Fjärrvärme klimatförbättrar

Fjärrvärmebranschens omställning från olja till andra bränslen är den främsta förklaringen till att Sverige lyckats minska sina klimatutsläpp, enligt Naturvårdsverket. Den senaste branschstatistiken, från 2007 visar att utvecklingen fortsätter i positiv riktning för klimatet.

Publicerad 2009-02-25

– Branschens omställning till klimatsmart uppvärmning fortsätter. Det byggs kraftvärmeverk och tas nya initiativ för att använda överskottsvärme från industrier och avfallsförbränning. Så jag är övertygad om att vi får se utsläppen minska även kommande år, säger Svensk Fjärrvärmes vd Lena Sommestad i ett pressmeddelande.

Förnybara bränslen stod för över hälften av den totala bränsletillförseln 2007. Tillsammans stod förnybart, avfallsförbränning och industriell spillvärme för närmare 80 procent av bränsletillförseln i värmeproduktionen. Samtidigt minskade användningen av olja från 5 procent av tillförseln år 2006 till 3 procent 2007. Under 2007 stod avfall och avfallsgas för 17 procent. Andelen torv och naturgas har också ökat men ökningarna kan hänföras till några få företag.

Tack vare den minskade användningen av olja sjönk koldioxidutsläppen ytterligare något i värmeproduktionen:

– Mer än en fjärdedel av fjärrvärmenäten var helt oljefria 2007. De flesta företagen använder väldigt små mängder olja, oftast för att klara att leverera värme även årets kallaste dagar, säger Erik Larsson, handläggare på Svensk Fjärrvärme.  

För Jämtkrafts del är målsättningen att ha en andel av högst 1,5 procent olja av producerad energi vid fjärrvärmeanläggningarna i Östersund, Krokom och Åre. Under 2007 var andelen olja 1,3 procent vilket innebar att Jämtkraft nådde sitt mål.   

Svensk Fjärrvärmes cirkeldiagram Använda bränslen för fjärrvärmeproduktion 2007.