Bolagsstyrning

Jämtkrafts ägs till 98 procent av Östersunds kommun och av Åre kommun samt Krokoms kommun med en 1 procent vardera. Röstmässigt innehar Östersunds kommun 87,4 procent av rösterna. Åre och Krokoms kommuner innehar 6,3 procent vardera av rösterna på bolagsstämman.

Styrelsens arbete följer en arbetsordning som bland annat reglerar deras arbets- och ansvarsområden, arbetsuppgifter och beslutanderätt. Den reglerar också arbetsfördelningen mellan styrelsen, styrelsens ordförande samt verkställande direktören. Förutom uppföljning och rapportering av den löpande verksamheten behandlar styrelsen koncernens strategiska inriktning samt koncernens ekonomiska utveckling. De tar även ställning till investeringar.

Koncernens beslut om investeringar och engagemang ska baseras på att bolagets verksamhet bedrivs på affärsmässiga grunder. Detta innebär att koncernens tillväxt ska ske under lönsamhet och inom det utrymme som skapas inom bolagets avkastnings- och soliditetsmål. För att säkra ägarnas avkastningskrav arbetar koncernens verksamheter med målstyrning och riskhantering.

Av bolagets styrdokument; ägaridé, aktieägaravtal och bolagsordning framgår att verksamheten ska bedrivas på ett sådant sätt att förutsättningar skapas för utveckling av regionen genom leverans av energi med hög kvalitet och god service till långsiktigt låga priser. Priserna ska ge Jämtkraft lönsamhet samt förutsättningar för fortsatt tillväxt och investeringar. Jämtkraft har lokal prissättning av el för boende i ägarkommunerna. Detta medför en rabatt till våra lokala kunder.

Operativt styrs Jämtkraftkoncernen av VD och Koncernledningsgruppen. Koncernledningsgruppens uppdrag är att leda, styra, utveckla och följa upp verksamheten så att koncernens långsiktiga konkurrenskraft stärks.