mot att den personliga integriteten kränks genom att personuppgifter används på fel sätt. Med personuppgifter avses all information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.