Jämtkraft redovisar vinst på 184 miljoner - trots tuffa förutsättningar

Publicerad 2014-03-18

De låga elpriserna och en kraftigt höjd vattenkraftsskatt bidrog till ett något svagare resultat på 184 miljoner före skatt för Jämtkraftkoncernen under 2013. Bolaget har fortsatt stark finansiell ställning.

- Det är tillfredsställande att koncernen kan visa ett acceptabelt resultat även när  vi påverkas negativt av faktorer utifrån, säger Anders Ericsson vd Jämtkraft.

De yttre faktorerna består bland annat av ett kraftigt fall i marknadspriserna för el, sammanlagt 30 procent de två senaste åren, samtidigt som vattenkraftsskatten har höjts med 50 procent. Skattehöjningen innebär en kostnadsökning om 30 miljoner kronor årligen.  

- Eftersom vi på förhand kunde se att 2013 skulle bli ett tuffare år ekonomiskt, så mötte vi upp förväntningarna genom ökat fokus på kostnadsmedvetenhet och en kraftig minskning av investeringarna. Vi kan nu se att organisationen har svarat upp bra mot de krav som ställts för att nå en stramare budget, säger Anders Ericsson. 

Den stormiga hösten och vintern som också bidrog till ökade kostnader, gick inte att förutse. Tre stormar drog in över regionen, där den sista, Ivar, orsakade störst skador på elnätet.

Affärsområde Telecom redovisar för första gången positivt resultat, omsättningsökningen beror i huvudsak på anslutningsintäkter, 520 nya kunder har anslutits.

Inom koncernen har arbetet med att utvinna synergieffekter tillsammans med Dalakraft, Troms Kraft och andra partners startat positivt. Utformningen av det nya konkurrenskraftiga lokalpriset har tagits emot väl av kunderna.

Några händelser under året sätter avtryck i berättelsen om Jämtkraft år 2013:

·  I december 2013 togs den nya kraftstationen i Hissmofors i drift. Kraftstationen har byggts under tre år och är att se som en långsiktig investering som ska bidra till leveranssäkerhet av förnybar el i många år. Investeringen är på totalt cirka en miljard. 

·  På Mullberget, i närheten av Rätan, bygger Jämtkraft tillsammans med Skanska en vindkraftpark om 26 verk som beräknas vara i drift sommaren 2014. 

Resultat, mkr

2013

2012

Omsättning

4 386

3 606

Rörelsens kostnader

-3 792

-2 971

Avskrivningar

-251

-244

Rörelseresultat

343

391

Finansnetto

-95

-91

Resultat från intresseföretag

-64

0

Resultat efter fin. poster 

184

300

Redovisad skatt

-66

46

Minoritetsandel

-14

-5

Årets resultat

104

341

För mer information:
Karin Bodén, pressansvarig Jämtkraft 063-57 74 72