Felaktig bild av Jämtkraft sprids

Publicerad 2011-09-16

En felaktig bild av Jämtkrafts ståndpunkt när det gäller vattenkraft och vandringsvägar för fisk sprids av bland annat Älvräddarna och Fiskejournalen, efter ÖPs artikel om vandringsvägar i Billstaån den 27 augusti. Jämtkraft lämnade in ett förtydligande för att korrigera bilden den 7 september.

Uttalandet att biologisk mångfald inte är ett av våra affärsmål var en olycklig formulering till tidningen från Jämtkrafts sida. Detta har vi i efterhand förklarat, bland annat i ÖP. Särskilt olycklig blir formuleringen när den tas ur sitt sammanhang och används som ett huvudbudskap om var vi står när det gäller miljöfrågor. Den bilden stämmer inte överens med verkligheten.

Vi har ett gediget miljöarbete och högt ställda ambitioner inom miljöområdet. Vi är miljöcertifierade sedan 2003 och har en miljöpolicy som genomsyrar hela vår verksamhet. Var och en på Jämtkraft har ett ansvar för att miljöpolicyn följs varje dag. Vi har självklart miljömål som vi tar på stort allvar. De är inte desamma som våra affärsmål men de har ändå en avgörande betydelse för vår verksamhet. Läs mer»

När det gäller vattenkraftverket i Billstaån, där vi byter ut nedslitna delar av ett befintligt kraftverk har miljödomstolen inte gjort bedömningen att det är motiverat att bygga en fisktrappa i samband med renoveringen.

Vi för ändå en dialog med berörda myndigheter och intresserade parter för att utreda förutsättningar för att återskapa vandringsvägar för fisk i Billstaån. Den dialogen vill vi fortsätta. Vi är beredda att diskutera de intressen som finns. Det här är något som helt utelämnas i artikeln.

När det gäller vattenkraften och biologisk mångfald i stort, välkomnar vi den utredning som görs på nationell nivå. En genomlysning där flera olika perspektiv tas i beaktande är viktig för att vi ska hitta en bra lösning på frågan.

Förtydligande i ÖP 7 september»