Medarbetare

Jämtkraft arbetar för friska, engagerade och nöjda medarbetare. Ett kontinuerligt arbete sker för att mäta, följa upp och vidta åtgärder för att uppnå det. Områden som man jobbar särskilt med är hälsa, friskvård, arbetsmiljö och nöjd medarbetarindex.

Stefan Stambej

Mångfald, integration och mänskliga rättigheter

Energiuppropet

Inom vår arbetsgivarorganisation (KFS) har det tagits initiativ till Energiuppropet som syftar till att bidra till positiv integration. Tanken är att bolag inom KFS utmanar varandra genom att erbjuda praktik eller anställning till nyanlända. Jämtkraft har beslutat sig för att gå med i detta och att under 2017 erbjuda minst två nyanlända anställning eller praktik

De många nyanlända från olika ursprungsnationaliteter i Jämtkrafts region, liksom i hela Sverige gör att Jämtkraft börjar se ett behov av att kommunicera på flera språk, bland annat för att möta många av de nya kunderna. De människor som kommer till regionen är en stor potential för Jämtkraft för att bredda kunskaps- och rekryteringsbasen. En viktig fråga för Jämtkraft blir också hur företaget kan jobba med integration framöver.

Qraftsamling

Jämtkraft är ett av energibolagen i Sverige som tagit chansen att ta en framträdande roll när energibranschen tar ett krafttag för att öka jämställdheten i branschen. Qraftsamling är energibranschens unika årslånga förändringsprogram för att öka andelen kvinnliga medarbetare och ledare. Jämtkraft stod under året värd för en tematräff inom programmet på temat värderingsstyrt ledarskap. I samband med att Jämtkraft anmälde sitt deltagande i Qraftsamling antog man också ett mål om att minska skillnaden mellan manliga och kvinnliga medarbetares NMI resultat genom att förbättra kvinnors resultat. Detta mål infriades i och med att skillnaden mellan män och kvinnors NMI resultat 2016 var 67 för män och 63 för kvinnor vilket ska jämföras med 2015 då NMI resultatet var 65 för män och 57 för kvinnor. 

Mänskliga rättigheter

Jämtkrafts uppförandekod tydliggör hur Jämtkrafts medarbetare och leverantörer ska uppföra sig mot varandra. Uppförandekoden beskriver normer och ger råd om hur våra värderingar ska omsättas i praktiken och hur vi ska leva upp till vårt ansvar

Det finns inga inrapporterade fall av diskriminering, mobbning eller trakasserier under 2016. Detsamma gäller för åren 2013–2015.

Alla medarbetare på Jämtkraft har full föreningsfrihet och rätt till kollektivavtal. Det finns inga kända eller indikerade samarbetspartners eller leverantörer som inte respekterar föreningsfriheten som är lagstadgad i de länder där Jämtkraft har sin verksamhet. På Jämtkraft AB finns ett samverkansavtal mellan arbetsgivaren och de fackliga organisationerna. Parterna sammanträder regelbundet (Varannan vecka med uppehåll i juli.) i samverkans- och arbetsmiljökommittén som hanterar koncernövergripande medbestämmande och arbetsmiljöfrågor. Samverkansavtalet omfattar samtliga medarbetare.​ För att tillgodose kraven på hälsa och säkerhet finns ett antal roller på Jämtkraft som företräder alla anställda;

  • 1 huvudskyddsombud, 7 st skyddsombud
  • 3 fackliga företrädare från olika fackliga organisationer 
  • 8 medlemmar i skydds- och samverkanskommitté
  • 1 Arbetsmiljösamordnare HR avdelningen 
  • 1 Säkerhetsskyddschef

 

Antal tillbud och olycksfall (Inkluderar även inhyrda resurser)

2016 2015 2014
Riskobservationer 4 st, varav 1 kvinna 4 st, 0 kvinnor 11 st, varav 3 kvinnor
Tillbud 9 st, 0 kvinnor 22 st, varav 2 kvinnor 14 st, varav 2 kvinnor
Olycksfall utan frånvaro 12 st, varav 1 kvinna 8 st, varav 2 kvinnor 6 st, 0 kvinnor
Olycksfall med frånvaro (totalt 16 dagar) 2 st, 0 kvinnor 2 st (7 dagar), 0 kvinnor ingen uppgift
Färdolycksfall utan frånvaro 1 st, 0 kvinnor 3 st, 0 kvinnor 1 st, 0 kvinnor
Ingen dödsolycka

Alla anställda och inhyrda resurser har tillgång till avvikelse- och rapporteringsverktyget ENIA där olyckor, risker och tillbud rapporteras.

Jämtkraft har inte omfattats av böter eller sanktioner kopplat till miljö eller sociala frågor. Inga fall av diskriminering mot ursprungsbefolkning har rapporterats. Inte heller korruptionsincidenter eller brott mot mänskliga rättigheter har inträffat. Inga juridiska åtgärder har heller vidtagits för konkurrenshämmande aktiviteter.

Bevara det friska friskt

Jämtkraft jobbar mot målsättningen att sjukfrånvaron ej ska överstiga 4 procent över en treårsperiod. Sjukfrånvaron mäts och följs upp från år till år, ett av verktygen för att säkerställa en sund arbetsplats. Jämtkraft strävar alltså inte efter en obefintlig sjukfrånvaro. Företaget vill inkludera sorters människor som medarbetare och sjuktalet varierar mellan olika grupper. Ett exempel är småbarnsföräldrar, en kategori som av naturliga skäl har högre sjukfrånvaro än de flesta andra. Ett visst utrymme ska finnas för sjukdom och medarbetare ska inte känna sig som en belastning när de är sjuka. Sjukfrånvaron 2016 var 3,7% vilket är en ökning jämfört 2015 då den totala sjukfrånvaron var 3,2%, men i paritet med 2014 års nivå den sjukfrånvaron också uppgick till 3,7% .

Inga medarbetare ska ha mer än 150 övertidstimmar per år, vilket är lägre än det tillåtna värdet i Sverige. Det är en av åtgärderna i arbetet för en frisk arbetsplats och en indikator som Jämtkraft är noga med att följa upp. En för hög arbetsbelastning har över tid en negativ effekt på människors hälsa, inte minst för att andra faktorer för välmående måste väljas bort. 2016 hade ingen medarbetare över 150 timmars övertidsarbete

Jämtkrafts medarbetare erbjuds flexibel arbetstid så långt det är möjligt. Arbetstiden anpassas efter verksamhetens behov och när det är möjligt efter individuella behov. Det är dock inte möjligt till individuell anpassning inom alla områden. Jämtkrafts medarbetare har också ett arbetstidskonto på 63 timmar som kan tas ut på det sätt medarbetaren vill. Det är möjligt att byta ut semesterlönetillägget mot mer ledighet för den som vill.

Jämtkrafts medarbetare har rätt att vara föräldralediga i enlighet med lag och kollektivavtal. Under 2016 var det totalt 85 medarbetare som tog ut föräldraledighet, varav 21 kvinnor. Samtliga som var föräldralediga återkom i arbete direkt efter avslutad ledighet. Fem av dessa (två män och tre kvinnor) valde att senare under året säga upp sin anställning på egen begäran.

Medarbetarna erbjuds ett friskvårdsbidrag och sjukvårdsförsäkring. Jämtkraft har ett nära samarbete med företagshälsovården. Tidsbegränsat anställda omfattas ej av friskvårdsbidrag, sjukvårdsförsäkring och vissa andra förmåner.

Mål 

Bevara det friska friskt

Sjukfrånvaron överstiger ej 4 procent  över en treårsperiod Den totala sjukfrånvaron under året uppgick till 3,7 procent Bra betyg
Övertid får ej överstiga 150 timmar per år Mål uppnått Bra betyg

Nöjda medarbetare

 
Nöjd medarbetarindex ska vara högre än 65 Resultatet för 2016 var 66 Bra betyg
Tydlig koppling mellan affärsmålen och den enskilde medarbetaren. Resultat ska vara lägst 4,4. Resultatet 2016 var 4,06  Dåligt betyg

Nöjda och engagerade medarbetare

Jämtkraft genomför varje år en medarbetarundersökning. Den är ett sätt att mäta hur företaget mår och hur Jämtkraft står sig som arbetsgivare i förhållande till andra. Ett verktyg för att följa upp och kunna vidta åtgärder. Resultaten vägs samman till ett Nöjd-medarbetarindex, som har en skala från 1 till 100. Generellt anses värden under 50 vara underkänt, värden runt 50 godkänt och värden över 60 är bra och värden över 70 är mycket bra. Jämtkrafts målsättning är ett indexvärde på 65. Index för 2016 var 66. Betygsnivån är alltså bra för Jämtkraft och innebär en viss förbättring från året innan, då index låg på 63. För att följa upp och arbeta med förbättringar kommer varje avdelning upprätta en åtgärdsplan utifrån sina resultat.

Utveckling och utbildning

Jämtkraft har inga speciella rutiner för vilka regioner som rekrytering sker ifrån. Jämtkraft vill ge medarbetarna möjlighet till vidareutveckling. Vill du utvecklas ska möjlighet till utbildning finnas om det samtidigt bidrar till företagets behov. Målsättningen är att medarbetarna ska ha rätt kompetens för att klara sina uppdrag och arbetsuppgifter. Utbildningsinsatser avgörs i dialogen mellan medarbetare och chef. 

Alla medarbetare har utvecklingssamtal varje år, ett verktyg för Jämtkraft att lyssna till medarbetarna och stötta deras utveckling. Utvecklingssamtalen är också ett sätt att följa upp arbetsmiljö-frågorna och verka för en god arbetsmiljö. De är en viktig del i företagets samlade målstyrningsprocess. 2016 angav 92 procent av medarbetarna att de haft medarbetarsamtal. Vissa nyanställda medarbetare och chefer genomförde inte något utvecklingssamtal. Och de medarbetare som var föräldralediga eller långtidssjuka erbjöds medarbetarsamtal men de hade möjlighet att avstå.

Under 2017 bjöd ledningsgruppen in samtliga medarbetare till dialog om Jämtkrafts mål, inriktning och utmaningar. Bakgrunden till upptaktsträffarna är att medarbetarna i olika sammanhang uttryckt önskemål om att kunna ha närmare dialog med ledningsgruppen om mål och framtidsfrågor för koncernen som helhet och de olika affärerna/verksamheterna.  

Dessutom bjöds alla medarbetare in till en medarbetardag med temat att öppna upp för förändring - tillsammans och med eget ansvar. Fokus på medarbetardagen var hur Jämtkraft ska möta framtiden och vara anpassningsbara efter en omvärld som förändras. 

Totalt antal timmar för information och utbildning uppgick till 18 980 timmar. Genomsnittligt antal utbildningstimmar per anställd uppgick till 57,7 timmar. Rapportering baserad på kön görs inte.

Personalstruktur

Antalet anställda i Jämtkraft AB och Scandem AB var per 31 december 2016 341, varav 329 tillsvidareanställda (255 män och 74 kvinnor) och 12 visstidsanställda (10 män och 2 kvinnor). Under året har Jämtkraft haft 36 inhyrda via bemanningsföretag (12 män och 24 kvinnor).

Personalstruktur

Ledningsgrupp och styrelse

Personalomsättning

Under året har 37 personer anställts (tillsvidareanställning) och 33 har slutat varvid den sammanlagda personalomsättningen uppgick till 10%. I tabellen nedan redovisas utvecklingen över de senaste tre åren. 

Personalomsättning

Löner

Medellöner per 31 december 2016 (tillsvidareanställda månadsavlönade hos Jämtkraft och Scandem, exklusive vd).

Tillsvidareanställda
Totalt: 34 762 kronor (2015: 33 648 kronor)
Kvinnor: 34 123 kronor (2015: 32 841 kronor)
Män: 34 948 kronor (2015: 33 897 kronor)

Inom de närmsta 5 åren är det 46 medarbetare (varav 4 kvinnor) som har rätt att gå i pension vilket motsvarar 14 procent av de anställda. Inom 10 år har 89 medarbetare (varav 13 kvinnor) rätt att gå i pension, 27 procent av de anställda.