Naturliga förhållanden återskapas i Moen

Moendammen i Åre kommun tas bort och sjön öppnas för vandrande fisk. De mer än 100 år gamla stenkistorna och utskovsdelen rivs. Påverkan på sjön blir liten och fiskens miljö påverkas positivt.

karta över moendammen

Se hela kartan

Utrivning av damm öppnar för vandrande fisk

Den gamla trädammen i sjön Moen har stort underhållsbehov och tillför mycket liten produktion. En utrivning av dammen återskapar sjöns naturliga förhållanden och medför stor miljönytta genom att sjön öppnas till Sätterån och sjön Greningen. För första gången på mer än 100 år kommer fisken att kunna vandra fritt mellan Moen och Greningen.

När dammen i fjällsjön Moen tas bort öppnas sjön för vandrande fisk. För första gången på mer än 100 år kommer fisken att kunna vandra fritt mellan Moen och Greningen via Sätterån.

Den nuvarande dammkonstruktionen, inklusive resterna av den gamla fångdammen strax uppströms, kommer att rivas så att den ursprungliga sjötröskeln återskapas så långt som möjligt. Stenarna från konstruktionen kommer att användas vid återskapandet av den ursprungliga åfåran och i övrigt spridas längs stranden.

Den gamla trädammen har stort renoveringsbehov och tillför lite produktion. Utrivning av dammen återskapar sjöns naturliga förhållanden och medför stor miljönytta genom att Moen öppnas till Sätterån och sjön Greningen.

Arbetena kommer att utföras under barmarksperioden då det krävs snö- och isfria förhållanden för att uppnå bästa resultat. Fjällsjön Moen ligger i väglöst land och för att skydda marken från skador kommer en bredbandad grävmaskin att användas i arbetet.

Den nuvarande dammkonstruktionen inklusive resterna av den gamla fångdammen strax uppströms kommer att rivas så att den ursprungliga sjötröskeln återskapas så långt som möjligt. Stenarna från konstruktionen kommer att användas vid återskapandet av den ursprungliga åfåran och i övrigt spridas längs stranden.

Samrådsmöten

Samråd och kontakt sker med berörda sakägare, samebyar, markägare, fritidshusägare, fiskevårdsområdet, Naturskyddsföreningen och Åre kommun.

Tidplan

AktiviteterPeriod
Samråd Länsstyrelsen Jämtlands Län  2017 dec
Samråd boende/fvof/samebyar  2019 mars
Tillståndsansökan  2019 Q2
Tillståndsansökan beviljas cirka  2019 Q4
Upphandling/entreprenad planerat  2020 Q1-Q2
Utrivning av utskovsdamm och stenkistor planerat  2020 Q3
Arbetet avslutas planerat  2020 Q4