Hållbarhet på Jämtkraft

Varje år låter vi de människor som påverkas mest av vår verksamhet betygsätta hur vi väl utför vårt arbete inom miljö, jämlikhet, arbetsvillkor, mångfald, kommunikation och affärsetik. Vi vill vara det företag som framtiden behöver.

hallbarhet-forbifart-billsta

I års- och hållbarhetsredovisningen kan du läsa om hur det gick förra året, vår verksamhets miljöavtryck, hur vi arbetar för att minimera dem, vad vi presterar när det gäller arbetsvillkor, mångfald, affärsetik och självklart det ekonomiska resultatet.

Så jobbar vi med hållbarhet

 • Vi bidrar med så mycket förnybar energi vi kan för energiomställningen och hållbarare energisystem. Vårt mål är att öka vår egenproducerade förnybara el till 2 TWh till år 2020 uppnåddes redan 2016.
 • Vi ska skydda och återskapa ekologiska värden i anslutning till vår verksamhet. Jämtkrafts miljöfond med sakkunniga inom olika miljöområden ger oss tillgång till en större kunskap som hjälper oss att agera klokare.
 • Vi förbättrar våra produktionsanläggningar för att de ska ge så låga miljöavtryck som möjligt.
 • Våra medarbetare ska trivas och må bra på jobbet. Vi arbetar aktivt med hälsa, arbetsmiljö och kompetensutveckling.
 • Vi utvärderar varje år vårt arbete för mångfald och jämlikhet och många andra medarbetarfrågor så att vi kan utveckla våra förutsättningar.
 • Vi ställer krav på våra medarbetare som leverantörer och partners, när det gäller socialt, miljömässigt och ekonomiskt ansvarstagande.
 • Jämtkraft ska ha en ansvarsfull lönsamhet. Vi agerar på en konkurrensutsatt marknad och vi ska självklart gå med vinst, för att vi ska vara ett företag även i framtiden. Men vi delar också med oss till samhället där vi verkar.

Affärsmål 2019

Lönsam verksamhet

Under en rullande 48-månadersperiod:

 • Soliditet: mellan 25-45%
 • Räntabilitet: minst 10%

Fossilfri energi

2026 är hela värmeproduktionen fossilfri

 •  2026 ingen torveldning
 •  2025 nytt kraftvärmeverk (oljereserver fasas ut)
 •  2024 fossilfri effektreserv
 •  2022 fossilfria bränsletransporter
 •  2020 fossilfri oljeanvändning                                                
 •  2019 CO2e-utsläpp (från fossil olja och transporter): 1700 ton CO2e

2025 ska vi vara fossilfria från våra egna fordon

 •  2019: Mål bestäms i april

Attraktiv och säker arbetsplats

 • NMI (nöjd medarbetarindex) lägst 65
 • Övertidsarbete: Max 3 personer får ha mer än 150 timmar övertid, men inte mer än 200 timmar övertid, exklusive nödfallsövertid. Ingen av dessa personer får ha gjort mer än 150 timmar övertid under de två föregående åren.
 • Sjukfrånvaron överstiger inte 3% över en treårsperiod
 • Inga dödsolyckor eller allvarligt skadade i tjänsten (olycksfall med frånvaro)

Hållbara relationer och nöjda kunder               

SKI, svenskt kvalitetsindex Elhandel

 • Totalt, index över 75
 • Lojalitet, index över 79

I 2018 års redovisning kan du läsa mer om hur vi jobbar mot FN:s globala mål