Vattenkraftdammar säkras ytterligare

Publicerad 2008-03-11

Jämtkraft ska förstärka dammarnas erosionsskydd så de klarar högre vattenhastigheter och dammkrön ska höjas. Detta som en följd av den fördjupade dammsäkerhetsutvärdering som utförts under 2007 vid dammar inom Kattstrupeforsens kraftverk.

Nu har konsulten Grontmij AB lämnat rapporterna över utvärderingen som bara utförs med 30 års mellanrum.

– Dammsäkerhetsarbetet är av högsta prioritet inom Jämtkraft och det är väsentligt att våra dammar håller hög standard. Det är därför en självklarhet att de påpekanden som Grontmij gjort efter den fördjupade dammsäkerhetsutvärdering kommer att åtgärdas inom ramen för vårt kontinuerliga underhålls- och förnyelsearbete, säger Jämtkrafts vd Anders Ericsson.

Fördjupad dammsäkerhetsutvärdering, FDU, görs enligt kraftindustrins riktliner och är ett bra hjälpmedel för att kunna höja dammsäkerheten vid vattenkraftverken. Besiktningen påbörjades i april i vid Granboforsen och avslutades med en stor provtappning av Kattstrupeforsen i augusti. Konsulten Grontmij AB har nu lämnat den slutliga rapporten för Kattstrupeforsens kraftverk och nu förbereder Jämtkraft de åtgärder som ska utföras. Dammanläggningen har konstaterats vara i gott skick och har fungerat bra hittills ur säkerhetssynpunkt, endast några avvikelser har konstaterats som bör åtgärdas.

Endast ett fåtal av de rapporterade avvikelserna för Kattstrupeforsen och Granboforsen var klass fyra i den femgradig skala som tillämpas för att mäta graden av funktionsfel. Klass fyra innebär ”en stor avvikelse från krav med otillfredsställande tillstånd i förhållande till normer”. Exempel på åtgärder är att erosionsskydden behöver förstärkas för att klara högre vattenhastigheter och att dammkrön bör höjas eftersom de annars kan överspolas vid vindstyrkor på 20 m/s.

– Det är bra säkerhet redan som det är, men den fördjupade dammsäkerhetsutvärdering görs för att identifiera brister och för att ytterligare kunna förhöja dammsäkerheten även vid mer exceptionella väderförhållanden, berättar Lennart Markland vid Vattenregleringsföretagen.

Arbetet med den den fördjupade dammsäkerhetsutvärdering är ett led i den ordinarie underhållsplaneringen och kommer att ingå i det fortsatta säkerhetsarbetet.

– Vi gör besiktningar vart sjätte år för att fastställa dammarnas status och har årliga inspektioner och månatlig tillsyn. Men den fördjupade dammsäkerhetsutvärderingen är ett värdefullt mer ingående verktyg för att få veta vilka åtgärder och investeringar vi ska göra, säger Mikael Hernqvist vid Jämtkraft.

Vill du veta mer eller ta del av rapporterna?

Mikael Hernqvist, provtappningsledare Jämtkraft, 070-680 22 42.

Lennart Markland, Vattenregleringsföretagen, 063-15 08 28.

Fakta

RIDAS är kraftindustrins riktlinjer för dammsäkerhetsarbete. En del av arbetet med RIDAS är att göra en fördjupad dammsäkerhetsutvärdering, FDU.

Syftet med FDU är att fastställa dammsäkerhetsstatusen för en anläggning. Utvärderingen genomförs av sakkunniga personer som genomför en omfattande analys av alla dammdelar och hela anläggningen ur säkerhetssynpunkt. FDU genomförs för att identifiera eventuella svagheter i den konstruktiva utformningen, byggandet eller driften samt handhavandet av anläggningen.

Resultatet av FDU mynnar ut i en bedömning av eventuella avvikelser enligt standardiserade bedömningsklasser. Resultatet ligger även som grund för dammägarens planering av underhåll och investeringar.

FDU skall utföras med ett intervall som varierar mellan 15 och 30 år beroende på dammens konsekvensklass. Dammanläggningarna i Kattstrupeforsen och Granboforsen har konsekvensklass II, vilket medför en fördjupad dammsäkerhets utvärdering med ett intervall på 30 år.