Renovering i Långforsen

Långforsens vattenkraftstation är idag omodern och sliten. Nu planerar vi att renovera stationen för att den ska kunna fortsätta ge el i framtiden.

Jämtkrafts vattenkraftstation i Långforsen

Vi började producera el i vattenkraftstationen 1918. För att kunna fortsätta producera förnybar energi för framtiden behöver stationen renoveras. Med en renovering räknar vi med att, hushållsel till omkring 650 villor, kan utvinnas ur samma mängd vatten som tidigare använts i kraftstationen. Renoveringen ska också ge en förbättrad ekologisk status i Långan, med en vandringsväg för fisk och annan fauna.

Den 27 augusti slog Mark- och miljödomstolen fast att Jämtkraft har rätt att renovera vattenkraftverket och anlägga en faunapassage i Långforsen. I domen skriver Mark- och miljödomstolen bland annat att de ansökta åtgärderna inte kommer att försvåra möjligheterna att uppnå god ekologisk status för denna vattenförekomst.

Ladda ner vår folder om Långforsen

Planerade åtgärder för Långforsen

Jämtkrafts tillstånd gäller att reparera överfallsdammen i kraftstationen, anlägga faunapassage, byta turbin och generator i kraftverket. Planen innefattar också att anlägga en ny stationsbyggnad, riva ut stenkistan och anlägga fiskavledare för nedströmsvandrande fisk samt anpassa kröndamm. Vi för en dialog om hur det gamla stationshuset kan användas.

Renovering av överfallsdamm och anläggande av faunapassage

Dammens högra och vänstra sida är idag delvis raserad. Dammen har förstörts av is som orsakat en dämmande effekt, med följd att vattnet har flyttat stenarna. Jämtkraft avser att återställa dammen i tidigare skick. I anslutning till överfallsdammens vänstra sida kommer en faunapassage, ett så kallat omlöp, att anläggas.

I samband med att åtgärderna genomförs kommer stor försiktighet att iakttas med avseende på ekologi och miljö. Viss miljöpåverkan kommer att ske vid arbeten med att uppföra faunapassage och reparera överfallsdammen, eftersom tillfälliga fångdammar behöver uppföras. När det gäller stationen så kommer planerade arbeten att ske i torrhet, vilket betyder minimal påverkan på det akvatiska djurlivet.

Faunapassage

Jämtkraft har anlitat expertis på sötvattenteknologi som har tagit fram en utformning på en faunapassage vid Långforsen. Omlöpet som är cirka 4 meter brett och 60 meter långt är placerat på överfallsdammens vänstra sida, i anslutning till Gysåns utlopp.