Hållbar utveckling

Ansvar för miljö, ekonomi och sociala aspekter är integrerat i Jämtkrafts verksamhet. Det betyder att varje medarbetare ska beakta vad som är ekonomiskt möjligt, miljömässigt riktigt och socialt ansvarsfullt i sitt jobb.

Jämtkrafts hållbarhetsarbete följer Global Reporting Initiative G4. Den vägleder arbetet och beskriver vad som är viktigt för Jämtkraft att göra och vad som är viktigt att kommunicera med Jämtkrafts intressenter.

Hur går det till?

Hållbarhetsarbetet samordnas av Jämtkrafts stab och arbetet genomsyras i hela organisationen (se figuren nedan).

Jämtkrafts organisation

Arbetet har utvärderats årligen 2012-2015 via intressentundersökning. För 2016-2017 följs arbetet upp med intressentdialoger med de som haft särskilda synpunkter på verksamheten. Jämtkraft lyssnar till intressenternas återkoppling och det utgör grunden för ett ständigt förbättringsarbete.

Miljö

Basen i Jämtkrafts miljöarbete är ISO 14001;2015, ett certifierat miljöledningssystem. Företagets miljöpolicy är en viktig utgångspunkt för arbetet.

Den anger bland annat att Jämtkraft ska medverka till att minska klimatpåverkan och bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle. Ständigt förbättra anläggningar för att minimera miljöpåverkan. Prioritera tekniska lösningar som bättre svarar mot miljökraven, öka andelen förnybar energi, ha aktuell kunskap om energiförsörjningens hälso- och miljöpåverkan. Miljöpolicyn anger riktlinjer som varje medarbetare ska följa och den ligger till grund för miljömålen, som du kan läsa här nedan.

Ekonomi

Jämtkrafts ekonomiska redovisning följer Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd liksom regler för koncernredovisning. Det ekonomiska arbetet vägleds också av statens bolagsstyrningskod.

Socialt

Idag arbetar Jämtkraft med egna mål kopplade till de sociala aspekterna: samhället, medarbetare, organisationer, kunder och leverantörer. GRI:s riktlinjer definierar standarderna Labour Organization (ILO) och Organization for Economic Co-operation and Development (OECD).

Verktyg

Det är medarbetarnas kunskap och erfarenheter som driver hållbarhetsarbetet framåt. Förutom det vägledande ramverk som GRI erbjuder använder Jämtkraft också ett antal verktyg.

Vision och kärnvärden

Jämtkraft ska vara en källa till energi för livet och kommande generationer. Visionen Vi har energi som gör livet bättre och företagets kommunikationsplattform med kärnvärden och riktlinjer för kommunikation, stödjer hållbarhetsarbetet.

Uppförandekod

Jämtkrafts uppförandekod vägleder medarbetarna och våra samarbetspartners i värderingar och normer – vad som är ett lämpligt uppförande i en god samarbetskultur.

Standarder och vägledningar

GRI G4, ISO 14001:2015, Årsredovisningslagen (1995:1554), Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1, Årsredovisning och koncernredovisning (K3)

Ledarskap

Styrelsen har det yttersta ansvaret för koncernens organisation och förvaltning av dess angelägenheter. Vd är styrelsens förlängda arm och ansvarar för den löpande verksamheten med hållbar utveckling. Ledarskapet inom varje funktion bär ett ansvar att tänka framåt och utvärdera risker och konsekvenser utifrån ekonomi, miljö och ett socialt perspektiv. Ge stöd till medarbetarna i de dagliga uppgifterna.

Jämtkrafts miljöfond

Miljöfonden är Jämtkrafts verktyg för att ta ett utökat ansvar för skydd och återskapande av biologiska värden i anslutning till verksamheten.

Utbildning

Jämtkrafts medarbetare ges utbildning vid behov. Målsättningen är att medarbetarna ska ha rätt kompetens för att klara sina uppdrag och arbetsuppgifter.

Engagemang

En viktig del i hållbarhetsarbetet är att kommunicera kring hållbarhet internt och engagera medarbetarna i arbetet.

Lagefterlevnad

Varje affärsområde går regelbundet igenom sin verksamhet och de lagar affärsområdet har att följa.

Intressentdialog

Jämtkraft vill ha en öppen kommunikation med de som berörs av företagets verksamhet. Intressentdialogen lyfter fram de områden som är viktiga i det pågående hållbarhetsarbetet.

Kommunikation

Intressentdialogen lyfter också fram områden som är viktiga i Jämtkrafts kommunikationsarbete. Områden där kommunikationen behöver förstärkas lyfts fram, liksom önskade kanaler.

Organisationer och nätverk

Jämtkraft är med i organisationer och nätverk för dialog och kunskapsutbyte, till exempel: 

Energiföretagen Sverige

  • Råd för Klimat och energipolitik, energisystem & energiförsörjning, Ledamot
  • Råd för Kompetensförsörjning och kompetensutveckling, Ledamot
  • Råd för Strategisk kommunikation, Ledamot
  • Arbetsgrupp Miljö Ordförande
  • Arbetsgrupp AMS Ordförande
  • Arbetsgrupp Vattenkraft Ledamot

Energikommissionen Ledamot

Ladda Sverige Ledamot

Power Circle Ledamot

Elinorr Vice styrelseordförande

Indalsälvens Regleringsföretag Ledamot

Indalsälvens Vattenvårdsförbund Ordförande

Värmek Ledamot

Svensk Torv och Torvforsk Ledamot

Energiforsk Ledamöter

Svenska kraftnät Ledamot

GEODE Nätverk för europeiska energiföretag

NMC Nätverk för hållbart näringsliv

Försiktighetsprincipen

Jämtkraft tillämpar försiktighetsprincipen i hållbarhetsarbetet. Det innebär att företaget systematiskt utvärderar, mäter och kommunicerar risker kopplade till ekonomi, miljö och sociala aspekter.

Riskanalys och – hantering

För att hantera risker på ett systematiskt sätt arbetar Jämtkraft med strategier, styrdokument och riskpolicyer som revideras årligen. Policys finns inom varje affärsområde. Det yttersta ansvaret ligger hos vd.