Bjärme-Måläng har nu ett vädersäkrat elnät

Jämtkrafts projekt att vädersäkra elnätet fortgår enligt planerna. Genom att gräva ner en stor del av elledningarna och byta ut en del luftledning till isolerad ledning som tål högre belastning, säkras elleveransen. Nu är första delmålet spänningssatt.

Publicerad 2006-10-16

Vädersäkringen av Jämtkrafts elnät, som har pågått sedan i början av juni, har nu nått sitt första delmål. Sträckan Bjärme-Måläng som är 14 km lång spänningssattes i förra veckan med strålande resultat. Att spänningssätta är att omkoppla och släppa på strömmen så den går ut i de nya ledningarna. Jämtfrakt är den underentreprenör som utför entreprenaden i det här området och Jämtkraft gör allt elarbete. Härnäst spänningssätts sträckorna Revbacken-Måläng och Måläng-Önsved med start vecka 43.

Projektet berör 350 mil av Jämtkrafts elnät. Just nu utförs kabelförläggning i Lit, Rödön, Brunflo och Fåker-Hackås-Tandsbyn-området med hjälp av sex arbetslag. Vid varje sträckning görs en teknisk och säkerhetsmässig avvägning mellan jordkabel och luftburen lina. Jordkabeln plöjs ner där det går, annars schaktas det på konventionellt sätt. Där det är möjligt dras sträckningen längs vägarna och över öppen mark kan luftledningar bli kvar. Varje arbetsdag under projektets gång grävs 1 300 meter kabel ner i marken och 800 meter luftburen isolerad lina hängs upp. Varannan dag byggs också en ny nätstation.

Elnätet är indelat i åtta områden som betas av efter hand med färdigställande under december 2010. Nedan ses områdenas turordning:

Område 1 Hackås-Brunflo startar 2006

Område 2 Rödön-Lit startar 2006

Område 4 Myrviken-Undersåker startar 2007

Område 8 Åre-Storlien startar 2007

Område 6 Offerdal startar 2008

Område 7 Kallbyggden startar 2009

Område 5 Krokom-Föllinge-Valsjöbyn startar 2009

Område 3 Centrala Östersund-Frösön startar 2010

Skanska och Jämtkraft har skapat en gemensam projektorganisation för genomförandet där projektledning och utförande fördelas mellan partnerna samt ett flertal underentreprenörer. De tre parterna Jämtkraft, Skanska och underentreprenör har ett samverkansavtal som styrs av gemensamt uppsatta målsättningar.

För ytterligare information kontakta gärna:

Franz Birkl, projektledare, tfn 063-14 92 90