Miljö

Inledning

Jämtkrafts el och värme ska komma från förnybara energikällor och produceras på ett hållbart sätt. Även fjärrvärmenät och elnät ska byggas och underhållas med största möjliga miljöhänsyn.

Två personer på en bro i skymning

Läs mer Dölj innehåll

Förnybar elproduktion

En tydlig prioritering för Jämtkraft är att el- och värmeproduktion ska komma från förnybara energikällor och att produktionen ska öka. Företagets sätt att bidra till omvandlingen mot förnybara energisystem är nödvändig för att motverka den pågående klimatförändringen.

2009 satte Jämtkraft upp målet att fördubbla den egna förnybara energiproduktionen till 2 TWh år 2020. Med klimatfrågan som drivkraft är den här ambitionen stark inom företaget. Trots tuffa förutsättningar med låga priser på energimarknaden har Jämtkraft under 2016 nära nog nått målet med 1,976 TWh. De senaste tillskotten av förnybar energiproduktion kommer från Jämtkrafts förvärv av norsk vattenkraft och successiva omstruktureringar.

Renoveringen av en av Jämtkrafts anläggningar för förnybar energi, Långforsens vattenkraftstation, har varit omstridd av intresseorganisationer för sportfisket. Efter att ärendet prövats i flera domstolsinstanser ger Högsta domstolen Jämtkraft rätt att renovera kraftstationen och anlägga faunapassager i mars 2017.  Läs mer om Långforsen här.

Produktion

Jämtkrafts produktion och försäljning av el och värme framgår av tabellen nedan.

GWh

2016

2015

2014

Egen produktion av el

1 142

1 360

1 106

Försäljning av el*

2 889 

2 682

2 477

Egen produktion av fjärrvärme

677

651

675

Försäljning av fjärrvärme

614

585

583

*Jämtkraft och Scandem Market

Jämtkrafts dotterbolag Scandem har under 2016 förmedlat 6 TWh, att jämföra med 8 TWh under 2015. Jämtkraft har förmedlat 167 GWh under året 2016, 144 GWh under 2015 och 180 GWh under 2014.

Läs mer Dölj innehåll

Biologisk mångfald

Förlusten av biologisk mångfald är en av våra största utmaningar. Utarmning av naturkapitalet leder till att viktiga ekosystemtjänster såsom ren luft, vattentillgång och råvaror uteblir.

Två ungdomar inventerar djur- och växtriket i Billstaån

Att värna om biologisk mångfald i anslutning till Jämtkrafts verksamhet är därför en viktig del av Jämtkrafts hållbarhetsarbete. Det gäller samtliga verksamheter som har en miljöpåverkan – vattendrag med vattenkraftverk, områden med vindkraftparker, skogar som levererar biomassa och marker vid elnäts-, värmearbeten. Jämtkraft har verksamhet i skyddade och intill skyddade områden. Jämtkraft prioriterar byte av mineraloljor till oljor med hög andel förnybarhet för anläggningar i dessa skyddade områden för att minska miljöpåverkan vid oförutsedda händelser.

Verksamhet vid skyddade naturområden

En del av Jämtkrafts anläggningar finns i eller i anslutning till naturskyddade områden, där Jämtkraft måste vidta en särskild aktsamhet.

I skyddat naturområde

Intill skyddat naturområde

Utanför skyddat naturområde

Vattenkraftverk:

 Vindkraftspark:

 Vindkraftspark:

Dammån 0,20 km² 
Natura 2000

Hornberget

 Almåsa

Handöl nedre 0,20 km² 
Natura 2000 

 Vattenkraftverk:

 Kyrkberget

Handöl övre 0,80 km² 
Natura 2000 

Duved

Vattenkraftverk:

Högfors 0,35 km² 
Natura 2000

Kattstrupeforsen

Billsta

Långforsen 0,35 km² 
Natura 2000 

Ålviken

Granboforsen

Näsaforsen 0,80 km² 
Natura 2000 

 

Hissmofors

   

Lillå

   

Lövhöjden

   

Rönnöfors

   

Slagsån

   

Strömbacka

     

Under 2016 har Jämtkraft påbörjat arbetet med att undanröja vandringshinder för fisken i Billstaån inom projektet Förbifart Billsta. Omlöp förbi två vattenkraftstationer har färdigställts och en vattenkraftsdamm har rivits ut. Projektet beräknas vara klart under 2017. Läs mer

Jämtkrafts Miljöfond är ett viktigt verktyg för Jämtkraft för att göra ökade insatser för biologisk mångfald. Pengar avsätts regelbundet till fonden. I fondens styrelse sitter oberoende sakkunniga på miljöområdet såsom Naturvårdsverket, IVL Svenska Miljöinstitutet, KTH, Mittuniversitetet och Jämtkraft. Under 2017 planeras fler åtgärder för biologisk mångfald inom fondens regi.

Läs mer Dölj innehåll

Verksamhetens miljöpåverkan

För att bedöma påverkan, risker, möjligheter och utmaningar har Jämtkrafts verksamhet delats in i fyra områden där den största miljöpåverkan finns: vattenkraft elproduktion, vindkraft elproduktion, värme och elnät. Risker och möjligheter i verksamheterna visas i tabellen nedan.

Jämtkraft genomför riskanalyser både inom befintlig verksamhet och i nya projekt och belyser därmed vilka problem som kan uppstå. Analysen och kunskapen används för att förhindra att problem uppstår och eventuella åtgärder sätts in i förebyggande syften.

Risker och möjligheter

Verksamhetsområde

Påverkan

Risker

Möjligheter

Vattenkraft elproduktion

Undanträngning
Biologisk mångfald 

Dammbrott
Vandringshinder 

Förnybar elproduktion
Reglerkraft
Skapande av vandringsvägar 

Vindkraft elproduktion

Undanträngning
Biologisk mångfald
Ljudutbredning 

 

Lokal begränsning av tillgänglighet av natur
Begräsning i utbredning av flora och fauna
Exponering av ”ljudförorening”
Nedfallande is

Förnybar elproduktion 
Elnät

Undanträngning
Biologisk mångfald
Elektromagnetiska fält

 

Strömavbrott

Tillgång till el 

Värme 

Undanträngning
Biologisk mångfald
Transporter

Avbrott i värmetillförsel  Förnybar värme Elproduktion 

Mål

Minskning av koldioxidutsläpp 

Ökad förnybar elproduktion med 1 TWh 2009-2020

976 GWh i tillförd elproduktion

Bra betyg

Fossilfri värme år 2026

Fossilfri olja har proveldats. Projektering för ny fastbränslepanna i Åre.

Bra betyg

Öka antalet företagskunder som köper förnybar el med 30 st 2016

Ökat antalet kunder med 307 st.

Bra betyg

Minska CO2-utsläpp från Elnäts arbetsfordon med minst 5 % under 2016 

 15% minskade CO2-utsläpp

Bra betyg

Säker användning av kemikalier

 

Byte till miljöoljor i vattenkraftstationerna Högfors och Granbo

Bytt till miljöolja i Granbo. Högfors framskjuten till 2017.

 Medelbetyg

Säkerställa tömning av regn- och smältvatten i oljeuppsamlingskärl under transformatorer 2016-2020

Genomförandeplan reviderad. Tre gropar åtgärdade. Målet fortsätter 2017.

 Bra betyg

Effektivare el- och värmeanvändning

 
Minska värme- och elanvändningen Jämtkrafts kontor med 2 % per år 2016-2018 jämfört med 2015  3,5 % minskad elanvändning, ökad värmeanvändning med 1,8 % på grund av ökade kontorsytor Medelbetyg

Hushållning med naturresurser

 

Öka andelen kunder med elektronisk faktura med 30 % 2016

 31 % ökning elektronisk faktura

 Bra betyg

 Minska utskrifter med 5 % 2016

21 % minskade utskrifter

 Bra betyg

Läs mer Dölj innehåll

Utsläpp till luft

Jämtkrafts utsläpp av växthusgaser påverkar atmosfären och den globala uppvärmningen.

Nedan finns en sammanställning över utsläppen, uppdelat på tre delar:

  • Scope 1: Direkta utsläpp från egenägda källor
  • Scope 2: Indirekta utsläpp från köpt el och värme
  • Scope 3: Övriga indirekta utsläpp, bland annat från leverantörer och tjänsteresor

Jämtkrafts direkta klimatpåverkan (scope 1) omfattar utsläpp som sker från egna anläggningar och fordon. Indirekt klimatpåverkan (scope 2) är den påverkan Jämtkraft orsakar från inköpt el och värme, liksom utsläpp som skett i anläggningar där Jämtkraft köpt el och värme. Scope 3 är utsläpp från källor som Jämtkraft inte äger men är beroende av. De ingår också i indirekt klimatpåverkan. Det kan gälla leverantörernas godstransporter till och från våra anläggningar och egna tjänsteresor med bil och flyg.

Varifrån kommer Jämtkrafts utsläpp av koldioxid?

Av stapeldiagrammet nedan framgår Jämtkrafts klimatpåverkan de senaste två åren jämfört med basåret 2011.

Koldioxidutsläpp

 
2016 29 930 ton
2015 33 170 ton
2011 41 961 ton

 Koldioxidutsläpp

  2016 2015

2011

Biogen CO2 biogas, ton 193 95

972

Biogen CO2 träbränsle, ton

276 489

267 311

293 141

kg CO2e/MWh (Scope 1/total energiproduktion)

15,1

15,2

17,6

kg CO2e/MWh (Scope 1/fossil värmeproduktion)

667,9

637,3

719,5

kg CO2e/MWh (Scope 1/levererat till slutkund

24,9

26,8

30,8

kg CO2e/MWh (Scope 2/levererat till slutkund

0,1

0,1

0,9

kg CO2e/MWh (Scope 1-3/total energiproduktion

16,5

16,5

22,1

Merparten av koldioxidutsläppen kommer från användningen av torv vid fjärrvärmeverket i Lugnvik. Under 2016 har Jämtkraft minskat torvanvändningen med 17 procent som ersatts av biobränsle. Sedan 2011 har Jämtkrafts totala CO2-utsläpp minskat med 29 procent.

Emissionsfaktorer

Fossilfri värme till 2020

Jämtkraft Värme har satt upp målet att vara fossilfria år 2020. Det betyder att den 0,9 procentiga andelen olja som behövs vid uppstart av pannorna och kallt väder byts till miljöoljor. En ny fastbränslepanna installeras i Åre, bränslet till biobränsletransporterna byts ut till klimatanpassade alternativ och från och med 2026 är torven utfasad. 

Ozonnedbrytande ämnen

Jämtkrafts utsläpp av ozonnedbrytande ämnen från Jämtkrafts verksamheter begränsas till svavelhexaflourid, SF6, som används i elkopplare och i kylutrustningar. CFC, HCFC, haloner, metylbromider etc. som omnämns i Montrealprotokollet  används inte i Jämtkrafts anläggningar.

Både under 2015 och 2016 fanns sammanlagt 512 kg svavelhexaflourid vid Jämtkrafts anläggningar och under året påfylldes 2,6 kg, vilket motsvarade utläckt gas. Under 2015 påfylldes 1,7 kg, motsvarande utläckt gas. Från och med 2012 används svavelhexaflourid inte längre i nyinstallerade elkopplare och kylutrustningar vid spänningsnivåer under 45 kV.

Transporter

Produkterna el och värme transporteras via Jämtkrafts elnät och fjärrvärmenät. För värmeproduktion vid företagets 12 fjärrvärmeverk behövs omfattande transporter av råvara (biomassa, torv och olja).

Sammanlagt rör det sig om: 1 000 000 m3 biomassa, 65 000 m3 torv och 670 m3 olja. Motsvarande volymer under 2015 var 931 000 m3 biomassa, 78 000 m3 torv och 618 m3 olja. Koldioxidutsläpp från transporter redovisas i redovisningssystemet Svante.

Nyckeltal 2016

Nyckeltal miljö

Energianvändning

Energianvändning

Jämtkraft använder till största delen el och värme vid drift av vattenkraft-, vindkraft- och fjärrvärmeverk. 2016 var den interna energianvändningen vid fjärrvärmeverken till 94 procent förnybar.

Energiintensitet

Med insatt energi räknas egen el och värme vid kontor och produktionsanläggningar, bränsletransporter, tjänstebilar, samt energiinnehåll i biomassa, torv, olja och övrigt. För varje kilowattimme som sätts in för produktion, fick Jämtkraft ut 1,9 kilowattimmar 2016. Det kan jämföras med 2,2 kilowattimmar 2015.

Vatten

Jämtkraft använder vatten från Storsjön för kylning i kraftvärmeverket Lugnvik. Vattnet leds åter till sjön efter användning. Vattenmängden 2016 var cirka 228 000 m3. Kondensatvatten från rökgaskondenseringen leds till Storsjön och Åresjön. Jämtkraft har kondenseringsanläggningar för rökgas i Lugnvik, Minnesgärdet, Röjsmon och Sösia. Kondensatmängden 2016 var cirka 191 000 m3. De metallutsläpp som sker via kondensatvattnet från Lugnvik till Storsjön klarar gällande tillstånd.

Användning av kyl- och kondensatvatten

  2016 2015 2014
Kylvatten (m3) 228 000 221 000 278 000
Kondensatvatten (m3) 191 000 190 000 159 000
Kondensatvattenmängd mäts via energimätare, därefter används faktorn 1,1 m3/MWh.
Kylvattenmängd mäts via flödesmätare.

Jämtkraft använder också stora mängder vatten för att producera el, det vatten som rinner genom de 16 aktiva vattenkraftverken. Jämtkraft har inte någon uppskattning av dessa vattenvolymer, utan bara av de kvantiteter el som produceras: 2016 850 GWh, 1063 GWh 2015 och 840 GWh 2014. Vattenanvändningen på kontoren är försumbar i förhållande till kylvatten och kondensatvatten kopplat till produktionen, så det redovisas inte.

Läs mer Dölj innehåll

Med engagemang för fisken

Hans-Erik Andersson var med och överklagade Jämtkrafts ansökan om att få renovera Billsta vattenkraftstation 2008 - för att inget omlöp för fisken ingick i planerna. Åtta år senare står han vid Billstaån där fisken har fått nya fiskvandringsvägar.

Läs mer Dölj innehåll