Nytt ställverk i Midskog

Ett nytt ställverk byggs i Midskog, Ragunda kommun. Anläggningen i Midskog är en av Sveriges största knutpunkter för strömförsörjning och ombyggnaden är en av de största ställverksombyggnationerna i hela landet.

byggnation av nytt ställverk i midskog

Beslut om ett nytt ställverk har fattats av Svenska kraftnät. En ny anläggning krävs för att säkra strömförsörjningen både regionalt och nationellt samt för att möjliggöra anslutning av förnybar energi/vindkraft.

Anpassning av ledningar

Den nya anläggningen placeras 600 meter söder om nuvarande ställverk. Befintliga ledningar behöver anpassas till den nya anläggningen och för det har Jämtkraft Elnät AB (nedan kallat Jämtkraft) sökt tillstånd/koncessioner. Anslutande ledningar är lokaliserade till ett geografiskt begränsat område i Midskog och ägs av Jämtkraft och Svenska Kraftnät.

Ställverket förbereds även för anslutning av förnybar energi från vindkraft samt anslutningar för energiintensiv verksamhet som planeras i regionen.

Begränsad påverkan i området

Området utgör riksintresse för rennäring, i övrigt berörs inga riksintressen. Inga skyddsområden berörs. Det finns registrerade kulturvärden i området som kommer att beröras av kraftledningarna. Men då området är mycket geografiskt begränsat och redan i dagsläget påverkat av kraftledningar bedöms konsekvenserna av ändringarna sammantaget som små.

Samrådsmöten

Samrådsunderlaget omfattar ändringarna av befintliga ledningar samt byggnad av nya.

Kommunikation om projektet sker genom annonsering och samrådsmöten som hålls med länsstyrelsen, kommunen och allmänheten, samt berörda samebyar.

Tidplan

AktiviteterTidsperiod
Samråd vår 2016
Miljökonsekvensbeskrivning juni 2016
Ansökan om koncession augusti 2016
Beslut koncession juni 2017
Planerad byggstart sommar 2017
Planerad drifttagning sista kvartalet 2020