10 miljarder till bättre vattenmiljö

Åtta vattenkraftsföretag som står för 95 procent av Sveriges vattenkraftproduktion satsar 10 miljarder kronor under en 20-årsperiod på bättre vattenmiljö. Bolagen bildar gemensamt Vattenkraftens Miljöfond AB. Fonden ska finansiera miljöåtgärder för att Sveriges vattenkraftverk ska leva upp till moderna miljövillkor.

Publicerad 2018-04-23

vattenkraft

Foto: Alexander Ögren

Nu har de åtta företagen skrivit under ett aktieägaravtal. Arbetet med att utveckla fonden har pågått i cirka ett och ett halvt år. Utgångspunkten för projektet har varit Energiöverenskommelsen som slöts sommaren 2016 mellan fem riksdagspartier. Överenskommelsen innebär att vattenkraftsbranschen fullt ut ska finansiera kostnaderna för arbetet med att uppnå moderna miljövillkor inom svensk vattenkraft.

– Vi måste ta ansvar för vår vattenkraft. Den är helt avgörande för att vi ska kunna bygga mer förnybar energi, samtidigt som vi också vet att all vattenkraftsproduktion påverkar den lokala miljön. Med den här fonden som hjälp vill vi hitta en bättre balans mellan dessa två viktiga värden, säger Tommy Borgh, affärsområdeschef för elproduktion vid Jämtkraft.

Avvägning mellan miljö- och energiintresset

Den nationella prövningsplanen, som ingår i den proposition som regeringen nu lagt fram angående vattenkraftens framtid, ger en ram för det kommande arbetet med att uppnå moderna miljövillkor.

– Vattenkraftens Miljöfond kommer att bli en av de största finansiärerna av miljöinvesteringar i Sverige, vilket kommer att göra stor nytta för vattenmiljön, säger Christer Ljunggren, Vattenfall som blir Vattenkraftens Miljöfonds styrelseordförande.

Pengar till faunapassager & intagsgaller

Vattenkraftens Miljöfond kommer att handlägga ansökningar om ersättning, ta in medel från delägarna, sköta utbetalningar och informera om Vattenkraftens Miljöfonds verksamhet. Vattenkraftsproducenter som kommer att åläggas miljöförbättrande åtgärder inom ramen för den nationella prövningsplanen kommer kunna ansöka om ersättning. Det kan handla om installation av faunapassager, intagsgaller och liknande åtgärder. I vissa fall kan det också handla om att en hel anläggning behöver rivas. Det i sin tur kan innebära en rad kostnader som exempelvis återställande av vattendrag.

– Genom en solidarisk finansiering via Vattenkraftens Miljöfond AB minskar de ekonomiska konsekvenserna för enskilda aktörer, vilket säkerställer att miljöåtgärderna kommer till stånd där de gör störst nytta. Vattenkraftens Miljöfond beräknas kunna starta sitt arbete i början av 2019, säger Per Nordlund, Statkraft, ordförande för det projekt som drivits fram till nu.

De bolag som kommer att finansiera Miljöfonden är förutom Jämtkraft, Fortum, Mälarenergi, Skellefteå Kraft, Statkraft, Tekniska verken i Linköping, Uniper och Vattenfall.

För mer information kontakta:

Tommy Borgh, Jämtkraft
063-14 90 02

Per Nordlund, Statkraft
070-578 56 85

Claes Hedenström, Vattenfall
070-695 29 58

Du kan också läsa mer om Vattenkraftens Miljöfond på www.vattenkraftensmiljofond.se