Jämtkraft investerar i Duved

Duved växer och Jämtkraft satsar i byn för att möta de ökade behoven av stabilt elnät och trygg värme. Företaget investerar i större pelletspanna, ställverksbygge i Duvedsbyn, nedgrävd elledning, modernisering av vattenkraftstationen och flytt av all verksamhet från centrala byn frigör efterfrågad mark. Samtidigt rivs dammen i sjön Moen och gör det möjligt för fisken att återigen vandra fritt.

Publicerad 2019-06-13

flygbild över duved

De planerade större arbetena i området under 2019 och 2022.

  • Duveds vattenkraftstation renoveras, generator och turbin inne i kraftverket byts ut. Med en modern och effektivare turbin höjs verkningsgraden.
  • Vädersäkring av elledning i Duved för ett tryggare elnät. Den luftburna elledningen byts ut och grävs ned. Ställverket anpassas också för den ökade efterfrågan av stabil strömförsörjning i hela området.
  • Fjärrvärmen förstärks med en större pelletspanna med större effekt. Planen är att flytta den från centrum till området Forsa 2:5, intill järnvägen där ställverk och fördelningsstation finns idag. Jämtkraft har ansökt om bygglov för de nya byggnaderna men området behöver detaljplaneläggas innan tillstånd kan beviljas. Sommaren 2019 väntas planarbetet påbörjas.
  • Jämtkraft planerar även att flytta företagets övriga verksamhet från centrum till samma område. På så sätt frigörs efterfrågad mark i byn.
  • Under försommaren/sommaren bygger Jämtkraft elledningar i Duved till nya kunder. Det möjliggör även en eventuell kommande flytt till det nya området intill järnvägen.
  • I fjällsjön Moen tas en damm bort. Utrivning av dammen återskapar sjöns naturliga förhållanden och fisken kan därefter vandra fritt. 

Arbetena inleds med förberedelser under vår och sommar 2019 och pågår i olika perioder fram till 2022 då samtliga projekt planeras vara klara.