Det här vill Jämtkraft göra i Långforsen

Det förekommer många uppgifter, från olika kanaler, om vad Jämtkraft planerar att göra i Långforsen. Vi uppskattar att du vänder dig till oss för att få information om våra planer.

Publicerad 2015-09-03

faunapassage i långforsen

Vi bygger inte ett nytt vattenkraftverk

I Långforsen har det varit vattenkraftsproduktion i snart hundra år. Det vi vill göra är att renovera stationen och byta ut de gamla slitna maskinerna för att sätta in nya effektivare turbiner och aggregat som kan utvinna mer energi ur samma mängd vatten som tidigare. Den största förändringen är att vi vill göra ett omlöp, till höger om överfallsdammen. Den gör vi för att fisk och annan fauna ska kunna vandra fritt. Bilden på Långforsen före och efter är bara ett förslag om hur det kan komma att se ut, inget som är beslutat. Men det är inte så stora förändringar. Vi har en bra dialog med de som bor och verkar i bygden om hur området ska komma att utnyttjas.

Värnar fisket och friluftslivet

Vi vill anlägga en modern faunapassage vid sidan av överfallsdammen. Med hjälp av den kommer fisk och annan fauna att kunna ta sig förbi överfallsdammen, både uppströms och nedströms. Externa sötvattenekologer bedömer att den ekologiska statusen för Långforsen kommer att bli mycket bra med en faunapassage. Det behöver alltså inte vara en konflikt mellan förnybar energiproduktion och biologisk mångfald eller för den delen ett aktivt friluftsliv.

Ingen torrfåra

I Långforsen är det en kanal som leder vatten in till stationen. Som mest får 8 kubik utnyttjas, resten fortsätter förbi över överfallsdammen och ner i Långan. Medelvattenföring i Långan är 41 kubik.

Bilden visar alltså flöden vid medelvattenföring som är 41 kubik. 

Faunapassagen som vi vill anlägga kommer att ha ett flöde om lägst 2 kubik. Så när det går lite vatten i älven kommer faunapassagen att prioriteras före produktion av förnybar energi. Faunapassagen komer att fungera bra eftersom det råder ovanligt bra förutsättningar för det här i Långforsen. 

Det är framförallt 2 orsaker som gör dem ovanligt goda: Det är låg fallhöjd och relativt stor vattenföring i omlöpet. Den låga fallhöjden gör det enklare att bygga ett omlöp med låga vattenhastigheter vilket gynnar svagsimmande arters vandring. Den höga vattenföringen förbättrar fiskens anlockning till omlöpets mynning.

Omlöpet motsvarar de tekniska rekommendationer som anges av svenska och utländska myndigheter för att alla fiskarter ska kunna vandra.

Domstolarna ger klartecken

Både mark- och miljödomstolen och instansen över, mark- och miljööverdomstolen har prövat om det finns laglig grund för att kräva att stationen ska rivas ut, så som bland andra Älvräddarna och Sportfiskarna vill. Båda instanser slog fast att det inte finns något stöd i lagen för det. Domstolarna har också prövat om miljöbalken tillåter oss att renovera stationen och bygga en faunapassage, trots att Långforsen ligger i ett Natura 2000 område. Vi har visat att vi kan göra åtgärderna utan betydande miljöpåverkan och domstolarna har därför också gett oss klartecken och skriver i domen att åtgärderna inte kommer att försvåra möjligheterna att uppnå god ekologisk status för Långforsen.

Här kan du läsa domen från mark- och miljööverdomstolen

Här kan du se ett inslag från SVT Jämtlandsnytt om vad vi planerar att göra i Långforsen

Klimatet, Jorden och framtiden

Idag finns omkring 2 000 små vattenkraftstationer i Sverige. Tillsammans är de en betydande del av svensk vattenkraft, de förser omkring 860 000 hushåll med el per år. Ett viktigt bidrag i omställningen mot förnybara energikällor.

I Långforsen kan vi kombinera förnybar elproduktion med högt ställda miljökrav. Vi tycker man ska se till en produktionsanläggnings samhällsnytta, inte bara dess fysiska storlek. En vattenkraftanläggning som är hållbar ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv är ett värdefullt bidrag av förnybar energi. I vissa fall är dessa anläggningar små till storleken.

Varför inte vindkraft istället?

Jämtkraft vill att så mycket el som möjligt kommer från förnybar energi. Vi är självklart positiva till vindkraft och även andra former av förnybar produktion. Men det är också viktigt att ha kvar vattenkraften som i sig är förnybar och som dessutom också ger reglerkraft för att vi ska kunna få ut potentialen av de andra förnybara energislagen. När det regnar eller snöar fylls magasin och dammar med vatten och där hålls det kvar tills kraften behövs. Långan är starkt reglerad uppströms och i Långforsens kraftverk tar vi hand om den regleringen och producerar el när det behövs som allra mest.

Mer information

Läs mer om projektet eller ladda ner vår folder om Långforsen.