Klargöranden angående avgiftshöjningen

Den av Jämtkraft aviserade höjningen av elnätsavgiften med 5 procent från och med den 1 juli har gett upphov till en del frågeställningar.

Publicerad 2012-06-20

Den av Jämtkraft aviserade höjningen av elnätsavgiften med 5 procent från och med den 1 juli har gett upphov till en del frågeställningar.

2006 infördes en ny lag som innebar att Sverige som första land i världen förbjöd elavbrott längre än 24 timmar. Elnätsbolag enligt den nya lagen betala ut avbrottsersättning till sina kunder som haft avbrott längre än 12 timmar.
När den nya lagen blev känd anlitade Jämtkraft en meteorolog för att bedöma hur ett oväder av samma kaliber som stormen Gudrun skulle kunna komma att drabba vårt nätområde. Våra kunder är känsliga för strömavbrott och tillsammans med deras krav på leveranssäkerhet gjorde den nya lagen att vi var tvungna att vädersäkra elnätet för att inte riskera bolagets framtid.
Under åren 2006-2011 investerade Jämtkraft cirka 1,5 miljarder kronor på att gräva ner vissa ledningar och byta ut andra mot luftisolerade varianter som står emot stormväder bättre.
Vädersäkringen är alltså ett resultat av dels ett myndighetsbeslut, dels våra kunders ökade krav. Inget annat. Projektet visade sig dessutom vara rätt åtgärd i samband med stormen Dagmar i december, då betydligt färre kunder drabbades av strömavbrott över 24 timmar än vad som annars varit fallet.
Vädersäkringsprojektets mest intensiva fas är nu över och antalet väderrelaterade strömavbrott har mer än halverats. Vi fortsätter att göra kvalitetshöjande åtgärder i elnätet, men nu i en betydligt långsammare takt. Vi arbetar felförebyggande istället för felavhjälpande och försöker använda våra resurser på rätt sätt. Det handlar om att göra rätt åtgärder i elnätet genom bra planering, framförhållning och uppföljning.
Jämtkrafts elnätsverksamhet bedrivs i ett separat bolag på en monopolmarknad. Jämtkraft Elnäts uppdrag är bland annat att bedriva verksamheten så att långsiktig lönsamhet uppnås, att hålla låga priser och ha hög leveranssäkerhet. Jämtkraft Elnät står under Energimarknadsinspektionens tillsyn, vilket bland annat innebär att bolaget är skyldigt att upprätta så kallade övervakningsplaner. Detta medför att Jämtkraftkoncernen inte kan "blanda ihop" sina verksamheter och finansiera till exempel förvärv av andra bolag eller uppförandet av vindkraftsparker med intäkter från elnätsbolaget.
Jämtkraft Elnät är skyldigt att underrätta konsumenterna om prisändringar minst 15 dagar före ikraftträdandet, antingen genom ett särskilt meddelande till konsumenten eller genom annonsering i dagspressen och information på webben.