Verksamhetens miljöpåverkan

För att bedöma påverkan, risker, möjligheter och utmaningar har Jämtkrafts verksamhet delats in i fyra områden där den största miljöpåverkan finns: vattenkraft elproduktion, vindkraft elproduktion, värme och elnät. Risker och möjligheter i verksamheterna visas i tabellen nedan.

Jämtkraft genomför riskanalyser både inom befintlig verksamhet och i nya projekt och belyser därmed vilka problem som kan uppstå. Analysen och kunskapen används för att förhindra att problem uppstår och eventuella åtgärder sätts in i förebyggande syften.

Risker och möjligheter

Verksamhetsområde

Påverkan

Risker

Möjligheter

Vattenkraft elproduktion

Undanträngning
Biologisk mångfald 

Dammbrott
Vandringshinder 

Förnybar elproduktion
Reglerkraft
Skapande av vandringsvägar 

Vindkraft elproduktion

Undanträngning
Biologisk mångfald
Ljudutbredning 

 

Lokal begränsning av tillgänglighet av natur
Begräsning i utbredning av flora och fauna
Exponering av ”ljudförorening”
Nedfallande is

Förnybar elproduktion 
Elnät

Undanträngning
Biologisk mångfald
Elektromagnetiska fält

 

Strömavbrott

Tillgång till el 

Värme 

Undanträngning
Biologisk mångfald
Transporter

Avbrott i värmetillförsel  Förnybar värme Elproduktion 

Mål

Minskning av koldioxidutsläpp 

Ökad förnybar elproduktion med 1 TWh 2009-2020

976 GWh i tillförd elproduktion

Bra betyg

Fossilfri värme år 2026

Fossilfri olja har proveldats. Projektering för ny fastbränslepanna i Åre.

Bra betyg

Öka antalet företagskunder som köper förnybar el med 30 st 2016

Ökat antalet kunder med 307 st.

Bra betyg

Minska CO2-utsläpp från Elnäts arbetsfordon med minst 5 % under 2016 

 15% minskade CO2-utsläpp

Bra betyg

Säker användning av kemikalier

 

Byte till miljöoljor i vattenkraftstationerna Högfors och Granbo

Bytt till miljöolja i Granbo. Högfors framskjuten till 2017.

 Medelbetyg

Säkerställa tömning av regn- och smältvatten i oljeuppsamlingskärl under transformatorer 2016-2020

Genomförandeplan reviderad. Tre gropar åtgärdade. Målet fortsätter 2017.

 Bra betyg

Effektivare el- och värmeanvändning

 
Minska värme- och elanvändningen Jämtkrafts kontor med 2 % per år 2016-2018 jämfört med 2015  3,5 % minskad elanvändning, ökad värmeanvändning med 1,8 % på grund av ökade kontorsytor Medelbetyg

Hushållning med naturresurser

 

Öka andelen kunder med elektronisk faktura med 30 % 2016

 31 % ökning elektronisk faktura

 Bra betyg

 Minska utskrifter med 5 % 2016

21 % minskade utskrifter

 Bra betyg