Klartecken från Mark- och miljööverdomstolen om Hocksjön

Mark- och miljööverdomstolen beviljar förlängt igångsättningstillstånd för Hocksjöns vindkraftsprojekt. Beslutet innebär att förberedelserna för uppförandet av vindkraftparken kan återupptas.

Publicerad 2020-04-16

ets10473

– Det är ett glädjande besked för både oss och de som ser att en snar igångsättning av vindkraftsbygget är positivt och en möjlighet för bygden att utvecklas. Det förlängda igångsättningstillståndet innebär att vi nu har fram till december 2022 på oss att få vindkraftsparken driftsatt. Efter att projektet varit vilande ett halvår i väntan på beslut återupptar vi nu projekteringen, säger Gabriel Duveskog, projektledare Hocksjöns Vind AB.

1,6 miljarder

Projektet Hocksjön Vind drivs gemensamt av Jämtkraft och Persson Invest. Vindkraftsprojektet öster om Hocksjön i Sollefteå kommun förvärvades från Höglandsbolagen i början av 2019. Mark- och miljööverdomstolens beslut handlar enbart om bolagets ansökan att få längre tid på sig att färdigställa vindkraftparken. Sedan tidigare finns tillstånd klart för 45 vindkraftverk med potential att producera upp till 600 GWh förnybar energi, vilket motsvarar energi till cirka 126 000 hushåll*.

– Det handlar om en investering på omkring 1,6 miljarder kronor som kommer att ge ringar på vattnet. Förutom att bidra till energiomställningen med lokalt ägd förnybar energi så kan den ge möjlighet till arbetstillfällen och året runt jobb i området, skatteintäkter och bygdepeng för lokal utveckling, säger Gabriel Duveskog.

Under våren är planen att åter bjuda in till dialog och informationsträffar och parallellt återstarta projekteringen för byggnation av vindkraftsparken. När det gäller träffarna avvaktar vi och följer utvecklingen kring utvecklingen kring coronaviruset.

*Beräknat på en årsförbrukning av hushållsel på 5 000 kWh.

Tidplan

Aktiviteter
Tid

Jämtkraft förvärvade projektet av Höglands Skog och Kraft i januari

Flera informations- / dialogsträffar genomfördes

Persson Invest går in som partner med 25% i projektet

2019

Q3/Q4

Q2

Löpande informationsträffar

2020

Upphandling entreprenader

2020

Byggnation av vägar och fundament

2021

Installation och drift av vindkraftsverken

2022

Anläggning övergår i förvaltning

2022/Q3

KONTAKT VID FRÅGOR:

Gabriel Duveskog, projektledare Hocksjöns Vind AB
gabriel.duveskog@jamtkraft.se