Ordförande har ordet

Jag ser fram emot när den första elbusslinjen i Östersund trafikeras i slutet av 2017. Ett viktigt steg på Östersunds väg att bli en fossilfri kommun 2030. Jämtkraft har varit en föregångare och tidigt byggt ut laddinfrastrukturen för elbilar. Att bygga laddstationer för tunga fordon till den nya elbusslinjen är nu ett självklart nästa steg för ett bolag med förnybar energi i hjärtat.

AnnSofi AnderssonTillgången på  hållbar  och leveranssäker el och värme till rimliga priser är avgörande för var företagen väljer att etablera sig idag – en allt viktigare konkurrensfördel för en region som vår. Här bidrar Jämtkraft. Företaget levererar idag 100 % förnybar el till alla privatkunder, rabatterat elpris till invånarna i ägarkommunerna, hållbar fjärrvärme från återvunnen bioenergi och ett leveranssäkert elnät. Jämtkraft har redan i år 2016 uppnått det tuffa målet om en fördubblad egen förnybar el- och värmeproduktion till år 2020. Under året har också nya mål satts, till exempel att Jämtkrafts värmeproduktion ska vara helt fossilfri 2020.

Sveriges och EUs klimatmål till 2030 ställer krav på samhället och företagen. Jag kan konstatera att Jämtkrafts ägare haft ett klokt fokus på långsiktigt ägande, där inte vinstutdelning varit själva motivet. Och Jämtkrafts verksamhet har bidragit till att Östersund idag ligger långt framme när det gäller såväl klimatanpassning som förnybara transporter.

Jämtkraft ska fokusera på kärnverksamheten, att förädla och leverera förnybar energi utifrån kundernas behov. Riksdagen måste bidra med långsiktiga spelregler, konkurrensen är hög på energimarknaden. En god ekonomi är en förutsättning för att Jämtkraft ska kunna leverera samhällsnytta. Som hållbar och leveranssäker energi. Som att vara en attraktiv arbetsgivare. Som att följa med och bidra i samhällsutvecklingen. Som att främja integration.

Ekonomin är också grundstenen för att Jämtkraft ska fortsätta vara ett starkt varumärke – för kunder, medborgare, leverantörer eller utländska investerare som väljer att satsa här. Jämtkrafts ägare kräver ekonomisk hållbarhet. Fokus är att Jämtkraft ska kunna fortsätta leverera mervärden och bidra till samhället.

AnnSofie Andersson
Styrelseordförande, Jämtkraft AB