Hållbarhetsindex

Sedan 2011 presenterar Jämtkraft årligen en års- och hållbarhetsredovisning. Redovisningen omfattar kalenderår och följer sedan 2014 Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer, G4 Sustainability Reporting Guidelines och med branschtillägget Electric Utilities.

Jämtkraft redovisar enligt core-nivå. Föregående redovisning presenterades april 2016. I GRI-index nedan finns hänvisningar till informationen i årets redovisning. Jämtkraft har presenterat en hållbarhetsredovisning årligen sedan 2011. Redovisningen omfattar kalenderår, och förra redovisningen presenterades i april 2016.

Under 2016 har Jämtkraft sålt telecomverksamheten, Inga andra större förändringar avseende organisationens storlek, struktur och ägarskap har skett under redovisningsperioden som påverkat urvalet av indikatorer i redovisningen. Redovisningens innehåll och avgränsning baseras också på det certifierade ledningssystemet för miljö (ISO 14001) som används för företagets verksamheter. Hållbarhetsredovisningen omfattar helägda dotterbolag i Jämtkraft AB. Redovisningen granskas av en oberoende part, South Pole Sweden AB.

Efter en sammanvägning av intressenternas återkoppling och Jämtkrafts eget fokus och prioriteringar kring hållbarhet, har ett antal väsentliga aspekter identifierats. De relaterar till Jämtkrafts uppdrag där företaget kan ha en betydande miljöpåverkan eller på faktorer som kan ha en betydande påverkan på verksamheten. En arbetsgrupp för hållbarhetsredovisningen föreslår indikatorer väsentliga för Jämtkrafts verksamhet, miljöaspekter, affärsplan och intressenters åsikter. En styrgrupp med representanter från koncernledningsgruppen fattar beslut om vilka indikatorer som ska ingå. GRI beskriver tio viktiga principer för redovisningens kvalitet och innehåll. Jämtkraft använder sig av de sex kvalitetsprinciperna tillförlitlighet, tidpunkt, jämförbarhet, pålitlighet, tydlighet och balans och de fyra principerna för innehåll; väsentligheter, hållbarhetsinnehåll, fullständighet och intressentengagemang.

Granskningsutlåtande South Pole Group

Kontaktperson för års- och hållbarhetsredovisningen 2016 är:

Karin Waernebo Pettersson
karin.waernebopettersson@jamtkraft.se

Materiella aspekter, intern och extern påverkan

 

Jämtkrafts väsentligheter

 

Var påverkan sker

Motsvarande aspekt i GRI-4

Indikator G4

Samhällsnytta och indirekta ekonomiska effekter

Samhälle/kunder

Ekonomisk prestanda

Indirekt ekonomisk påverkan

EC1

EC3
EC7

Rekrytering

Samhälle

Marknadsnärvaro

EC6

Upphandling

Samhälle/kunder

Upphandlingsrutiner

EC9

Resurshushållning

Egen verksamhet

Vatten

EN8

Förnybar energi och klimatfrågan

Samhälle

Energi

Utsläpp

EN3-EN5

EN15-EN19

Biologisk mångfald

Samhälle

Biologisk mångfald

EN11

Transporter

Samhälle

Transporter

EN30

Närboende till anläggningar

Samhälle/kunder

Lokalsamhällen

SO2

Transparens och öppenhet

Samhälle

Lokalsamhällen

SO2

Mänskliga rättigheter och mångfald

Egen verksamhet/
samhälle

Icke diskriminering
Föreningsfrihet
Ursprungsbefolkningars rättigheter

Klagomål mänskliga rättigheter

HR3

HR4
HR8
HR12

Arbetsmiljö

Egen verksamhet

Hälsa och säkerhet

Anställning

LA5-LA6

LA1-LA3, EU15

Attraktiv arbetsgivare

Egen verksamhet

Utbildning

Mångfald

Ersättning kvinnor och män

LA9-LA11

LA12

LA13

Antidiskriminering

Egen verksamhet

Antidiskriminering

HR3

Antikorruption

Kunder

Antikorruption

SO5

Lagefterlevnad

Egen verksamhet

Efterlevnad

EN29
SO8

Kundkommunikation

Kunder

Märkning av produkter och tjänster

PR5

Tillgänglighet

Egen verksamhet/kunder

Tillgänglighet

EU10
EU27
EU28
EU29

Systemeffektivitet

Egen verksamhet

Systemeffektivitet

EU11

DMA - Allmänna upplysningar om arbetssätt

Allmän information

STRATEGI OCH ANALYS

G4-1 Uttalande från organisationens högsta beslutsfattare

ORGANISATIONSPROFIL

G4-3 Organisationens namn

G4-4 Huvudsakliga varumärken (sid1), produkter och tjänster (sid 2)

G4-5 Lokalisering av huvudkontor 

G4-6 Antal länder och namn på dessa där organisationen är verksam

G4-7 Ägarstruktur och juridisk form (sid 1)

G4-8 Marknader där organisationen är verksam, kundtyper (sid 1-6)

G4-9 Organisationens storlek, totalt antal medarbetare (sid 30 not7)nettoomsättning eller nettovinst (sid 7-8, 12 och 16)

G4-10 Totalt antal anställda uppdelade på anställningsavtal och kön

G4-11 Procentuell andel anställda med kollektivavtal

G4-12 Organisationens leverantörskedja

G4-13 Väsentliga förändringar av organisationens storlek, struktur och ägarskap under
 redovisningsperioden. Se inledande text ovan.

G4-14 Hantering av försiktighetsprincipen

G4-15 Externt framtagna ekonomiska, miljömässiga och sociala initiativ, principer

G4-16 Medlemskap i föreningar och branschsammanslutning

EU1 Installerad effekt

EU2 Energiproduktion, netto

EU3 Antal kunder, rapporteras ej på grund av affärshemligheter

EU4 Längd på transmissions- och distributionsledningar

EU5 Tilldelning av utsläppsrätter för koldioxid

VÄSENTLIGA ASPEKTER OCH AVGRÄNSNINGAR

G4-17 Enheter som ingår i rapporteringen. Se inledande text ovan.

G4-18 Process för definiering av rapportinnehållet. Se inledande text ovan.

G4-19 Identifierade väsentliga aspekter. Se inledande text ovan.

G4-20 Aspektens avgränsning inom organisationen. Se inledande text ovan.

G4-21 Aspektens avgränsning utanför organisationen. Se inledande text ovan.

G4-22 Effekten av eventuella revideringar av information som ingår i tidigare redovisningar. Se inledande text ovan.

G4-23 Väsentliga förändringar jämfört med tidigare redovisningsperioder avseende inriktning och avgränsningar. Se inledande text ovan.

INTRESSENTENGAGEMANG

G4-24 Lista över intressentgrupper som engagerats av organisationen

G4-25 Princip för identifiering och urval av intressenter

G4-26 Organisationens inställning till intressentengagemang, inklusive engagemangets frekvens

G4-27 Fokusämnen och nyckelfrågor som har lyfts fram genom intressenternas engagemang

REDOVISNINGSPROFIL

G4-28 Redovisningsperiod. Se inledande text ovan.                                             

G4-29 Datum för publicering av den senaste redovisningen. Se inledande text ovan.     

G4-30 Redovisningscykel. Se inledande text ovan.    

G4-31 Kontaktperson gällande redovisningen. Se inledande text ovan.

G4-32 GRI-innehåll och hänvisning. Se inledande text ovan.                                

G4-33 Policy för externt bestyrkande. Se inledande text ovan.                      

STYRNING

G4-34 Organisationens styrningsstruktur samt sid 2 i årsredovisningenBeskrivande text

ETIK OCH INTEGRITET

G4-56 Organisationens värdegrund och uppförandekod

Specifik information

SOCIALA ASPEKTER

Arbetsrutiner och anständiga arbetsförhållanden

Anställning

G4-DMA

G4-DMA Sektorspecifik

G4-LA1 Antal och andel nya anställda och personalomsättning efter åldersgrupp, kön och region

G4-LA2 Förmåner heltidsanställd personal, listade enligt viktiga verksamhetsplatser

G4-LA3 Andel som återvänder till/stannar kvar i arbetet efter föräldraledighet, efter kön

EU15 Andel anställda som ska pensioneras inom 5 till 10 år

Hälsa och säkerhet i arbetsmiljön

G4-DMA

G4- LA5 Andel av personalen som är representerad i formella, för ledning och anställda gemensamma kommittéer för hälsa och säkerhet som bistår med övervakning och rådgivning om program för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen

G4-LA6 Typ och omfattning av personskador, arbetsrelaterade sjukdomar, förlorade arbetsdagar, frånvaro samt totalt antal arbetsrelaterade dödsolyckor per region och kön

Utbildning och yrkesutveckling

G4-DMA

G4-LA9 Genomsnittligt antal utbildningstimmar per år och anställd, fördelat på kön och medarbetarkategori

G4-LA10 Program för vidareutbildning och för att stödja fortsatt anställningsbarhet

G4-LA11 Utvärdering och karriärsutveckling

Mångfald och lika möjligheter

G4-DMA

G4-LA12 Sammansättning av beslutsfattande grupper

Lika ersättning för män och kvinnor

G4-DMA

G4-LA13 Procentuell skillnad i grundlön och ersättningar mellan män och kvinnor per personalkategori

Antidiskriminering

G4-DMA

G4-HR3 Antal fall av diskriminering, samt vidtagna åtgärder

Föreningsfrihet och rätt till kollektiva förhandlingar

G4-DMA

G4-HR4 Inskränkningar av föreningsfriheten eller rätten att ingå kollektivavtal samt åtgärder som vidtagits för att främja dessa fri- och rättigheter

Ursprungsbefolkningars rättigheter

G4-DMA

G4-HR8 Totalt antal fall av kränkningar av ursprungsbefolkningars rättigheter samt vidtagna åtgärder

Rutiner för klagomål mänskliga rättigheter

G4-DMA

G4-HR12 Antal klagomål rörande mänskliga rättigheter som inkommit, hanterats och behandlats enligt formella rutiner

Samhället

Lokalsamhället

G4-DMA

G4-SO2 Verksamhet med betydande faktisk/potentiell negativ inverkan på lokalsamhället

Antikorruption

G4-DMA

G4-SO5 Fall av korruption samt vidtagna åtgärder

Efterlevnad

G4-DMA

G4-SO8 Belopp för betydande böter och totalt antal icke-monetära sanktioner mot organisationen för brott mot gällande lagar och bestämmelser

Märkning av produkter och tjänster

G4-DMA

G4-PR5 Kundnöjdhet

Tillgänglighet

G4-DMA Sektorspecifik

EU27 Återinkopplingar efter utebliven betalning

EU28 Frekvens strömavbrott

EU29 Avbrott i genomsnitt