Investeringar

Koncernen skapar tillväxt bland annat genom partnerskap med andra och stärker på så sätt näringslivet och konkurrenskraften i regionen.

Jämtkraft har i dag ett minoritetsägande i två norska energiföretag, Salten Kraftsamband och Nordkraft. Samarbetet ger koncernen möjligheten att utvecklas och Jämtkraft blir en starkare aktör på den nordiska elmarknaden.

Jämtkraft har också ett ägande i elhandelsbolaget Dalakraft sedan några år tillbaka. Dalakraft är även verksamt i södra Sverige genom det helägda dotterbolaget Enkla Elbolaget. Via dotterbolagen Scandem, Scandem Market och Scandem Oy erbjuder koncernen även energiförvaltning sedan 2009.

Jämtkraft har under det senaste decenniet haft betydande ny- och reinvesteringsprojekt inom förnybar energi. Ett flertal vindkraftparker har uppförts varav den senaste i Rätan, Mullbergs Vindpark. Byggnationen av en ny vattenkraftstation i Hissmofors färdigställdes 2014. Koncernens distributionsnät för el har vädersäkrats och har idag en mycket hög leveranssäkerhet.