Människor

Jämtkraft ska leverera energi som gör livet bättre för människor. En viktig del av värdegrunden är hållbara relationer med kunder, medarbetare, partners – alla som berörs av verksamheten.

tjej vid vattendrag

Mål 

Jämtkraft ska vara en drivkraft i samhället genom att arbeta för hållbara relationer, nöjda kunder och bra affärer.

Jämtkraft i samhället

För kunderna

Jämtkraft vänder sig till kunder som uppskattar eller tycker att det är viktigt med förnybar energi till rimliga priser. För Jämtkraft är det viktigt att vårda kundrelationen och utveckla produkterna och varumärket på ett sätt som är attraktivt för kunderna. Varje år medverkar Jämtkraft i SKI, Svenskt Kvalitetsindex för att få en indikator på hur nöjda kunderna är. Under 2016 blev betyget i kundnöjdhet 70,7 i SKI. Det betyder att Jämtkraft ligger över branschsnittet på 61,4 men har backat 4,4 enheter. Hela energibranschen har backat i sin helhet. För Jämtkraft betyder resultatet ändå att företaget ska jobba ytterligare för att förbättra kundens upplevelse, stärka varumärket och för att erbjuda attraktiva produkter och tjänster. Viktiga områden att fokusera på är proaktivitet, närhet och löpande information.

Under 2016 har Jämtkraft ökat kommunikationen kring företagets initiativ för miljö och hållbarhet i webb, sociala kanaler och nyhetsbrev. Det är något som efterfrågats av kunder och intressenter i tidigare års intressentundersökningar. I 2016 års SKI-undersökning anger 62 procent av Jämtkrafts kunder att de anser att Jämtkraft tar ansvar för miljöfrågor, ett gott betyg jämfört med branschen som hamnar på 38 procent. Det är också tydligt att de kunder som anser att Jämtkraft tar ett miljöansvar är nöjdare kunder totalt sett. Ett annat värde Jämtkraft följer upp är hur kunderna uppfattar att företaget månar om kunderna. Där var målsättningen 75 för Sverigekunder och 70 för lokalkunder. Där hamnar Jämtkraft närmare målet med 74,8 respektive 71,8 i indexvärde.

Ett initiativ som införts under 2016 för att stärka kundkommunikationen är digitala nyhetsbrev till kunderna med information och erbjudanden. Något som uppskattas av kunderna, de kunder som tar del av nyhetsbreven är nöjdare generellt. Jämtkraft Värme har under året jobbat aktivt med att förbättra service, tillgänglighet och aktivt erbjudit nya förbättrade serviceavtal.

Jämtkrafts kunder visar ett stort intresse för företagets solcellserbjudande. Många nya kunder har anmält sig under året. För att vidareutveckla erbjudandet har Jämtkraft genomfört fokusgrupper. En ny produkt för lagring av energi har lanserats, Dela vattnet. En tjänst som gör att solelsproducenter kan lagra överskotts-elen i vattenkraften på ett enklare och billigare sätt. Produkten har rönt stort intresse och många kunder har anmält sig.

Positiv och negativ påverkan

Jämtkraft är en jämtländsk energikoncern med Norden som marknad. Företaget är starkt förankrat på den regionala marknaden men företaget har många samarbetspartners i övriga delar av Sverige och Norden.

Jämtkraft har positiv och negativ påverkan i de områden där företaget bedriver el- och värmeproduktion och har elnätsverksamhet. Den positiva påverkan är kopplad till att människor och företag får tillgång till förnybar el och värme. Den negativa påverkan uttrycks främst av närboende till vattenkraftverk, vindkraftverk och fjärrvärmeverk. Störningar som anges är buller, transporter till och från anläggningar och utsläpp till luft. Intresseföreningar ställer också krav på bevarandet av biologisk mångfald i anslutning till anläggningarna. Jämtkraft bedriver verksamhet i Sápmi och samråder regelbundet med ursprungsbefolkningen samerna. 

Jämtkraft värnar om att ha en dialog med berörda, särskilt kring nybyggnation och nyetableringar. Under senare år har Jämtkraft utvecklat arbetet med samrådsprocesser i samband med utbyggnad av produktionsanläggningar och kraftledningar. Men även i de fall då närboende uttryckt ett behov av mer information under en anläggnings livstid bör Jämtkraft tillmötesgå detta.

Som en fördjupning av intressentanalysen har Jämtkraft under 2016 inlett dialogmöten med de intressenter som varit minst nöjda och de som uttryckt ett missnöje kring något. Dialogmöten kommer att genomföras under 2017 med närboende till Jämtkrafts värmeanläggningar i Lugnvik och Åre, liksom frivilliga organisationer. 

Sponsring av mänsklig kraft

Tjej med fotboll

Med Energi som gör livet bättre menar Jämtkraft också mänsklig kraft. Sponsring är ett viktigt område. Att stötta ideella krafter som finns i idrotts- och föreningsliv en viktig del i att bidra till en långsiktig samhällsutveckling.

Jämtkraft sponsrar föreningar som engagerar människor och sätter energin i rörelse. Föreningar som kan ta del av sponsringen finns inom idrott, kultur, miljö och human- sociala verksamheter.

Med gräsrotssponsring stöttar Jämtkraft en mångfald av föreningar och verksamheter. Företaget jobbar också med större sponsringssamarbeten där Jämtkraft i partnerskap med föreningar arbetar utifrån gemensamma intressen.

Sponsringen bidrar till att skapa goda relationer med människor i regionen samtidigt som det är en viktig del av marknadsföringen. Ett sponsringssamarbete ska leda till mervärden för sponsringspartnern, Jämtkraft och den gemensamma målgruppen.

Medarbetarna

Jämtkraft arbetar för friska, engagerade och nöjda medarbetare. Ett kontinuerligt arbete sker för att mäta, följa upp och vidta åtgärder för att uppnå det. Områden som man jobbar särskilt med är hälsa, friskvård, arbetsmiljö och nöjd medarbetarindex.

friskamedarbetare

Mångfald, integration och mänskliga rättigheter

Energiuppropet

Inom vår arbetsgivarorganisation (KFS) har det tagits initiativ till Energiuppropet som syftar till att bidra till positiv integration. Tanken är att bolag inom KFS utmanar varandra genom att erbjuda praktik eller anställning till nyanlända. Jämtkraft har beslutat sig för att gå med i detta och att under 2017 erbjuda minst två nyanlända anställning eller praktik

De många nyanlända från olika ursprungsnationaliteter i Jämtkrafts region, liksom i hela Sverige gör att Jämtkraft börjar se ett behov av att kommunicera på flera språk, bland annat för att möta många av de nya kunderna. De människor som kommer till regionen är en stor potential för Jämtkraft för att bredda kunskaps- och rekryteringsbasen. En viktig fråga för Jämtkraft blir också hur företaget kan jobba med integration framöver.

Qraftsamling

Jämtkraft är ett av energibolagen i Sverige som tagit chansen att ta en framträdande roll när energibranschen tar ett krafttag för att öka jämställdheten i branschen. Qraftsamling är energibranschens unika årslånga förändringsprogram för att öka andelen kvinnliga medarbetare och ledare. Jämtkraft stod under året värd för en tematräff inom programmet på temat värderingsstyrt ledarskap. I samband med att Jämtkraft anmälde sitt deltagande i Qraftsamling antog man också ett mål om att minska skillnaden mellan manliga och kvinnliga medarbetares NMI resultat genom att förbättra kvinnors resultat. Detta mål infriades i och med att skillnaden mellan män och kvinnors NMI resultat 2016 var 67 för män och 63 för kvinnor vilket ska jämföras med 2015 då NMI resultatet var 65 för män och 57 för kvinnor. 

Mänskliga rättigheter

Jämtkrafts uppförandekod tydliggör hur Jämtkrafts medarbetare och leverantörer ska uppföra sig mot varandra. Uppförandekoden beskriver normer och ger råd om hur våra värderingar ska omsättas i praktiken och hur vi ska leva upp till vårt ansvar.

Det finns inga inrapporterade fall av diskriminering, mobbning eller trakasserier under 2016. Detsamma gäller för åren 2013–2015.

Alla medarbetare på Jämtkraft har full föreningsfrihet och rätt till kollektivavtal. Det finns inga kända eller indikerade samarbetspartners eller leverantörer som inte respekterar föreningsfriheten som är lagstadgad i de länder där Jämtkraft har sin verksamhetPå Jämtkraft AB finns ett samverkansavtal mellan arbetsgivaren och de fackliga organisationerna. Parterna sammanträder regelbundet (Varannan vecka med uppehåll i juli.) i samverkans- och arbetsmiljökommittén som hanterar koncernövergripande medbestämmande och arbetsmiljöfrågor. Samverkansavtalet omfattar samtliga medarbetare.​ För att tillgodose kraven på hälsa och säkerhet finns ett antal roller på Jämtkraft som företräder alla anställda;

  • 1 huvudskyddsombud, 7 st skyddsombud
  • 3 fackliga företrädare från olika fackliga organisationer 
  • 8 medlemmar i skydds- och samverkanskommitté
  • 1 Arbetsmiljösamordnare HR avdelningen 
  • 1 Säkerhetsskyddschef

 

 

Antal tillbud och olycksfall (Inkluderar även inhyrda resurser)

2016 2015 2014
Riskobservationer 4 st, varav 1 kvinna 4 st, 0 kvinnor 11 st, varav 3 kvinnor
Tillbud 9 st, 0 kvinnor 22 st, varav 2 kvinnor 14 st, varav 2 kvinnor
Olycksfall utan frånvaro 12 st, varav 1 kvinna 8 st, varav 2 kvinnor 6 st, 0 kvinnor
Olycksfall med frånvaro (totalt 16 dagar) 2 st, 0 kvinnor 2 st (7 dagar), 0 kvinnor ingen uppgift
Färdolycksfall utan frånvaro 1 st, 0 kvinnor 3 st, 0 kvinnor 1 st, 0 kvinnor
Ingen dödsolycka

Alla anställda och inhyrda resurser har tillgång till avvikelse- och rapporteringsverktyget ENIA där olyckor, risker och tillbud rapporteras.

Jämtkraft har inte omfattats av böter eller sanktioner kopplat till miljö eller sociala frågor. Inga fall av diskriminering mot ursprungsbefolkning har rapporterats. Inte heller korruptionsincidenter eller brott mot mänskliga rättigheter har inträffat. Inga juridiska åtgärder har heller vidtagits för konkurrenshämmande aktiviteter.

 

Bevara det friska friskt

Jämtkraft jobbar mot målsättningen att sjukfrånvaron ej ska överstiga 4 procent över en treårsperiod. Sjukfrånvaron mäts och följs upp från år till år, ett av verktygen för att säkerställa en sund arbetsplats. Jämtkraft strävar alltså inte efter en obefintlig sjukfrånvaro. Företaget vill inkludera sorters människor som medarbetare och sjuktalet varierar mellan olika grupper. Ett exempel är småbarnsföräldrar, en kategori som av naturliga skäl har högre sjukfrånvaro än de flesta andra. Ett visst utrymme ska finnas för sjukdom och medarbetare ska inte känna sig som en belastning när de är sjuka. Sjukfrånvaron 2016 var 3,7% vilket är en ökning jämfört 2015 då den totala sjukfrånvaron var 3,2%, men i paritet med 2014 års nivå den sjukfrånvaron också uppgick till 3,7% .

Inga medarbetare ska ha mer än 150 övertidstimmar per år, vilket är lägre än det tillåtna värdet i Sverige. Det är en av åtgärderna i arbetet för en frisk arbetsplats och en indikator som Jämtkraft är noga med att följa upp. En för hög arbetsbelastning har över tid en negativ effekt på människors hälsa, inte minst för att andra faktorer för välmående måste väljas bort. 2016 hade ingen medarbetare över 150 timmars övertidsarbete

Jämtkrafts medarbetare erbjuds flexibel arbetstid så långt det är möjligt. Arbetstiden anpassas efter verksamhetens behov och när det är möjligt efter individuella behov. Det är dock inte möjligt till individuell anpassning inom alla områden. Jämtkrafts medarbetare har också ett arbetstidskonto på 63 timmar som kan tas ut på det sätt medarbetaren vill. Det är möjligt att byta ut semesterlönetillägget mot mer ledighet för den som vill.

Jämtkrafts medarbetare har rätt att vara föräldralediga i enlighet med lag och kollektivavtal. Under 2016 var det totalt 85 medarbetare som tog ut föräldraledighet, varav 21 kvinnor. Samtliga som var föräldralediga återkom i arbete direkt efter avslutad ledighet. Fem av dessa (två män och tre kvinnor) valde att senare under året säga upp sin anställning på egen begäran.

Medarbetarna erbjuds ett friskvårdsbidrag och sjukvårdsförsäkring. Jämtkraft har ett nära samarbete med företagshälsovården.  Tidsbegränsat anställda omfattas ej av friskvårdsbidrag, sjukvårdsförsäkring och vissa andra förmåner.