Dubbel elledning med fjäll i bakgrunden

Förnyat elnät möjliggör utveckling i Bydalsfjällen

Två nya ledningar till dalgången och en ny fördelningsstation gör elleveransen säkrare och möjliggör expansion i området. Bydalsfjällen växer så det knakar. I takt med att allt fler boenden byggs och destinationen utvecklas ökar också efterfrågan på el.

De senaste tio åren har cirka 250 nya boenden byggts i området från Fjällhalsen till Höglekardalen och det finns planer för ännu fler. Under samma period har också snökanonsystemet byggts ut för att säkra snötillgången, allt sammantaget krävs mer el än tidigare.

Breddad elledning med Dammån i förgrunden och Bydalsfjällen i fjärran

I projektet ingår att bredda ledningsgatorna för att minska risken för störningar. Ledningsgator utmed hela stamledningen från Trångsviken till Häggen kommer också att breddas, ett arbete som kommer att utföras de kommande åren. På bilden syns Dammån i förgrunden och Bydalsfjällen i fjärran.
Foto: Kent Andersson

En blir två – förstärkt säkerhet

Enkelledningen från 70-talet tas ned och ersätts av två ledningar med nya stolpar och grövre lina. Inför bygget har fältinventeringar genomförts, miljöåtgärdsplan tagits fram och samråd hållits med de myndigheter, markägare och andra som berörs. För att minimera påverkan på marken har arbetet i så stor utsträckning som möjligt genomförts när marken varit frusen.

Dubbla ledningar på avgreningen mot Bydalen gör att Jämtkraft även under höglasttid, det vill säga vintertid, kan underhålla ledningarna utan påverkan för kunderna och även mata fram ström om fel uppstår. Ombyggnationen av stamledningen ger också lägre energiförluster. Investeringen och åtgärder i området förbättrar även elleveransen på hela västra sidan av Storsjön.

Projektet i Bydalen är en del av ett större projekt att förnya och förstärka elnätet som berör området från Sundsbacken, Myrviken och upp mot Bydalsfjällen. Förutom nya dubbla ledningar har Jämtkraft bland annat byggt en ny fördelningsstation i Mårdsbodarna och bytt till en större transformator i Sundsbacken. Hela projektet beräknas kosta cirka 60 miljoner.

200 miljoner per år

Jämtkraft har ett av landets mest geografiskt utbredda elnät. Drygt 880 mil elnät från stad till fjäll transporterar el till drygt 64 000 kunder. Varje år investerar bolaget omkring 200 miljoner kronor i att förstärka och förnya elnätet. Nya ledningar byggs precis som i Bydalen, ledningsgator röjs, ledningar grävs ned och luftburna ledningar isoleras. Samtidigt byggs anläggningar om för att ta in mer förnybar energi i elnätet i takt med att vind- och solkraft utvecklas. Efterfrågan på el och kapacitet att föra över den är en av samhällets stora frågor just nu. Investeringen i Bydalsfjällen är ett av flera exempel på hur Jämtkraft kontinuerligt och långsiktigt jobbar för ett stabilt och tryggt elnät

Karta över det förnyade elnätet från Hallen till Bydalen

Förnyat elnät från Hallenområdet till Bydalsfjällen.

Fakta om projektet

Område: Sundsbacken – Myrviken med avgrening till Mårdsbodarna (Bydalen)
När: 1:a etappen påbörjades våren 2020 och projektet avslutas innan sommaren 2023. Därefter sker arbetet med breddning av ledningsgator från Trångsviken-Sundsbacken-Häggen.
Kostnad: cirka 60 miljoner kronor
Åtgärder:

  • nya stolpar
  • ny grövre lina och nya isolatorer som bedöms vara mindre störningskänsliga vid åskoväder
  • två ledningar istället för en på avgreningen till Mårdsbodarna skapar redundans (reservkapacitet)
  • nya komponenter för fjärrstyrning av nätet
  • breddade ledningsgator utmed hela stamledningen från Trångsviken – Häggen vilket kommer att utföras de kommande åren.

Tidplan

  • Byggstart: vår 2020
  • Dubbla elledningar klara: vår 2023
  • Breddade ledningsgator: pågår från 2023 och framåt