Jämtkraft

Vd har ordet

Jämtkraft har lyckats stå stabilt i en dramatisk situation på energimarknaden. De senaste åren har präglats av historiskt låga elpriser och likt många i branschen har våra resultat gått ner. Ändå ser vi framtiden med tillförsikt.

Anders Ericsson, vd Jämtkraft

Visserligen är terminspriserna låga de närmsta åren men Jämtkraft kan med effektivisering och en sparsamhet med investeringar begränsa resultatnedgången. Utifrån våra prognoser ser vi att resultatet kommer att förbättras och soliditeten öka.

Vår ambition att växa med ny förnybar energiproduktion har varit minst sagt tuff under den här tiden. I början av 2010 satte vi upp målet att öka vår förnybara el- och värmeproduktion med 1 TWh till 2020, det vill säga nära nog en fördubbling. När vi påbörjade resan såg vi vindkraft som vår väg framåt. I år kan vi stolt konstatera att vi uppfyllt målet. Med facit i hand har vi byggt mer vindkraft än många andra men det är våra förvärv i norsk vattenkraft och successiva omstruktureringar som står för den största delen av vår ökade produktion.

Klimatfrågan  är vår drivkraft att bidra med vad vi kan för ett förnybart energisystem. Jag är stolt över det starka miljöengagemang som finns på Jämtkraft. Klimatfrågan engagerar oss och det är ett område där vi kan bidra med vår kunskap och erfarenhet från 127 års el- och värmeproduktion. Att vi nu är nära målet betyder inte att vi stannar upp. Vi ska fortsätta även framåt att jobba och verka för omställningen mot förnybara energisystem.

En annan viktig samhällsfråga som berör oss är ökade flyktingströmmar och ökad invandring. Att vi blir fler ställer ökade krav på infrastrukturen och Jämtkraft ska verka för den integration som behövs.  Vi ska bygga ut våra system så de klarar att ta emot fler. Elnätet är ett exempel, vi bygger ut och  konsoliderar för att se till att vi har en hög beredskap för nyanslutningar.

Digitaliseringen förändrar oss på ett genomgripande plan, exakt hur är svårt att förutse. Men vi ser att vi måste vara anpassningsbara och innovativa. Vi ska följa med och ligga långt framme i utvecklingen som sker. Det betyder bland annat att vi öppnar upp för förändring och vi skärper våra ambitioner när det gäller att följa kundernas beteende och vara transparenta.

De senaste åren har Jämtkraft växt och är idag en koncern. Vi verkar med en större geografisk spridning på en nordisk marknad men fortfarande på ett stolt jämtländskt sätt. Vårt mål är att ta plats som ett självklart och attraktivt val för elkunder i norden. Vår strategi för tillväxt går via samarbeten och partnerskap – tillsammans med andra ser vi att vi kan stå starkare.

Anders Ericsson
Vd, Jämtkraft AB

Läs mer Dölj innehåll

Hållbarhetsindex

Sedan 2011 presenterar Jämtkraft årligen en års- och hållbarhetsredovisning. Redovisningen omfattar kalenderår och följer sedan 2014 Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer, G4 Sustainability Reporting Guidelines och med branschtillägget Electric Utilities.

Jämtkraft redovisar enligt core-nivå. Föregående redovisning presenterades april 2016. I GRI-index nedan finns hänvisningar till informationen i årets redovisning. Jämtkraft har presenterat en hållbarhetsredovisning årligen sedan 2011. Redovisningen omfattar kalenderår, och förra redovisningen presenterades i april 2016.

Under 2016 har Jämtkraft sålt telecomverksamheten, Inga andra större förändringar avseende organisationens storlek, struktur och ägarskap har skett under redovisningsperioden som påverkat urvalet av indikatorer i redovisningen. Redovisningens innehåll och avgränsning baseras också på det certifierade ledningssystemet för miljö (ISO 14001) som används för företagets verksamheter. Hållbarhetsredovisningen omfattar helägda dotterbolag i Jämtkraft AB. Redovisningen granskas av en oberoende part, South Pole Sweden AB.

Efter en sammanvägning av intressenternas återkoppling och Jämtkrafts eget fokus och prioriteringar kring hållbarhet, har ett antal väsentliga aspekter identifierats. De relaterar till Jämtkrafts uppdrag där företaget kan ha en betydande miljöpåverkan eller på faktorer som kan ha en betydande påverkan på verksamheten. En arbetsgrupp för hållbarhetsredovisningen föreslår indikatorer väsentliga för Jämtkrafts verksamhet, miljöaspekter, affärsplan och intressenters åsikter. En styrgrupp med representanter från koncernledningsgruppen fattar beslut om vilka indikatorer som ska ingå. GRI beskriver tio viktiga principer för redovisningens kvalitet och innehåll. Jämtkraft använder sig av de sex kvalitetsprinciperna tillförlitlighet, tidpunkt, jämförbarhet, pålitlighet, tydlighet och balans och de fyra principerna för innehåll; väsentligheter, hållbarhetsinnehåll, fullständighet och intressentengagemang.

Granskningsutlåtande South Pole Group

Kontaktperson för års- och hållbarhetsredovisningen 2016 är:

Karin Waernebo Pettersson
karin.waernebopettersson@jamtkraft.se

Materiella aspekter, intern och extern påverkan

 

Jämtkrafts väsentligheter

 

Var påverkan sker

Motsvarande aspekt i GRI-4

Indikator G4

Samhällsnytta och indirekta ekonomiska effekter

Samhälle/kunder

Ekonomisk prestanda

Indirekt ekonomisk påverkan

EC1

EC3
EC7

Rekrytering

Samhälle

Marknadsnärvaro

EC6

Upphandling

Samhälle/kunder

Upphandlingsrutiner

EC9

Resurshushållning

Egen verksamhet

Vatten

EN8

Förnybar energi och klimatfrågan

Samhälle

Energi

Utsläpp

EN3-EN5

EN15-EN19

Biologisk mångfald

Samhälle

Biologisk mångfald

EN11

Transporter

Samhälle

Transporter

EN30

Närboende till anläggningar

Samhälle/kunder

Lokalsamhällen

SO2

Transparens och öppenhet

Samhälle

Lokalsamhällen

SO2

Mänskliga rättigheter och mångfald

Egen verksamhet/
samhälle

Icke diskriminering
Föreningsfrihet
Ursprungsbefolkningars rättigheter

Klagomål mänskliga rättigheter

HR3

HR4
HR8
HR12

Arbetsmiljö

Egen verksamhet

Hälsa och säkerhet

Anställning

LA5-LA6

LA1-LA3, EU15

Attraktiv arbetsgivare

Egen verksamhet

Utbildning

Mångfald

Ersättning kvinnor och män

LA9-LA11

LA12

LA13

Antidiskriminering

Egen verksamhet

Antidiskriminering

HR3

Antikorruption

Kunder

Antikorruption

SO5

Lagefterlevnad

Egen verksamhet

Efterlevnad

EN29
SO8

Kundkommunikation

Kunder

Märkning av produkter och tjänster

PR5

Tillgänglighet

Egen verksamhet/kunder

Tillgänglighet

EU10
EU27
EU28
EU29

Systemeffektivitet

Egen verksamhet

Systemeffektivitet

EU11

DMA - Allmänna upplysningar om arbetssätt

Allmän information

STRATEGI OCH ANALYS

G4-1 Uttalande från organisationens högsta beslutsfattare

ORGANISATIONSPROFIL

G4-3 Organisationens namn

G4-4 Huvudsakliga varumärken (sid1), produkter och tjänster (sid 2)

G4-5 Lokalisering av huvudkontor 

G4-6 Antal länder och namn på dessa där organisationen är verksam

G4-7 Ägarstruktur och juridisk form (sid 1)

G4-8 Marknader där organisationen är verksam, kundtyper (sid 1-6)

G4-9 Organisationens storlek, totalt antal medarbetare (sid 30 not7)nettoomsättning eller nettovinst (sid 7-8, 12 och 16)

G4-10 Totalt antal anställda uppdelade på anställningsavtal och kön

G4-11 Procentuell andel anställda med kollektivavtal

G4-12 Organisationens leverantörskedja

G4-13 Väsentliga förändringar av organisationens storlek, struktur och ägarskap under
 redovisningsperioden. Se inledande text ovan.

G4-14 Hantering av försiktighetsprincipen

G4-15 Externt framtagna ekonomiska, miljömässiga och sociala initiativ, principer

G4-16 Medlemskap i föreningar och branschsammanslutning

EU1 Installerad effekt

EU2 Energiproduktion, netto

EU3 Antal kunder, rapporteras ej på grund av affärshemligheter

EU4 Längd på transmissions- och distributionsledningar

EU5 Tilldelning av utsläppsrätter för koldioxid

VÄSENTLIGA ASPEKTER OCH AVGRÄNSNINGAR

G4-17 Enheter som ingår i rapporteringen. Se inledande text ovan.

G4-18 Process för definiering av rapportinnehållet. Se inledande text ovan.

G4-19 Identifierade väsentliga aspekter. Se inledande text ovan.

G4-20 Aspektens avgränsning inom organisationen. Se inledande text ovan.

G4-21 Aspektens avgränsning utanför organisationen. Se inledande text ovan.

G4-22 Effekten av eventuella revideringar av information som ingår i tidigare redovisningar. Se inledande text ovan.

G4-23 Väsentliga förändringar jämfört med tidigare redovisningsperioder avseende inriktning och avgränsningar. Se inledande text ovan.

INTRESSENTENGAGEMANG

G4-24 Lista över intressentgrupper som engagerats av organisationen

G4-25 Princip för identifiering och urval av intressenter

G4-26 Organisationens inställning till intressentengagemang, inklusive engagemangets frekvens

G4-27 Fokusämnen och nyckelfrågor som har lyfts fram genom intressenternas engagemang

REDOVISNINGSPROFIL

G4-28 Redovisningsperiod. Se inledande text ovan.                                             

G4-29 Datum för publicering av den senaste redovisningen. Se inledande text ovan.     

G4-30 Redovisningscykel. Se inledande text ovan.    

G4-31 Kontaktperson gällande redovisningen. Se inledande text ovan.

G4-32 GRI-innehåll och hänvisning. Se inledande text ovan.                                

G4-33 Policy för externt bestyrkande. Se inledande text ovan.                      

STYRNING

G4-34 Organisationens styrningsstruktur samt sid 2 i årsredovisningenBeskrivande text

ETIK OCH INTEGRITET

G4-56 Organisationens värdegrund och uppförandekod

Specifik information

SOCIALA ASPEKTER

Arbetsrutiner och anständiga arbetsförhållanden

Anställning

G4-DMA

G4-DMA Sektorspecifik

G4-LA1 Antal och andel nya anställda och personalomsättning efter åldersgrupp, kön och region

G4-LA2 Förmåner heltidsanställd personal, listade enligt viktiga verksamhetsplatser

G4-LA3 Andel som återvänder till/stannar kvar i arbetet efter föräldraledighet, efter kön

EU15 Andel anställda som ska pensioneras inom 5 till 10 år

Hälsa och säkerhet i arbetsmiljön

G4-DMA

G4- LA5 Andel av personalen som är representerad i formella, för ledning och anställda gemensamma kommittéer för hälsa och säkerhet som bistår med övervakning och rådgivning om program för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen

G4-LA6 Typ och omfattning av personskador, arbetsrelaterade sjukdomar, förlorade arbetsdagar, frånvaro samt totalt antal arbetsrelaterade dödsolyckor per region och kön

Utbildning och yrkesutveckling

G4-DMA

G4-LA9 Genomsnittligt antal utbildningstimmar per år och anställd, fördelat på kön och medarbetarkategori

G4-LA10 Program för vidareutbildning och för att stödja fortsatt anställningsbarhet

G4-LA11 Utvärdering och karriärsutveckling

Mångfald och lika möjligheter

G4-DMA

G4-LA12 Sammansättning av beslutsfattande grupper

Lika ersättning för män och kvinnor

G4-DMA

G4-LA13 Procentuell skillnad i grundlön och ersättningar mellan män och kvinnor per personalkategori

Antidiskriminering

G4-DMA

G4-HR3 Antal fall av diskriminering, samt vidtagna åtgärder

Föreningsfrihet och rätt till kollektiva förhandlingar

G4-DMA

G4-HR4 Inskränkningar av föreningsfriheten eller rätten att ingå kollektivavtal samt åtgärder som vidtagits för att främja dessa fri- och rättigheter

Ursprungsbefolkningars rättigheter

G4-DMA

G4-HR8 Totalt antal fall av kränkningar av ursprungsbefolkningars rättigheter samt vidtagna åtgärder

Rutiner för klagomål mänskliga rättigheter

G4-DMA

G4-HR12 Antal klagomål rörande mänskliga rättigheter som inkommit, hanterats och behandlats enligt formella rutiner

Samhället

Lokalsamhället

G4-DMA

G4-SO2 Verksamhet med betydande faktisk/potentiell negativ inverkan på lokalsamhället

Antikorruption

G4-DMA

G4-SO5 Fall av korruption samt vidtagna åtgärder

Efterlevnad

G4-DMA

G4-SO8 Belopp för betydande böter och totalt antal icke-monetära sanktioner mot organisationen för brott mot gällande lagar och bestämmelser

Märkning av produkter och tjänster

G4-DMA

G4-PR5 Kundnöjdhet

Tillgänglighet

G4-DMA Sektorspecifik

EU27 Återinkopplingar efter utebliven betalning

EU28 Frekvens strömavbrott

EU29 Avbrott i genomsnitt

Läs mer Dölj innehåll

Intressentundersökning

Jämtkraft ska ta ett ansvar hela vägen genom värdekedjan, från natur till kund. Intressenternas återkoppling vägleder Jämtkrafts prioriteringar och förbättringar framåt.

Från natur till el och värme

Jämtkraft ska ta ett ansvar genom hela värdekedjan, från naturresurser till el- eller värmeleverans. Därför har Jämtkraft definierat ett antal viktiga aktörer som betygssätter företaget regelbundet: samarbetspartners, myndigheter, finansiella aktörer, frivilligorganisationer (NGO), branschorganisationer, media, akademi, närboende, anställda, sponsringspartners och kunder. De representerar olika intresseområden i samhället, med olika inriktningar på ekonomi, miljö och sociala aspekter. Dessa grupper vägleder Jämtkrafts prioriteringar och förbättringar framåt. En indikator på värdekedjans omfattning är inköpen som under 2016 uppgick till 1 228 MSEK, fördelat på 1 556 leverantörer av varor och tjänster.

Eftersom Jämtkraft omfattas av lagen om offentlig upphandling (LOU)  inom 
försörjningssektorn har vi inom ramen för upphandling begränsade möjligheter 
att prioritera lokala leverantörer.  

Jämtkrafts intressenter

Intressentundersökningar har genomförts årligen 2012-2015. Ingen undersökning har genomförts under 2016. Det här året ska resultaten istället följas upp och fördjupas genom att Jämtkraft inleder intressentdialoger med de som haft särskilda synpunkter på verksamheten.

Betyg från intressenterna

Här nedan följer sammanfattningar av intressenternas återkoppling till Jämtkraft inom olika områden 2012-2015. Undersökningarna har genomförts med hjälp av telefonintervjuer där respondenterna fått ge betyg på en skala från 1 (mycket dåligt) till 9 (mycket bra).

Miljö

Jämtkrafts miljöarbete uppskattas av intressenterna, externa och interna. Frivilligorganisationerna inom miljö och natur tycker däremot inte att miljöarbetet är bra, och det kopplas direkt till vattenkraften. De närboende till kraftvärmeverket och värmepannan i Åre bedömer också miljö- arbetet lägre än övriga grupper. Utifrån 2015 års undersökning bör Jämtkraft arbeta vidare med förnybar energi, vattenkraft, biologisk mångfald, energieffektivisering, återvinning av material och elbilar/ förnybara transporter.

Mänskliga rättigheter

Intressenterna tycker att Jämtkraft ska arbeta med mångfald och med jämlikhet – lika behandling av alla oavsett skillnader. Kraven bör också ställas på Jämtkrafts leverantörer. Det här är det område där intressenternas värdering av Jämtkrafts arbete ökat mest, från 6,1 till 7,4. Jämtkrafts medarbetare rankar arbetet med mänskliga rättigheter till det högsta av de sex områdena.

Arbetsvillkor

Jämtkrafts medarbetare ger Jämtkrafts arbete med arbetsvillkor ett högt betyg. De externa intressenterna rankade också arbetet högt, 7,3 i 2015 års undersökning, vilket är en förbättring med 0,6 sedan 2012. Det är dock många av de externa intressenterna som inte kan svara, eftersom de inte har tillräcklig information och kunskap.

Jämtkraft bör arbeta med säkerhet, särskilt elsäkerhet. De anger vidare att företaget ska öka lyhördhet för stress, klagomål och psykosomatiska sjukdomar, arbeta förebyggande med hälsovård och friskvård samt göra riskanalyser.

Mångfald

Jämtkrafts arbete med mångfald är inte känt hos de externa intressenterna, 44 procent av dem anger att de inte kan svara. Medarbetarna rankar arbetet med mångfald till det näst högsta av alla de sex områdena med betyget 8,1 2015. Intressenterna anser att Jämtkraft kan bli bättre på att spegla de olika ursprungsnationaliteter som finns i Jämtland. Åsikten kopplas till hösten 2015s stora flyktingmottagande. Intressenterna anser att Jämtkraft ska jobba mer med integrering, rätt person på rätt plats oavsett kön, ålder, ursprung, liksom hänsyn till ursprungsbefolkning.

Jämlikhet

Jämtkrafts arbete med jämlikhet rankas av externa och interna intressenter som det tredje bästa av de sex områdena. Kraven som ställs är lika lön för lika arbete och samma förmåner och karriärmöjligheter för män och kvinnor. Man vill se fler kvinnor i företaget, i ledande positioner och i styrelsen. Jämtkraft bör ha en proaktiv jämställdhetspolicy.

Affärsetik

De externa intressenterna rankar Jämtkrafts arbete med affärsetik relativt lågt även om det skett en stärkning sedan 2012, de ger betyget 6,7 2015. Till stor del kan det förklaras med den process som pågår om Långforsen, den nämns av många som ett oetiskt agerande och ett onödigt sätt att provocera vissa intressentgrupper.

Intressenterna anser att konkurrensutsättning är viktig för en god affärsetik. Intressenterna ställer kravet att Jämtkraft står för vad företaget säger, de avtal som skrivs etc. och att Jämtkraft är ett öppet och ärligt företag. Man ställer särskilda krav för att Jämtkraft är ett offentligt ägt företag.

Hållbarhetsarbetet generellt

När intressenterna betygsätter Jämtkrafts hållbarhetsarbete generellt blir det samlade betyget 7,1. Branschorganisationer ger Jämtkraft det bästa betyget med 7,8 och leverantörer och banker det näst bästa med 7,7. De som ger Jämtkraft det sämsta betyget inom hållbarhet generellt är frivilligorganisationer inom miljö och närboende till Jämtkrafts fjärrvärmeverk. De ger betyget 4,3 respektive 5,0. Vid jämförelsen över tid, 2012–2015, har betyget för Jämtkrafts hållbarhetsarbete ökat inom alla områden. Det är en långsam men tydlig förbättring.

Det genomsnittliga betyget har ökat från 6,3 till 7,1. Störst ökning syns inom mänskliga rättigheter, mångfald och arbetsvillkor. Den svagaste ökningen syns inom miljö, men det kan delvis ses som naturligt med en svagare ökning då det var ett av de områden som rankades högst i den första intressentundersökningen.

Kommunikation om hållbar utveckling

Jämfört med övriga områden i intressentanalysen rankas kommunikationen om hållbar utveckling en aning lägre, 6,1. De externa intressenterna ger dock ett bättre betyg än medarbetarna. Det tyder på att Jämtkraft kan bli bättre på att berätta vad företaget gör inom hållbarhet internt och externt. De som rankar kommunikationsarbetet högst är sponsringspartners och kunder.

Analysen visar att Jämtkraft kan bli bättre på att möta frågor eller brist på information inom vissa områden. Ett sådant exempel är närboende till fjärrvärmeverk, de efterfrågar mer information och möten med möjlighet att ställa frågor.

Intressenternas betyg 2012-2015 

Inom de åtta områdena noteras följande förbättringar av Jämtkrafts arbete, utifrån alla intressenternas rankningar

Förändring 2012-2015

Möta frågor – fokus 2017

Under 2016 har vi planerat för att genomföra fysiska möten under 2017 med närboende till fjärrvärmeanläggningar och ett par frivilligorganisationer inom miljö. I början av 2017 har Jämtkraft mött närboende kring våra fjärrvärmeanläggningar i Lugnvik och Åre. Fokus har varit att öka förståelsen för varandra och det har funnits möjlighet att lämna synpunkter. Dessa synpunkter tar vi med oss vid planering av verksamheterna framöver.

I Åre pågår det en omstrukturering av produktionsanläggningar. En ny större fastbränslepanna ska byggas på Sösia vilket kommer innebära att den omdiskuterade pelletspannan kommer att byggas om och bli en reservpanna med mindre drift. Då hoppas vi att pannan kommer att störa de närboende mindre.

I Lugnvik är det luktfrågan som främst har kommit upp bland de närboende. Vi arbetar med att utöka bränsleplanen och på så sätt minska risken för självantändning i bränslehögarna som är främsta orsaken till lukt.

Intressentaktiviteter

INTRESSENTGRUPP

AKTIVITET

FREKEVENS

Anställda

Utbildningar inom miljö, hållbar utveckling, arbetsmiljö och säkerhet, se Utbildning avsnitt Människor

Medarbetarsamtal

Arbetsplatsträffar

Samverkan facklig verksamhet

Intranät

Medarbetaraktivitet/medarbetardag

Uppstartsmöten verksamhetsplanering 2017

Löpande

 

 

Alla anställda

Regelbundet

Varannan vecka löpande

Löpande

Årligen

4 tillfällen sept 2017

Kunder – företag

”VARM”, kundinformation utskick

Informationsfolder tillsammans med fakturorna

Jämtkrafts hemsidor och sociala medier

Kundmöten med koppling till el, värme och solel

Närvaro på företagsträffar

Nyhetsbrev

Almedalen

Prognos portföljförvaltning

Kunduppföljning efter värmeärende

Studiebesök på våra anläggningar

Nyhetsbrev solel

Träff med partners

2 nr/år

2 nr/år

Löpande

Regelbundet

Regelbundet

Cirka 2 utskick/år

Årligen

Löpande

Cirka 10 gånger/år

Vid förfrågningar

2 brev

1 möte

Kunder – privatpersoner

Kampanj lokalmarknaden

”VARM”, kundinformation utskick

Informationsfolder tillsammans med fakturorna

Möten i samband med sponsringsarrangemang

Jämtkrafts hemsidor och sociala medier

Kundmöten med koppling till el, värme och solel

Samrådsmöten i samband med tillståndsärenden

Kunduppföljning efter värmeärende

Studiebesök på våra anläggningar

Nyhetsbrev solel

Löpande

2 nr/år

2 nr/år

Regelbundet

Löpande
Regelbundet

Vid behov

Cirka 10 gånger/år

Vid förfrågningar

3 brev

Leverantörer

Dialog i samband med upphandling och möten

Vid behov

Myndigheter

Samråd med kommuner och Länsstyrelsen

Möten i samband med inlämnande av rapporter, bland annat kopplat till tillståndskrav

Vid behov

Vid behov

Ägare

Ägardirektivet

Styrelsemöten och bolagsstämma

Information om verksamheten

Almedalsveckan

Löpande

7 tillfällen

Vid behov

Årligen

Media

Kontakt med media i proaktivt arbete genom flera olika kanaler och hantering av inkommande frågor

Löpande

Frivilligorganisationer/

non-governmental organizations (NGOs)

Samrådsmöten i samband med tillståndsärenden, hittills huvudsakligen i samband med vattenkraften

När samrådsmöten efterfrågas

Samhället i stort

Myndighetssamråd

Informationsmöte markägare, Långforsen, Billsta, Midskog m fl

Almedalsveckan

Samarbete Hej Främling! (nyanlända)

Medarbetarinitiativ med insamling till Världens Barn

Regelbundet

Vid behov

 

Årligen

Löpande under året

December 2016

Andra företag/ Samarbetspartners

Information om Jämtkraft och besök på våra anläggningar

Webbförvaltning och -utveckling

Medverkan i Energiföretagens och andra branschorganisationers verksamhet/arbetsgrupper

Plattform Näringsliv (företagsutveckling regionalt Jämtland)

Regelbundet

 

Löpande

Regelbundet

 

Regelbundet

Akademi

Samverkan och dialog med universitet gällande utbildning och praktik

Forskning i samband med Projekt Förbifart Billsta

Kontinuerligt

 

Under året

Läs mer Dölj innehåll

Hållbar utveckling

Ansvar för miljö, ekonomi och sociala aspekter är integrerat i Jämtkrafts verksamhet. Det betyder att varje medarbetare ska beakta vad som är ekonomiskt möjligt, miljömässigt riktigt och socialt ansvarsfullt i sitt jobb.

Jämtkrafts hållbarhetsarbete följer Global Reporting Initiative G4. Den vägleder arbetet och beskriver vad som är viktigt för Jämtkraft att göra och vad som är viktigt att kommunicera med Jämtkrafts intressenter.

Hur går det till?

Hållbarhetsarbetet samordnas av Jämtkrafts stab och arbetet genomsyras i hela organisationen (se figuren nedan).

Jämtkrafts organisation

Arbetet har utvärderats årligen 2012-2015 via intressentundersökning. För 2016-2017 följs arbetet upp med intressentdialoger med de som haft särskilda synpunkter på verksamheten. Jämtkraft lyssnar till intressenternas återkoppling och det utgör grunden för ett ständigt förbättringsarbete.

Miljö

Basen i Jämtkrafts miljöarbete är ISO 14001;2015, ett certifierat miljöledningssystem. Företagets miljöpolicy är en viktig utgångspunkt för arbetet.

Den anger bland annat att Jämtkraft ska medverka till att minska klimatpåverkan och bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle. Ständigt förbättra anläggningar för att minimera miljöpåverkan. Prioritera tekniska lösningar som bättre svarar mot miljökraven, öka andelen förnybar energi, ha aktuell kunskap om energiförsörjningens hälso- och miljöpåverkan. Miljöpolicyn anger riktlinjer som varje medarbetare ska följa och den ligger till grund för miljömålen, som du kan läsa här nedan.

Ekonomi

Jämtkrafts ekonomiska redovisning följer Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd liksom regler för koncernredovisning. Det ekonomiska arbetet vägleds också av statens bolagsstyrningskod.

Socialt

Idag arbetar Jämtkraft med egna mål kopplade till de sociala aspekterna: samhället, medarbetare, organisationer, kunder och leverantörer. GRI:s riktlinjer definierar standarderna Labour Organization (ILO) och Organization for Economic Co-operation and Development (OECD).

Verktyg

Det är medarbetarnas kunskap och erfarenheter som driver hållbarhetsarbetet framåt. Förutom det vägledande ramverk som GRI erbjuder använder Jämtkraft också ett antal verktyg.

Vision och kärnvärden

Jämtkraft ska vara en källa till energi för livet och kommande generationer. Visionen Vi har energi som gör livet bättre och företagets kommunikationsplattform med kärnvärden och riktlinjer för kommunikation, stödjer hållbarhetsarbetet.

Uppförandekod

Jämtkrafts uppförandekod vägleder medarbetarna och våra samarbetspartners i värderingar och normer – vad som är ett lämpligt uppförande i en god samarbetskultur.

Standarder och vägledningar

GRI G4, ISO 14001:2015, Årsredovisningslagen (1995:1554), Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1, Årsredovisning och koncernredovisning (K3)

Ledarskap

Styrelsen har det yttersta ansvaret för koncernens organisation och förvaltning av dess angelägenheter. Vd är styrelsens förlängda arm och ansvarar för den löpande verksamheten med hållbar utveckling. Ledarskapet inom varje funktion bär ett ansvar att tänka framåt och utvärdera risker och konsekvenser utifrån ekonomi, miljö och ett socialt perspektiv. Ge stöd till medarbetarna i de dagliga uppgifterna.

Jämtkrafts miljöfond

Miljöfonden är Jämtkrafts verktyg för att ta ett utökat ansvar för skydd och återskapande av biologiska värden i anslutning till verksamheten.

Utbildning

Jämtkrafts medarbetare ges utbildning vid behov. Målsättningen är att medarbetarna ska ha rätt kompetens för att klara sina uppdrag och arbetsuppgifter.

Engagemang

En viktig del i hållbarhetsarbetet är att kommunicera kring hållbarhet internt och engagera medarbetarna i arbetet.

Lagefterlevnad

Varje affärsområde går regelbundet igenom sin verksamhet och de lagar affärsområdet har att följa.

Intressentdialog

Jämtkraft vill ha en öppen kommunikation med de som berörs av företagets verksamhet. Intressentdialogen lyfter fram de områden som är viktiga i det pågående hållbarhetsarbetet.

Kommunikation

Intressentdialogen lyfter också fram områden som är viktiga i Jämtkrafts kommunikationsarbete. Områden där kommunikationen behöver förstärkas lyfts fram, liksom önskade kanaler.

Organisationer och nätverk

Jämtkraft är med i organisationer och nätverk för dialog och kunskapsutbyte, till exempel: 

Energiföretagen Sverige

  • Råd för Klimat och energipolitik, energisystem & energiförsörjning, Ledamot
  • Råd för Kompetensförsörjning och kompetensutveckling, Ledamot
  • Råd för Strategisk kommunikation, Ledamot
  • Arbetsgrupp Miljö Ordförande
  • Arbetsgrupp AMS Ordförande
  • Arbetsgrupp Vattenkraft Ledamot

Energikommissionen Ledamot

Ladda Sverige Ledamot

Power Circle Ledamot

Elinorr Vice styrelseordförande

Indalsälvens Regleringsföretag Ledamot

Indalsälvens Vattenvårdsförbund Ordförande

Värmek Ledamot

Svensk Torv och Torvforsk Ledamot

Energiforsk Ledamöter

Svenska kraftnät Ledamot

GEODE Nätverk för europeiska energiföretag

NMC Nätverk för hållbart näringsliv

Försiktighetsprincipen

Jämtkraft tillämpar försiktighetsprincipen i hållbarhetsarbetet. Det innebär att företaget systematiskt utvärderar, mäter och kommunicerar risker kopplade till ekonomi, miljö och sociala aspekter.

Riskanalys och – hantering

För att hantera risker på ett systematiskt sätt arbetar Jämtkraft med strategier, styrdokument och riskpolicyer som revideras årligen. Policys finns inom varje affärsområde. Det yttersta ansvaret ligger hos vd.

Läs mer Dölj innehåll

Ordförande har ordet

Jag ser fram emot när den första elbusslinjen i Östersund trafikeras i slutet av 2017. Ett viktigt steg på Östersunds väg att bli en fossilfri kommun 2030. Jämtkraft har varit en föregångare och tidigt byggt ut laddinfrastrukturen för elbilar. Att bygga laddstationer för tunga fordon till den nya elbusslinjen är nu ett självklart nästa steg för ett bolag med förnybar energi i hjärtat.

AnnSofi AnderssonTillgången på  hållbar  och leveranssäker el och värme till rimliga priser är avgörande för var företagen väljer att etablera sig idag – en allt viktigare konkurrensfördel för en region som vår. Här bidrar Jämtkraft. Företaget levererar idag 100 % förnybar el till alla privatkunder, rabatterat elpris till invånarna i ägarkommunerna, hållbar fjärrvärme från återvunnen bioenergi och ett leveranssäkert elnät. Jämtkraft har redan i år 2016 uppnått det tuffa målet om en fördubblad egen förnybar el- och värmeproduktion till år 2020. Under året har också nya mål satts, till exempel att Jämtkrafts värmeproduktion ska vara helt fossilfri 2020.

Sveriges och EUs klimatmål till 2030 ställer krav på samhället och företagen. Jag kan konstatera att Jämtkrafts ägare haft ett klokt fokus på långsiktigt ägande, där inte vinstutdelning varit själva motivet. Och Jämtkrafts verksamhet har bidragit till att Östersund idag ligger långt framme när det gäller såväl klimatanpassning som förnybara transporter.

Jämtkraft ska fokusera på kärnverksamheten, att förädla och leverera förnybar energi utifrån kundernas behov. Riksdagen måste bidra med långsiktiga spelregler, konkurrensen är hög på energimarknaden. En god ekonomi är en förutsättning för att Jämtkraft ska kunna leverera samhällsnytta. Som hållbar och leveranssäker energi. Som att vara en attraktiv arbetsgivare. Som att följa med och bidra i samhällsutvecklingen. Som att främja integration.

Ekonomin är också grundstenen för att Jämtkraft ska fortsätta vara ett starkt varumärke – för kunder, medborgare, leverantörer eller utländska investerare som väljer att satsa här. Jämtkrafts ägare kräver ekonomisk hållbarhet. Fokus är att Jämtkraft ska kunna fortsätta leverera mervärden och bidra till samhället.

AnnSofie Andersson
Styrelseordförande, Jämtkraft AB

Läs mer Dölj innehåll