Aktuellt i projektet

Här hittar du aktuell information om projektet i Hocksjön.

två glada personer framför et vindkraftverk som håller på att resas

Oktober 2021

Trial run genomförd

Mellan 7-8 oktober genomfördes en Trial run på Hocksjön. En lastbil med släp på totallängden 70 meter användes för att simulera en bladtransport.

Grön lastbil med långt släp står på en grusväg i Hocksjön.Lastbilen som testades med under simuleringen.

Varför görs simuleringen?

För att säkerställa att vägen till parken och vägnätet inom parken klarar transporterna som kommer att komma nästa år. I simuleringen testades alla svängar och nivåskillnader på vägen.

Ett lyckat genomförande och sammanfattningsvis behövs några justeringar för att vi ska vara väl förberedda när turbinerna levereras och skall transporteras till respektive uppställningsplats för montering. 

Medverkande under dessa dagar var representanter från Jämtkraft, Persson Invest, Nordex, Schwandner Logistik och Stenger & Ibsen.

Tidplanen följs utan förhinder.

September 2021

Kort om bygget

Bygget följer tidplanen. Vägar och kranplaner är i stort sett färdigställda och vi har kommit drygt halvvägs med gjutning av fundamenten, cirka hälften av de 23 fundamenten klara.  

En bild som visar himmel, utomhus, mark

Automatiskt genererad beskrivningHär sprutas betong till ett fundament 

För att transportera elen från vindkraftverken och vidare ut på elnätet bygger vi en transformatorstation och det arbetet pågår. I november börjar vi gräva ned elkablarna som går mellan verken och transformatorstationen.  

på plats varje torsdag

Som vi skrev i augusti så arbetar vi växelvis i Fullsjön och Lungsjön varje torsdag klockan 9–17. Ni är varmt välkomna dit om ni har frågor eller bara vill höra hur det går med bygget av parken.  

Lungsjön/Lägergården: Jämna veckor   
Fullsjön/Gränsgården: Ojämna veckor  

Vill du hellre komma och träffa oss på kvällen kan du göra det en torsdag i månaden. Även dessa tillfällen hålls växelvis i Lungsjön och Fullsjö17.30-19.30. 

Som det verkar just nu kan vi ses inomhus men vi följer självklart gällande rekommendationer och anpassar oss utifrån rådande situation. 

Augusti 2021


Projektansvariga på plats

Jämtkraft hyr in sig i föreningshusen i Fullsjön och Lungsjön under hösten, en dag i veckan. Vindkraftsbygget i Hocksjön väcker frågor och under hösten finns projektledningen på plats för att möta nyfikna och underlätta dialog. 

Projektet drivs av Jämtkraft och Persson Invest, och vår gemensamma ambition har hela tiden varit att vara tillgängliga och öppna med information kring bygget av vindkraftsparken. Även när pandemin begränsat möjligheten att mötas har vi strävat efter dialog via e-postkontakter och utomhusträffar, när sådana varit möjliga.  

För att ytterligare underlätta för personliga besök och spontana frågor jobbar nu Gabriel Duveskog och Pär Nordström, som är platsansvarig för bygget, växelvis i Fullsjön och Lungsjön varje torsdag sedan slutet av augusti. Jämna veckor har de kontor på Lägergården i Lungsjön och ojämna veckor håller de till på Gränsgården i Fullsjön, med öppet klockan 9-17. De finns också tillgängliga kvällstid en torsdag per månad 17.30-19.30, även då växelvis i Lungsjön och Fullsjön. 

NULÄge i projektet

Bygget är inne i en intensiv fas med att förstärka och bygga vägar, fundament, transformatorstation, med mera. Till de flesta vindkraftverken kan vi använda befintliga vägar men till några stycken behöver vi bygga nya. För att minimera transporter till och från vindkraftparken så använder vi stenmaterial från vår egen bergtäkt i området. Kring både vägbyggena och övrigt arbete har vi tät och kontinuerlig kontakt med Länsstyrelsen Västernorrland som är tillsynsmyndighet. Det tryggar att vi utför arbetet på ett korrekt sätt enligt de miljötillstånd vi har.  

De första vindkraftverken planeras att resas från juni 2022 och framåt. 

 

April 2021

Förberedande arbete

Arbetet i projektområdet pågår och våren 2021 är det fokus på byggnation och förstärkning av vägar, kranplaner och uppläggningsytor samt avverkning av skog. Se ungefärlig tidplan för de större jobben i projektet, där kan man se vad som händer när, men läs väl att det är en preliminär tidsuppskattning.

Utomhusträffar

Efter att den värsta kylan lagt sig återupptog vi träffarna på plats under februari/mars.  Vi träffade boende i området vid fyra olika tillfällen på fyra olika ställen. Med tanke på corona sågs vi utomhus och det fungerade bra. Vi planerar att fortsätta med utomhusträffar till dess covid-läget medger annat och vi ska försöka med två träffar per månad, en i Fullsjön och en i Lungsjön.

Frågor och svar

Under träffarna kom en del frågor, vi har försökt besvara dom i dokument ”Frågor & svar”. Utöver de frågorna har det kommit frågor om karta och Miljö- och konsekvensbeskrivning (MKB) för projektet. Dessa finns tillgängliga här på webben.

Januari 2021

Klart med turbintillverkare

Efter upphandlingar är det nu klart vilka som ska leverera vindkraftverken samt bygga vägar och fundament.

Nära halvering av antalet verk

Turbintillverkaren Nordex levererar vindkraftverken och Stenger & Ibsen har fått huvuduppdraget att bygga vägar och fundament. Antalet vindkraftverk blir betydligt färre än de 45 som tillståndet medger, vi planerar nu för 23 verk. Turbinerna är mer effektiva idag än då vi fick tillståndet, det innebär att det behövs färre verk för att få ut lika mycket energi.

fakta om nordex vindkraftverk

Antal vindkraftverk: Tillståndet medger 45 verk men det verkliga utfallet blir 23 verk. 
Höjd: Totalhöjden inklusive vingarna är 230 meter, i enlighet med tillståndet
Vingarnas längd: 80 meter
GWh: Sammanlagt beräknas verken producera cirka 450 GWh/år förnybar energi. Det motsvarar energi till cirka 90 000 hushåll, beräknat på en årsförbrukning av hushållsel på 5000 kWh.

Länk till turbintillverkaren Nordex hemsida: https://www.nordex-online.com/en/nordics/

November

Avvaktar med möten på plats

Coronapandemin och restriktionerna fortsätter att göra det problematiskt med fysiska träffar. I det senaste mejlet den 23 oktober till boende i området skrev vi att möten på plats skulle återupptas, på liknande sätt som vi haft tidigare. Men utifrån nu gällande restriktioner från Folkhälsomyndigheten är det inte möjligt. Vi får helt enkelt avvakta utvecklingen och ta nya tag i början av nästa år.

Planerar färdigställande 2022

Vi har fram till december 2022 på oss att få vindkraftsparken driftsatt. Målsättning och planeringen sker utifrån att vi ska vara klara då. Men som vi berättat om tidigare har vi, som försiktighetsåtgärd, ansökt om att få ytterligare tid på oss att färdigställa och driftsätta vindkraftsparken till och med 2023-12-31.

Vi räknar alltså inte med att nyttja denna ansökta förlängning utan den är en ren försiktighetsåtgärd om covid-19 får en påverkan som vi idag inte kan förutse. Förlängningen har beviljats av Miljöprövningsdelegationen. Beslutet är dock överklagat och kommer därför hanteras av Mark- och miljödomstolen.

Bergtäkt

Den 8 oktober skrev vi bland annat om att bergtäkten i området för den planerade vindkraftsparken öppnas, att det görs för att ta fram material till förstärkning av befintliga vägar och för att bygga nya. Samt att öppnandet av täkten var det första praktiska steget mot bygget.

Det har kommit frågor om hur många sprängningar som ska genomföras och hur information om dessa går ut. Till och med tisdagen den 24 november 2020 är två sprängningar utförda och preliminärt återstår ytterligare två detta år.

Bergtäkten ligger i den norra delen av projektområdet. Information om sprängningarna har skett via besök, telefon och sms till de som bor i de närliggande byarna kring Myrdalen. Ljudmätningar har även utförts för att säkerställa att fastställda ljudnivåer inte överskrids.

Har du specifika frågor om bergtäkten ska du kontakta Pär Nordström, Jämtkraft, Par.Nordstrom@jamtkraft.se, 070-551 82 77

Lokala/regionala företag

Jämtkrafts, Persson Invests och kommunernas gemensamma mål är att etableringen ska bidra till lokal affärsnytta. Ett antal regionala företag har redan nu fått uppdrag i projektet, till exempel Altins Trafik från Sollefteå kommun, skogsröjare från Ramsele och maskinförare från Hammerdal och Östersund. I januari planeras en träff med de företag som kontrakterats för de större uppdragen. Då kan både dom och lokala företagare få koll på möjliga underleverantörer respektive möjliga uppdrag. 

Intresserad av uppdrag?

För dig som vill leverera varor eller tjänster vid byggnationen av Hocksjöns vindkraftspark tipsar vi om webbsidan vindkraft.umigo.se

Som vi berättade i utskicket 16 september är den digitala affärsplattformen tänkt att underlätta för dig som lokal entreprenör att vara med och konkurrera om uppdrag och inköp. Det behövs många olika kompetenser, allt ifrån anläggning av vägar till kost och logi.

Webbsidan är ett samarbete mellan oss som bygger vindkraft, Umeå Universitet och Vindkraftcentrum. Vindkraftcentrum finansieras av Energimyndigheten och har till uppdrag att bidra till lokal och regional nytta, jobb och affärer, där vindkraft etableras.

Har du frågor om webbsidan vindkraft.umigo.se ta kontakt med Christer Andersson på Vindkraftcentrum, christer.andersson@vindkraftcentrum.se eller 0768-10 49 20.

Oktober

Bergtäkt öppnas

För att ta fram material till förstärkning av vägar och för att bygga nya har bergtäkten i Hocksjön öppnats. Det är det första praktiska steget mot bygget av parken.

​​​Många vägar finns redan inom området för den planerade vindkraftsparken men dessa behöver förstärkas och några nya behöver byggas, därför öppnas bergtäkten. Bergtäkten ligger inom området för den planerade vindkraftsparken.

Upphandlingar

Parallellt pågår upphandling av vem som ska bygga vägar och fundament samt leverera vindkraftverken. De båda upphandlingarna beräknas vara klara i slutet av året.

Träffar återupptas

Sedan våren 2019 har Jämtkraft och Persson Invest bjudit in till ett antal träffar som varit öppna för alla som velat komma. Sedan coronautbrottet har inga träffar hållits. Under den här perioden har informationen gått ut via mejl till de som anmält att de vill ha sådana.

För att alla ska få samma information samtidigt, vilket vi eftersträvat hela tiden, har vi nu bestämt att återuppta träffar på plats. Planen är att komma igång med träffarna under november månad. Hur och när det ska ske kommer det ny information om.

Tveka inte att höra av er om ni har frågor kring Hocksjönprojektet. Prata med oss, ta kontakt om ni har frågor eller undrar varför något är på det ena eller andra sättet.