Hur fungerar kraftvärme?

Med kraftvärme kan en extremt hög grad av energiinnehållet i bioenergin nyttjas och vi får både el och värme samtidigt.

Ett kraftvärmeverk ger både el och värme och kan drivas med i princip vilket bränsle som helst. I vårt kraftvärmeverk eldar vi med biobränsle och torv. En stor del av bränslet kommer från energi som annars skulle ha gått till spillo. Oavsett vilket bränsle som används nyttjas energiinnehållet bättre än i traditionella kraftverk.

Överskottsenergin blir värme

Kraftvärmeverket påminner om en jättelik tryckkokare. Ångan från kokande vatten driver turbiner, som i sin tur driver generatorer som alstrar el som transporteras ut på elnätet. I stället för att bara kyla bort den kvarvarande värmen överförs den till fjärrvärmesystemet, systemet av varmvattenledningar under jord som värmer upp husen i staden och varmvattnet i kranarna. Det är svårt att tänka sig en mer effektiv användning av energin.

Deponigas utvinns med biogasmotor

Det finns olika typer av kraftvärme. Den vanligaste är den ovan beskrivna med en ångturbin. Förutom en ångturbin har Jämtkraft också en biogasmotor där vi använder deponigas från Östersunds kommuns avfallsdeponi i Gräfsåsen. Gasen används som bränsle i en förbränningsmotor vilken driver en generator som alstrar el. De heta rökgaserna från motorn används för att producera fjärrvärme.

Arctura – en jättelik värmereserv

Vårt kraftvärmeverk kompletteras med en ackumulator, Arctura. Den byggdes 2003 på skidstadion i Östersund och fungerar som en viktig komponent för energiförsörjningen i regionen.

Arctura innehåller 26 miljoner liter hetvatten. En värmereserv som gör att vi kan maximera nyttan av elproduktionen i kraftvärmeverket, trygga fjärrvärmeleveranser och minska behovet av olja, som till exempel behövs vid uppstart.