Intressentundersökning

Jämtkraft ska ta ett ansvar hela vägen genom värdekedjan, från natur till kund. Intressenternas återkoppling vägleder Jämtkrafts prioriteringar och förbättringar framåt.

Från natur till el och värme

Jämtkraft ska ta ett ansvar genom hela värdekedjan, från naturresurser till el- eller värmeleverans. Därför har Jämtkraft definierat ett antal viktiga aktörer som betygssätter företaget regelbundet: samarbetspartners, myndigheter, finansiella aktörer, frivilligorganisationer (NGO), branschorganisationer, media, akademi, närboende, anställda, sponsringspartners och kunder. De representerar olika intresseområden i samhället, med olika inriktningar på ekonomi, miljö och sociala aspekter. Dessa grupper vägleder Jämtkrafts prioriteringar och förbättringar framåt. En indikator på värdekedjans omfattning är inköpen som under 2016 uppgick till 1 228 MSEK, fördelat på 1 556 leverantörer av varor och tjänster.

Eftersom Jämtkraft omfattas av lagen om offentlig upphandling (LOU)  inom 
försörjningssektorn har vi inom ramen för upphandling begränsade möjligheter 
att prioritera lokala leverantörer.  

Jämtkrafts intressenter

Intressentundersökningar har genomförts årligen 2012-2015. Ingen undersökning har genomförts under 2016. Det här året ska resultaten istället följas upp och fördjupas genom att Jämtkraft inleder intressentdialoger med de som haft särskilda synpunkter på verksamheten.

Betyg från intressenterna

Här nedan följer sammanfattningar av intressenternas återkoppling till Jämtkraft inom olika områden 2012-2015. Undersökningarna har genomförts med hjälp av telefonintervjuer där respondenterna fått ge betyg på en skala från 1 (mycket dåligt) till 9 (mycket bra). 

Miljö

Jämtkrafts miljöarbete uppskattas av intressenterna, externa och interna. Frivilligorganisationerna inom miljö och natur tycker däremot inte att miljöarbetet är bra, och det kopplas direkt till vattenkraften. De närboende till kraftvärmeverket och värmepannan i Åre bedömer också miljö- arbetet lägre än övriga grupper. Utifrån 2015 års undersökning bör Jämtkraft arbeta vidare med förnybar energi, vattenkraft, biologisk mångfald, energieffektivisering, återvinning av material och elbilar/ förnybara transporter.

Mänskliga rättigheter

Intressenterna tycker att Jämtkraft ska arbeta med mångfald och med jämlikhet – lika behandling av alla oavsett skillnader. Kraven bör också ställas på Jämtkrafts leverantörer. Det här är det område där intressenternas värdering av Jämtkrafts arbete ökat mest, från 6,1 till 7,4. Jämtkrafts medarbetare rankar arbetet med mänskliga rättigheter till det högsta av de sex områdena.

Arbetsvillkor

Jämtkrafts medarbetare ger Jämtkrafts arbete med arbetsvillkor ett högt betyg. De externa intressenterna rankade också arbetet högt, 7,3 i 2015 års undersökning, vilket är en förbättring med 0,6 sedan 2012. Det är dock många av de externa intressenterna som inte kan svara, eftersom de inte har tillräcklig information och kunskap.

Jämtkraft bör arbeta med säkerhet, särskilt elsäkerhet. De anger vidare att företaget ska öka lyhördhet för stress, klagomål och psykosomatiska sjukdomar, arbeta förebyggande med hälsovård och friskvård samt göra riskanalyser.

Mångfald

Jämtkrafts arbete med mångfald är inte känt hos de externa intressenterna, 44 procent av dem anger att de inte kan svara. Medarbetarna rankar arbetet med mångfald till det näst högsta av alla de sex områdena med betyget 8,1 2015. Intressenterna anser att Jämtkraft kan bli bättre på att spegla de olika ursprungsnationaliteter som finns i Jämtland. Åsikten kopplas till hösten 2015s stora flyktingmottagande. Intressenterna anser att Jämtkraft ska jobba mer med integrering, rätt person på rätt plats oavsett kön, ålder, ursprung, liksom hänsyn till ursprungsbefolkning.

Jämlikhet

Jämtkrafts arbete med jämlikhet rankas av externa och interna intressenter som det tredje bästa av de sex områdena. Kraven som ställs är lika lön för lika arbete och samma förmåner och karriärmöjligheter för män och kvinnor. Man vill se fler kvinnor i företaget, i ledande positioner och i styrelsen. Jämtkraft bör ha en proaktiv jämställdhetspolicy.

Affärsetik

De externa intressenterna rankar Jämtkrafts arbete med affärsetik relativt lågt även om det skett en stärkning sedan 2012, de ger betyget 6,7 2015. Till stor del kan det förklaras med den process som pågår om Långforsen, den nämns av många som ett oetiskt agerande och ett onödigt sätt att provocera vissa intressentgrupper.

Intressenterna anser att konkurrensutsättning är viktig för en god affärsetik. Intressenterna ställer kravet att Jämtkraft står för vad företaget säger, de avtal som skrivs etc. och att Jämtkraft är ett öppet och ärligt företag. Man ställer särskilda krav för att Jämtkraft är ett offentligt ägt företag.

Hållbarhetsarbetet generellt

När intressenterna betygsätter Jämtkrafts hållbarhetsarbete generellt blir det samlade betyget 7,1. Branschorganisationer ger Jämtkraft det bästa betyget med 7,8 och leverantörer och banker det näst bästa med 7,7. De som ger Jämtkraft det sämsta betyget inom hållbarhet generellt är frivilligorganisationer inom miljö och närboende till Jämtkrafts fjärrvärmeverk. De ger betyget 4,3 respektive 5,0. Vid jämförelsen över tid, 2012–2015, har betyget för Jämtkrafts hållbarhetsarbete ökat inom alla områden. Det är en långsam men tydlig förbättring.

Det genomsnittliga betyget har ökat från 6,3 till 7,1. Störst ökning syns inom mänskliga rättigheter, mångfald och arbetsvillkor. Den svagaste ökningen syns inom miljö, men det kan delvis ses som naturligt med en svagare ökning då det var ett av de områden som rankades högst i den första intressentundersökningen.

Kommunikation om hållbar utveckling

Jämfört med övriga områden i intressentanalysen rankas kommunikationen om hållbar utveckling en aning lägre, 6,1. De externa intressenterna ger dock ett bättre betyg än medarbetarna. Det tyder på att Jämtkraft kan bli bättre på att berätta vad företaget gör inom hållbarhet internt och externt. De som rankar kommunikationsarbetet högst är sponsringspartners och kunder.

Analysen visar att Jämtkraft kan bli bättre på att möta frågor eller brist på information inom vissa områden. Ett sådant exempel är närboende till fjärrvärmeverk, de efterfrågar mer information och möten med möjlighet att ställa frågor.

 

Intressenternas betyg 2012-2015 

Inom de åtta områdena noteras följande förbättringar av Jämtkrafts arbete, utifrån alla intressenternas rankningar

Förändring 2012-2015

 

Möta frågor – fokus 2017

Under 2016 har vi planerat för att genomföra fysiska möten under 2017 med närboende till fjärrvärmeanläggningar och ett par frivilligorganisationer inom miljö. I början av 2017 har Jämtkraft mött närboende kring våra fjärrvärmeanläggningar i Lugnvik och Åre. Fokus har varit att öka förståelsen för varandra och det har funnits möjlighet att lämna synpunkter. Dessa synpunkter tar vi med oss vid planering av verksamheterna framöver.

I Åre pågår det en omstrukturering av produktionsanläggningar. En ny större fastbränslepanna ska byggas på Sösia vilket kommer innebära att den omdiskuterade pelletspannan kommer att byggas om och bli en reservpanna med mindre drift. Då hoppas vi att pannan kommer att störa de närboende mindre.

I Lugnvik är det luktfrågan som främst har kommit upp bland de närboende. Vi arbetar med att utöka bränsleplanen och på så sätt minska risken för självantändning i bränslehögarna som är främsta orsaken till lukt.

SNE_PIL