För kunderna

Jämtkraft vänder sig till kunder som uppskattar eller tycker att det är viktigt med förnybar energi till rimliga priser. För Jämtkraft är det viktigt att vårda kundrelationen och utveckla produkterna och varumärket på ett sätt som är attraktivt för kunderna.

En kvinna och en man springer fram i djupsnöVarje år medverkar Jämtkraft i SKI, Svenskt Kvalitetsindex för att få en indikator på hur nöjda kunderna är. Under 2016 blev betyget i kundnöjdhet 70,7 i SKI. Det betyder att Jämtkraft ligger över branschsnittet på 61,4 men har backat 4,4 enheter. Hela energibranschen har backat i sin helhet. För Jämtkraft betyder resultatet ändå att företaget ska jobba ytterligare för att förbättra kundens upplevelse, stärka varumärket och för att erbjuda attraktiva produkter och tjänster. Viktiga områden att fokusera på är proaktivitet, närhet och löpande information.

Under 2016 har Jämtkraft ökat kommunikationen kring företagets initiativ för miljö och hållbarhet i webb, sociala kanaler och nyhetsbrev. Det är något som efterfrågats av kunder och intressenter i tidigare års intressentundersökningar. I 2016 års SKI-undersökning anger 62 procent av Jämtkrafts kunder att de anser att Jämtkraft tar ansvar för miljöfrågor, ett gott betyg jämfört med branschen som hamnar på 38 procent. Det är också tydligt att de kunder som anser att Jämtkraft tar ett miljöansvar är nöjdare kunder totalt sett. Ett annat värde Jämtkraft följer upp är hur kunderna uppfattar att företaget månar om kunderna. Där var målsättningen 75 för Sverigekunder och 70 för lokalkunder. Där hamnar Jämtkraft närmare målet med 74,8 respektive 71,8 i indexvärde.

Ett initiativ som införts under 2016 för att stärka kundkommunikationen är digitala nyhetsbrev till kunderna med information och erbjudanden. Något som uppskattas av kunderna, de kunder som tar del av nyhetsbreven är nöjdare generellt. Jämtkraft Värme har under året jobbat aktivt med att förbättra service, tillgänglighet och aktivt erbjudit nya förbättrade serviceavtal.

Jämtkrafts kunder visar ett stort intresse för företagets solcellserbjudande. Många nya kunder har anmält sig under året. För att vidareutveckla erbjudandet har Jämtkraft genomfört fokusgrupper. En ny produkt för lagring av energi har lanserats, Dela vattnet. En tjänst som gör att solelsproducenter kan lagra överskotts-elen i vattenkraften på ett enklare och billigare sätt. Produkten har rönt stort intresse och många kunder har anmält sig.

Positiv och negativ påverkan

Jämtkraft är en jämtländsk energikoncern med Norden som marknad. Företaget är starkt förankrat på den regionala marknaden men företaget har många samarbetspartners i övriga delar av Sverige och Norden.

Jämtkraft har positiv och negativ påverkan i de områden där företaget bedriver el- och värmeproduktion och har elnätsverksamhet. Den positiva påverkan är kopplad till att människor och företag får tillgång till förnybar el och värme. Den negativa påverkan uttrycks främst av närboende till vattenkraftverk, vindkraftverk och fjärrvärmeverk. Störningar som anges är buller, transporter till och från anläggningar och utsläpp till luft. Intresseföreningar ställer också krav på bevarandet av biologisk mångfald i anslutning till anläggningarna. Jämtkraft bedriver verksamhet i Sápmi och samråder regelbundet med ursprungsbefolkningen samerna. 

Jämtkraft värnar om att ha en dialog med berörda, särskilt kring nybyggnation och nyetableringar. Under senare år har Jämtkraft utvecklat arbetet med samrådsprocesser i samband med utbyggnad av produktionsanläggningar och kraftledningar. Men även i de fall då närboende uttryckt ett behov av mer information under en anläggnings livstid bör Jämtkraft tillmötesgå detta.

Som en fördjupning av intressentanalysen har Jämtkraft under 2016 inlett dialogmöten med de intressenter som varit minst nöjda och de som uttryckt ett missnöje kring något. Dialogmöten kommer att genomföras under 2017 med närboende till Jämtkrafts värmeanläggningar i Lugnvik och Åre, liksom frivilliga organisationer. 

Mål 

Jämtkraft ska vara en drivkraft i samhället genom att arbeta för hållbara relationer, nöjda kunder och bra affärer.

Nöjda kunder

Mycket nöjda kunder, index 75 i Svenskt Kvalitetsindex

70,7

Medelbetyg

Jämtkraft "månar om sina kunder", index 75 i Svenskt Kvalitetsindex

72,6

Medelbetyg

Attraktiva produkter och tjänster

 

Varumärkeskännedomen 30 %, Energibarometern

 28%

 Medelbetyg

Kunder rekommenderar Jämtkraft, index 78 Svenskt Kvalitetsindex

 73,9

 Medelbetyg

Samarbete kring olika samhällsnyttor som tillför Jämtkraft och partners positiva mervärden

 
Aktivering av sponsrings- och CSR-samarbeten  Ja Bra betyg