Ekonomi

Inledning

Jämtkraft strävar efter en balanserad ekonomisk tillväxt, där vi inte sliter på naturresurser eller människor. Vi utvecklar och driver förnybar energiproduktion, jobbar för ett stabilt elnät och konkurrenskraftiga priser. På så vis vill vi skapa förutsättningar för människor att verka och utvecklas i vår omgivning.

Läs mer Dölj innehåll

Verksamhet

Jämtkraft med dotterbolag producerar, distribuerar och säljer elenergi och värme. Koncernen erbjuder även energiförvaltning och externa tjänster. Jämtkraft levererar även tjänster inom drift, underhåll och ekonomi till vindkraftparker. Verksamheten är indelad i affärsområdena Elproduktion, Elhandel, Elnät och Värme.

Läs mer Dölj innehåll

Bolagsstyrning

Jämtkrafts ägs till 98 procent av Östersunds kommun och av Åre kommun samt Krokoms kommun med en 1 procent vardera. Röstmässigt innehar Östersunds kommun 87,4 procent av rösterna. Åre och Krokoms kommuner innehar 6,3 procent vardera av rösterna på bolagsstämman.

Styrelsens arbete följer en arbetsordning som bland annat reglerar deras arbets- och ansvarsområden, arbetsuppgifter och beslutanderätt. Den reglerar också arbetsfördelningen mellan styrelsen, styrelsens ordförande samt verkställande direktören. Förutom uppföljning och rapportering av den löpande verksamheten behandlar styrelsen koncernens strategiska inriktning samt koncernens ekonomiska utveckling. De tar även ställning till investeringar.

Koncernens beslut om investeringar och engagemang ska baseras på att bolagets verksamhet bedrivs på affärsmässiga grunder. Detta innebär att koncernens tillväxt ska ske under lönsamhet och inom det utrymme som skapas inom bolagets avkastnings- och soliditetsmål. För att säkra ägarnas avkastningskrav arbetar koncernens verksamheter med målstyrning och riskhantering.

Av bolagets styrdokument; ägaridé, aktieägaravtal och bolagsordning framgår att verksamheten ska bedrivas på ett sådant sätt att förutsättningar skapas för utveckling av regionen genom leverans av energi med hög kvalitet och god service till långsiktigt låga priser. Priserna ska ge Jämtkraft lönsamhet samt förutsättningar för fortsatt tillväxt och investeringar. Jämtkraft har lokal prissättning av el för boende i ägarkommunerna. Detta medför en rabatt till våra lokala kunder.

Operativt styrs Jämtkraftkoncernen av VD och Koncernledningsgruppen. Koncernledningsgruppens uppdrag är att leda, styra, utveckla och följa upp verksamheten så att koncernens långsiktiga konkurrenskraft stärks.

Läs mer Dölj innehåll

Investeringar

Koncernen skapar tillväxt bland annat genom partnerskap med andra och stärker på så sätt näringslivet och konkurrenskraften i regionen.

Jämtkraft har i dag ett minoritetsägande i två norska energiföretag, Salten Kraftsamband och Nordkraft. Samarbetet ger koncernen möjligheten att utvecklas och Jämtkraft blir en starkare aktör på den nordiska elmarknaden.

Jämtkraft har också ett ägande i elhandelsbolaget Dalakraft sedan några år tillbaka. Dalakraft är även verksamt i södra Sverige genom det helägda dotterbolaget Enkla Elbolaget. Via dotterbolagen Scandem, Scandem Market och Scandem Oy erbjuder koncernen även energiförvaltning sedan 2009.

Jämtkraft har under det senaste decenniet haft betydande ny- och reinvesteringsprojekt inom förnybar energi. Ett flertal vindkraftparker har uppförts varav den senaste i Rätan, Mullbergs Vindpark. Byggnationen av en ny vattenkraftstation i Hissmofors färdigställdes 2014. Koncernens distributionsnät för el har vädersäkrats och har idag en mycket hög leveranssäkerhet.

Läs mer Dölj innehåll

Målanalys ekonomi

Soliditet

Jämtkraft strävar efter en soliditet på 25-45 procent över en 48 månaders cykel för att ha en finansiell uthållighet. Under 2016 var soliditeten 32 procent.

Soliditet 32%

Räntabilitet

Tabellen till visar hur Jämtkraft presterat mot ägarkravet på räntabilitet. Riktvärdet är 10 procent som ett rullande 48 månaders medeltal.

Räntabilitet

Omsättning

Jämtkrafts omsättning har legat relativt stabilt de senaste åren och har i huvudsak påverkats av elprisets upp- och nedgång. Ökningen 2013 avser förvärv av Dalakraft.

Intäkter

Investeringar

Jämtkraft har under det senaste decenniet haft betydande investeringar inom förnybar energi. Vi har fört upp ett antal vindparker och en ny vattenkraftstation i Hissmofors färdigställdes 2014.

Investeringar

Läs mer Dölj innehåll

Hållbar affär med Clever

Det kommunalägda bostadsbolaget, Östersundshem, har tagit ett stort steg mot en fossilfri fordonsflotta. De har bytt alla sina gamla 20 företagsbilar till elbilar och laddhybridbilar. Det innebär att företaget sänker sina koldioxidutsläpp med hela 27 ton per år.

Läs mer Dölj innehåll