Bioenergi

Skogen har alltid funnits runt oss och den är en viktig energikälla för ett hållbart energisystem. På Jämtkraft väljer vi att utvinna energi från skogens restprodukter och returträ, det vi kallar återvunnen energi.

bioenergi från skog

Skogsbruk har varit en av basnäringarna i Jämtland sedan urminnes tider. Ur ett helhetsperspektiv är bioenergi en bra och viktig energikälla för ett hållbart energisystem. Nya träd växer upp om och om igen.

El och värme från skogens restprodukter

På Jämtkraft tar vi hand om restprodukterna från skogen: grenar och toppar, returträ, sågverksbiprodukter och bark. Det som inte används vid den skogliga produktionen återvinner vi till energi. I en gemensam värmepanna tar vi hand om biobränslet. Det ger fjärrvärme och el till tusentals hem.

Biobränslet är förnybart. Den koldioxid som träet avger när det förbränns är inte mer än vad träet tar åt sig under sin livstid.  

Jämtkrafts biobränsle

Sedan slutet av 1980-talet har nästan hela Jämtkrafts produktion av fjärrvärme varit förnybar. Idag används endast en knapp procent olja i bränslemixen.

Fjärrvärmens affärsidé är på att ta tillvara resurser som annars skulle gå till spillo och göra om dem till värme och el. Cirka 90 procent av de bränslen som Jämtkraft använder kommer från regionen. Resten köper vi från Norge, där bränsle från sågverk och återvinningsstationer går med returfrakter på lastbilar. Våra olika bränslen kan du läsa mer om nedan.

Sågverksbiprodukter

Av en stock som kommer in i sågverket är det cirka 50 procent som blir plank och bräder. Resten, spån, bark och flis, är utmärkta bränslen för fjärrvärme.

Returträ

Vi tar tillvara träavfall från byggen och privatpersoner.

Skogsbränslen

Från skogen använder vi rester från avverkningar såsom grenar och toppar, även kallat GROT. Vi använder även trädrester från vägröjningar och gallringar, ved från gallringar eller avverkningar som inte duger till annat än bränsle. Ofta är det rötskadade träd.

Torv

Torv är ett långsamt förnybart bränsle och består av förmultnade växter. Jämtkraft köper in torv och utvinner torv på två egna torvkoncessioner.