Aska kan göda skogen

Förra måndagen presenterade Ingegerd Backlund sitt examensarbeten om att återföra aska till skogsmark som hon gjort på uppdrag av Jämtkraft. Ingegerd pluggar sedan några år biologi och markvetenskap vid SLU i Uppsala och berättade om arbetet med tungmetaller i grot.

Publicerad 2007-10-10

Bakgrunden till Ingegerds examensarbete är att Jämtkrafts aska enligt Skogsstyrelsens rekommendationer innehåller för mycket tungmetaller för att den ska kunna återföras till skogsmark. Detta trots att vi i stort sett bara eldar material som kommer direkt från naturen. En teori är att de höga halter av tungmetaller som finns i den jämtländska berggrunden tas upp av träden och sedan anrikas i askan. Därför har Ingegerd undersökt vilka halter av tungmetaller det är i den grot* vi eldar.  

Resultaten visar att tungmetallinnehållen varierar mycket mellan barr och grenar. I barren var halterna av vissa tungmetaller höga, medan grenarna hade ett relativt lågt tungmetallinnehåll. Intressant var att osorterad grot, som även innehöll jord och annat material, hade högre halter av tungmetaller än barr och grenar tillsammans.

Slutsatserna som kan dras är att det vore bra med ”renare” grot, fritt från barr och smuts. Det är mycket svårt att genomföra praktiskt och även ekonomiskt orealistiskt. I övrigt gav Ingegerd information om markkemi och andra aspekter kring askåterföring till skogsmark.

Vill ni läsa mer om resultaten går det bra att kontakta Jonas Lundquist, 063-14 91 33, för att få rapporterna i sin helhet.  

*Grot (förkortning av grenar och toppar, numera ofta utan versaler) är ett så kallat tredje sortiment efter sågtimmer och massaved som ibland tas ut vid slutavverkningar. Grot är enkelt uttryckt det spill som uppstår när skördaren berett stockar av skogen. När groten ska tillvaratas samlas den ihop med skotare efter avverkningen och läggs i vältor för att torka till.