Ladda i Mittstråket

Mittstråket är en viktig passage som sträcker sig från Sundsvall, genom Västernorrland och Jämtland och vidare in i Norge till Trondheim. I nuläget är Jämtland och Västernorrland några av de län som är mest bilberoende i hela Sverige och det är en utmaning att ställa om till ett mer hållbart resande. Syftet med projektet Ladda i Mittstråket är att minska klimatpåverkan från persontransporter genom utbyggnad av laddinfrastruktur längs Mittstråket i Sverige.

logotyp ladda mittstråket

Under 2020–2022 ska det inom ramen för projektet byggas 85 laddstolpar i anslutning till järnvägsstationerna längs Mittstråket varav Jämtkraft ansvarar för att få drygt hälften på plats, på stationerna mellan Bräcke och Storlien. Genom att koppla samman olika transporttyper ska projektet bidra till överflyttning av persontransporter från bil till tåg.

Mål med projektet

Projektets övergripande mål är att stärka Mittstråket som ett funktionellt och hållbart transportstråk och främja övergången till en fossilfri transportsektor.

På längre sikt ska det resultera i ökat hållbart resande längs Mittstråket som i sin tur bidrar till effektivare markanvändning, minskad trafik, mindre buller och luftföroreningar i tätorterna, vilket ökar regionens attraktionskraft och tillväxtförmåga.

På Jämtkraft har vi arbetat med laddinfrastruktur för elbilar sedan 2009, som en del i vår strävan att accelerera omställningen till en fossilbränslefri region och ett fossilfritt samhälle. Vi ser det här projektet som en viktig del i arbetet med att bygga upp en fungerande laddinfrastruktur för att skapa förutsättningar för fler elbilar på marknaden och säkerställa att du som elbilist har tillgång till bekväm och smart laddning.

Samverkan och finansiering

Projektägare är Länsstyrelsen Västernorrland och själva utbyggnaden görs av energibolagen Sundsvall Energi och Jämtkraft, i nära samarbete med de berörda kommunerna Bräcke, Krokom, Åre, Östersund, Ånge och Sundsvall. Ladda i Mittstråket föddes ur ett tidigare projekt kring Mittstråket då samverkansplattformar etablerades och en dialog om fortsatt samverkan ledde vidare till detta projekt som Länsstyrelsen Jämtland och Europeiska regionala utvecklingsfonden är med och finansierar.

medverkande i ladda mittstråket