Renovering i Långforsen

Långforsens vattenkraftstation är idag omodern och sliten. Jämtkraft har fått klartecken av Högsta Domstolen att renovera anläggningen och göra miljöförbättrande åtgärder.

jämtkrafts vattenkraftstation i långforsen

Vi började producera el i vattenkraftstationen 1918. För att kunna fortsätta producera förnybar energi för framtiden behöver stationen renoveras. Med en renovering räknar vi med att hushållsel till cirka 650 villor kan utvinnas ur samma mängd vatten som tidigare använts i kraftstationen. Renoveringen ska också ge en förbättrad ekologisk status i Långan, med en vandringsväg för fisk och annan fauna.

Klartecken från Högsta Domstolen

Nedre Långan är skyddad enligt Natura 2000 och kap 4§6 i Miljöbalken. Mark- och miljödomstolen och Mark- och miljööverdomstolen, har prövat frågan och gett Jämtkraft rätt att renovera vattenkraftstationen och genomföra miljöåtgärder. Båda instanser anser att planerade renoveringar inte strider mot miljöbalkens regler eller äventyrar möjligheterna att uppnå god ekologisk status i enlighet med Vattendirektivet. Domstolarna anser inte heller att vare sig fritidsfiske, turism eller friluftsliv kommer att påverkas på något betydande sätt.

Båda domarna överklagades till Högsta Domstolen av Kammarkollegiet, Sportfiske och fiskevårdsförbund samt Älvräddarna. Högsta Domstolen tyckte inte att det fanns skäl att ta upp ärendet för prövning. Därmed vann tidigare dom från Mark- och miljööverdomstolen laga kraft. 

Ladda ner vår folder om Långforsen

Planerade åtgärder för Långforsen

Jämtkrafts tillstånd gäller att reparera överfallsdammen i kraftstationen, anlägga faunapassage, byta turbin och generator i kraftverket. Planen innefattar också att anlägga en ny stationsbyggnad, riva ut stenkistan och anlägga fiskavledare för nedströmsvandrande fisk samt anpassa kröndamm. 

Före- och efterbild Långforsen

Renovering av överfallsdamm och anläggande av faunapassage

Dammens högra och vänstra sida är idag delvis raserad. Dammen har förstörts av is som orsakat en dämmande effekt, med följd att vattnet har flyttat stenarna. Jämtkraft avser att återställa dammen i tidigare skick. I anslutning till överfallsdammens vänstra sida kommer en faunapassage, ett så kallat omlöp, att anläggas.

I samband med att åtgärderna genomförs kommer stor försiktighet att iakttas med avseende på ekologi och miljö. Viss miljöpåverkan kommer att ske vid arbeten med att uppföra faunapassage och reparera överfallsdammen, eftersom tillfälliga fångdammar behöver uppföras. När det gäller stationen så kommer planerade arbeten att ske i torrhet, vilket betyder minimal påverkan på det akvatiska djurlivet.

Faunapassage

Jämtkraft har anlitat expertis på sötvattenteknologi som har tagit fram en utformning på en faunapassage vid Långforsen. Omlöpet som är cirka 4 meter brett och 60 meter långt är placerat på överfallsdammens vänstra sida, i anslutning till Gysåns utlopp.