Förnybar elproduktion i Långforsen ger klimat- och samhällsnytta

Långforsens kraftstation är en av pusselbitarna i klimat- och energiomställningen. Produktion av förnybar el är ett miljömål och dessutom viktig ur ett samhällsmässigt och affärsmässigt perspektiv. Jämtkraft vill därför investera i en totalrenovering av anläggningen, ett projekt som bland annat innefattar en faunapassage för att säkerställa den biologiska mångfalden.

Publicerad 2012-11-05

Långforsens kraftstation är en av pusselbitarna i klimat- och energiomställningen. Produktion av förnybar el är ett miljömål och dessutom viktig ur ett samhällsmässigt och affärsmässigt perspektiv. Jämtkraft vill därför investera i en totalrenovering av anläggningen, ett projekt som bland annat innefattar en faunapassage för att säkerställa den biologiska mångfalden.

Vattenkraftstationen i Långforsen är gammal och sliten och i behov av modernisering. I samförstånd med andra intressenter vill Jämtkraft därför säkra att kraftstationen kan fortsätta producera förnybar el i många år till. Allt inom den befintliga vattendomen och i enlighet med vårt tillstånd för verksamheten, EU:s klimatmål och nationella klimatmål. I alla beslut som rör produktion av förnybar el måste Jämtkraft se till helheten. Vi måste ta hänsyn till och väga samman ett flertal faktorer såsom samhällsnytta, vilken påverkan på såväl den lokala miljön som klimatet som verksamheten medför, lönsamhet i projekten etc. Detta gäller även vårt beslut om reinvestering i vattenkraftstationen i Långforsen.

Samhällsnyttan i vattenkraften är odiskutabel. Den är den bästa och billigaste reglerkällan när andra kraftkällor står stilla. Behovet av reglerkraft kommer sannolikt att öka i framtiden, i takt med att vindkraft och andra förnybara energikällor byggs ut. Vattenkraftens reglerförmåga har dessutom en dämpande effekt på energimarknaden, där priserna svänger kraftigt emellanåt. Det vill säga den ger ett jämnare elpris, vilket är en fördel för elkunderna.

All form av energiproduktion påverkar miljön i närheten av anläggningarna. Vattendraget Långan är redan kraftigt reglerat och Nedre Långans flöde styrs från en damm vid Landösjöns utlopp. Nedre Långan är ett så kallat Natura 2000-område. Modernisering är tillåten enligt Miljöbalken, under förutsättning att åtgärderna inte innebär någon betydande påverkan på miljön.

Tillsammans med experter på sötvattensekologi planerar vi åtgärder som uppfyller de moderna miljökraven. Med hjälp av en faunapassage, ett så kallat omlöp, säkerställer vi den biologiska mångfalden i Långforsen. Den nya anläggningen kommer att få en utformning som passar in i landskapsbilden och hela närområdet kommer att fräschas upp.

Det är inte ovanligt att vattenkraftstationer blir uppemot 100 år gamla. Att renovera Långforsens kraftstation och fortsätta bedriva verksamheten i enlighet med gällande vattenhushållningsregler är lönsamt, såväl ur samhällsekonomisk som företagsekonomisk och miljömässig synvinkel. Det är en god affär för Jämtkraft och i förlängningen för våra kunder.

Tommy Borgh Affärsområdeschef Elproduktion Jämtkraft