Viktig information! Den 3 juli fick flera kunder felaktiga digitala fakturor från oss. Det är viktigt att du inte betalar fakturan, utan bara låter den vara. Så ser du att fakturan är fel:

  • Fakturadatum är 2022-01-11
  • OCR/Fakturanummer börjar på 300
  • Du fick fakturan 2023-07-03
En ny turbin i Dammåns vattenkraftverk

Stor modernisering av Dammåns vattenkraftverk

Nu görs flera uppdateringar av vattenkraftverket i Dammån. Turbinen och generatorn har bytts mot effektivare modeller. Dessutom installeras ett unikt avledningsgaller som hjälper fisken att hitta rätt vandringsväg. Resultatet är en mer stabil och miljöanpassad anläggning.

Några kilometer väster om Storsjön, mellan Bydalsfjällen och Indalsälven, ligger Dammåns vattenkraftstation. Den byggdes 1918 och är ett av Jämtkrafts större minikraftverk med en maximal produktion på 5 GWh per år. I anslutning till anläggningen finns även en känd fiskpassage, då vattendraget sedan länge har varit viktig plats för traktens öringfiske.

För två år sedan gick delar av kraftverkets generator sönder och den har därefter körts på halvfart. I samband med detta beslutade Jämtkraft att byta både turbin och generator till moderna maskiner, eftersom de gamla uppnått sin tekniska livslängd. Investeringen görs inom befintligt tillstånd och ska säkerställa en framtida hållbar elproduktion i Dammån.

Effektivare turbin och generator

Arbetet med bytet av turbin och generator startade hösten 2021 och blev klart i maj 2022. Den nya turbinen bygger på en annan princip med en vertikal turbinaxel, i stället för som tidigare ett horisontellt vattenhjul. Effekten på turbinen beräknas därför kunna öka från 850 W till 1 100 W. Man har även byggt en ny vattenväg som mer effektivt tar hand om vattnet.

Generatorn har i sin tur uppgraderats från en asynkronmodell till en synkronmodell med fast varvantal. Detta innebär att den bättre kan hantera och balansera spänningsförändringar och därmed bidra till att öka stabiliteten i elnätet. Totalt väntas moderniseringen av turbin och generator höja Dammåns vattenkraftverks kapacitet till cirka 6,5 GWh per år.

Avledningsgaller leder fiskar rätt

Samtidigt pågår även försök till miljöanpassning i Dammån. Här har man länge haft problem med att fisken lockas av vattnet från kraftverket och vandrar in i utloppskanalen i stället för i huvudfåran. Tidigare försök att sätta in galler vid turbinen eller att stänga av vattenflödet vissa timmar har inte fungerat optimalt. Men nu har Jämtkraft, i samråd med Länsstyrelsen och den lokala fiskevårdsområdesföreningen, tagit fram ett avledningsgaller som ska hjälpa fisken att vandra rätt väg uppströms till fiskpassagen.

Avledningsgallret kommer att monteras i mynningen till utloppskanalen och fästas i botten med hjälp av en stålram och betongfundament. Hålrummen i gallret är anpassade för att fisken inte ska kunna smita igenom, men ändå släppa igenom maximalt med vatten. Gallret är också konstruerat så att det kan hissas upp på vintern när det är snö och is.

Unik lösning väcker stort intresse

Monteringen av gallret påbörjas i höst, efter att sly på udden har röjts, och beräknas vara klart i september 2022. Arbetet kommer att genomföras med största möjliga miljöhänsyn till Dammån och närområdet. Detta är en unik lösning, då avledningsgaller inte har använts vid något annat vattenkraftverk i Sverige. Gallrets funktion kommer därför att följas upp noggrant efter att monteringen är slutförd.

Projekten i Dammåns vattenkraftstation är intressanta ur flera aspekter. De ger viktiga lärdomar om hur man kan arbeta för att miljöanpassa vattenkraften framöver. Dessutom gör bytet av turbin och generator att ett förhållandevis litet kraftverk kan ha stor betydelse för den lokala nätfunktionen ¬– och säkrar en förnybar elproduktion.

Tidplan – Renovering

AktiviteterPeriod
Förberedande arbetevår 2021
Utrivning av gamla maskinerhöst 2021
Byte av turbin och generatorvinter/vår 2022
Projektet avslutassommar 2022

Tidplan – Miljöanpassning

AktiviteterPeriod
Röjning av buskar och slysommar 2022
Monteringsarbetenseptember 2022
Utvärdering av gallretvinter 2022