Så jobbar Jämtkraft med miljöfrågor

Med anledning av den senaste tidens diskussion i media om vattenkraft, biologisk mångfald och fisktrappor ger vi ett förtydligande av hur vi jobbar med miljöfrågor idag.

Publicerad 2011-09-12

Jämtkraft är miljöcertifierade sedan 2003 och vi har en långt gående miljöpolicy som genomsyrar vår verksamhet. Självklart finns det moderna miljötillstånd för alla våra anläggningar och renoveringar.

Vi bedriver ett aktivt miljöarbete. Ett exempel är renoveringen av Hissmofors kraftstation där vi väljer den senaste tekniken för att skydda miljön. Ett annat exempel är att vi bytte ut PCB kontaminerade transformatorer innan det reglerades i lagen. Vi byter också ut stolptransformatorer i vattenskyddsområden till markstationer med oljeuppsamlingskärl . Det är några få av en rad åtgärder vi gör för att minimera skador på flora och fauna. Det är ett kontinuerligt arbete, vi fortsätter ständigt att jobba med nya förbättringar.   De miljöåtgärder vi genomför värderas enligt en modell för hållbarhet enligt fyra systemvillkor. Naturen ska inte utsättas för: koncentrationsökning av ämnen från berggrunden, koncentrationsökning av ämnen från samhällets produktion, undanträngning med fysiska metoder och människor ska inte systematiskt hindras från att tillgodose sina behov. Utifrån villkoren värderas miljöaspekterna. De mest betydande aspekterna prioriteras först och så vidare.

Vi ser gärna att det byggs fisktrappor där det är ekonomiskt rimligt och ekologiskt motiverat. Dessa avvägningar görs av miljödomstolen. Miljödomstolen tolkar och tillämpar miljöbalken och vi litar på deras kompetens och beslut. De väger samman flera miljö- och samhällsaspekter ur ett helhetsperspektiv, på ett mer övergripande sätt än vi som företagare kan göra. Vi eftersträvar också en dialog med berörda myndigheter, sakkunniga och intresserade parter för att utreda förutsättningar för att återskapa vandringsvägar för fisk. Oavsett om vi har möjlighet att bekosta vandringsvägar eller inte är vi är intresserade av att tillmötesgå de intressen som finns, på bästa möjliga sätt.