Utredning om överlåtelse av Långforsen klar

Jämtkraft har på uppdrag av ägarna i de tre ägarkommunerna utrett förutsättningarna för en överlåtelse av Långforsens vattenkraftstation i Offerdal, Krokoms kommun. Slutsatsen är att det enligt gällande lagstiftning är möjligt att överlåta anläggningen men att hindren är flera.

Publicerad 2017-11-21

långforsen

Långforsens vattenkraftstation ligger i Långan i Offerdal, Krokoms kommun.

En överlåtelse är möjlig förutsatt att det sker på affärsmässiga grunder, att den som förvärvar anläggningen har resurser att hantera säkerhetsaspekterna samt att mottagaren beviljas nyttjanderätt till vattnet.

– Vi har utrett en överlåtelse utifrån den lagstiftning som gäller för oss som vinstdrivande kommunalägt bolag. I förlängningen är det medborgarna som äger vår verksamhet och en överlåtelse måste ske på affärsmässiga grunder, säger Tommy Borgh, affärsområdeschef för Elproduktion.

Tre lagar reglerar

Som vinstdrivande kommunalägt aktiebolag lyder Jämtkraft AB under tre lagar: Aktiebolagslagen, Kommunallagen och Ellagen.

Enligt såväl Aktiebolagslagen och Ellagen råder i princip ett förbud mot försäljning till underpris.  Även enligt Kommunallagen ska verksamheten drivas på affärsmässig grund och enligt likställighetsprincipen ska kommunen också behandla alla medborgare lika.

– Därför kan inte en försäljning av vattenkraftstationen riktas mot någon särskild köpare utan en försäljning måste rikta sig mot en större krets, säger Tommy Borgh.

Särskilda krav på köpare

En överlåtelse kräver också att den nya ägaren har både kompetens och ekonomi att genomföra en tillståndsprocess om utrivning och därefter också genomföra utrivningen. En ny ägare ska kunna verka för eventuella utredningar under prövotid samt genomföra skaderegleringar efter utrivningen. Det finns även ett strikt ansvar för dammanläggningen som ska efterlevas till dess utrivning skett.

Stensjön Kraft AB äger fallrätterna

Ytterligare en juridisk aspekt är fallrätterna, det vill säga vem som har rättighet att utnyttja vattnet. Jämtkraft äger anläggningen men inte fallrätterna, som ägs av Stensjön Kraft AB (Fortum/Uniper). Den nya ägaren måste beviljas fallrätterna för att kunna ansöka om åtgärder i vattendraget, till exempel en utrivning.

Värdering

Anläggningens affärsmässiga värde är beräknat till 15–25 miljoner kronor. Med hänvisning till den komplexitet som finns att långsiktigt bedöma el- och elcertifikatspriser har en känslighetsanalys gjorts, som visar konsekvenserna om intäktsnivån förändras +/- 10%. Därför är värdet satt med ett spann på mellan 15 och 25 miljoner kronor.

– Vi har gjort en affärsmässig bedömning av anläggningen. Värderingen är gjord genom en nuvärdesberäkning av intäkter och kostnader under en kalkylperiod på 60 år. Enligt gällande lagstiftning kan vi inte sälja anläggningen till ett pris under den värderade summan. Det är nu politikerna i våra tre ägarkommuner som ska fatta beslut om Långforsen ska överlåtas eller inte, säger Tommy Borgh. 

Utredning överlåtelse av Långforsens vattenkraftstation

Kontakter:
Karin Bodén, pressansvarig Jämtkraft
karin.boden@jamtkraft.se 
063-57 74 72