Koncession för ledning mellan Odensala och Brunflo

Jämtkraft Elnät AB ansöker om ny koncession för 145 kV-ledning mellan Odensala och Brunflo. Ansökan gäller en befintlig ledning och inga nya arbeten skall utföras.

elledningar

Jämtkraft Elnät har lämnat in en ansökan om ny koncession för den befintliga ledningen Odensala-Brunflo till Energimarknadsinspektionen. Under sommaren 2011 genomfördes samråd med berörd kommun, länsstyrelse, andra myndigheter och enskilda som särskilt berörs.

Utifrån de natur- och kulturinventeringar som gjorts, samrådsmöten och dialog med berörda har Jämtkraft Elnät nu sammanställt en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Mer information hittar du här.

Status för projektet

Koncessionen för ledningen är beviljad och projektet är därmed avslutat.