Prishöjning elnätsavgiften

Från och med den 1 juli 2017 höjer vi elnätsavgiften. För villakunder innebär höjningen cirka 15 kronor per månad och för en lägenhetskund blir höjningen cirka 2,50 kronor per månad exklusive moms.*

Publicerad 2017-06-16

Elnätsavgiften för säkringskunder består av två delar: en fast abonnemangsavgift och en rörlig överföringsavgift (energiavgift). Den fasta abonnemangsavgiften avgörs av hur stor huvudsäkring kunden har. Den rörliga överföringsavgiften baseras på förbrukning och debiteras per överförd kilowattimme.

Rörlig del höjs

Det är den rörliga elnätsavgiften som höjs, från 10,24 öre/kWh till 11,4 öre/kWh exklusive moms. Det innebär att den totala elnätsavgiften höjs med i genomsnitt tre procent per helår för säkringskunder.**

Avgift för infrastruktur

Elnätsavgiften finansierar investeringar, drift, underhåll och service i elnätet. Avgiften går till att säkra dagens elnät men också för att möta den energiomställning som pågår med behov av smartare, mer flexibla elnät med fortsatt hög leveranssäkerhet. Jämtkraft har ett av landets mest vidsträckta och geografiskt utsatta elnät, trots det är avbrotten få, tack vare omfattande investeringar som bolaget har gjort. Mellan 2010 och 2016 har Jämtkraft investerat omkring 300 miljoner kronor i underhåll, förbättringar och vädersäkring.

- Elnät är infrastruktur som måste underhållas. Vi tar ut avgifter för att sköta det jobbet. Det finns exempel på andra områden där man inte har investerat tillräckligt i underhåll och inte tagit ut tillräckliga avgifter och där kvaliteten på infrastrukturen blivit lidande, där vill vi inte hamna, säger Stefan Sedin, affärsområdeschef Jämtkraft Elnät AB.

Jämtkraft under snittet

De senaste sju åren har Jämtkrafts elnätsavgift höjts med i snitt fem procent per år. Trots höjningarna ligger Jämtkraft under genomsnittet jämfört med andra regionala nätbolag. Jämtkraft kommer heller inte att utnyttja det utrymme till höjning av elnätsavgifter fram till 2019 som de, enligt Kammarrätten, har rätt till.

- Vi går från en historisk låg nivå till mer marknadsmässiga avgifter men vi har trots höjningar länets lägsta nätavgifter, enligt den oberoende Nils Holgersson undersökningen. Nätavgiften för en genomsnittlig villaägare har höjts från 5675 kronor 2010 till 8480 kronor 2017, säger Stefan Sedin.

*Beräknat på en villakund med en 20A säkring som använder 16 000 kWh el årligen och en lägenhetskund som nyttjar 2 400 kWh per år.

**Med säkringskunder avses elnätskunder som har en huvudsäkring mellan 16 och 125 Ampere. De allra flesta privatpersoner är säkringskunder.