Ekonomi

ekonomi

Inledning

Den ekonomiska dimensionen i Jämtkrafts hållbarhetsarbete definieras som ekonomisk utveckling som inte medför några negativa konsekvenser för varken den ekologiska eller sociala dimensionen. Det är viktigt att vår verksamhet utvecklar produkter och tjänster som efterfrågas av våra kunder och att utvecklingen av Jämtkraft sker inom de planetära gränserna. Jämtkrafts affärsmodell skapar tillväxt och lönsamhet samtidigt som den bidrar till en bättre framtid för kommande generationer.

Läs mer Dölj innehåll

Målanalys

Mål: Jämtkraft strävar efter en soliditet på 25-45 procent över en 48 månaders cykel för att ha en finansiell uthållighet. 
Resultat: grönbock För 2014-2017 uppgår soliditeten i snitt till 30,8 procent. 

Mål: Tabellen ovan visar hur Jämtkraft presterat mot ägarkravet på räntabilitet. Riktvärdet är 10 procent som ett rullande 48 månaders medeltal.
Resultat: rödbock För 2014-2017 uppgår räntabiliteten före skatt i snitt till 7,8 procent. 

Läs mer Dölj innehåll

Verksamhet

Jämtkraft med dotterbolag producerar, distribuerar och säljer elenergi och värme. Koncernen erbjuder även energiförvaltning och externa tjänster. Jämtkraft levererar även tjänster inom drift, underhåll och ekonomi till vindkraftparker. Verksamheten är indelad i affärsområdena Elproduktion, Elhandel, Elnät och Värme.

Läs mer Dölj innehåll

Nyckelfakta

Nyckelfakta 2017 2016 2015 2014 2013
Rörelsens intäkter, kkr 4 896 216 4 259 178 3 939 375 4 457 443 4 386 100
Resultat före skatt, kkr 404 313 124 615 152 809 134 401 90 014
Räntabilitet på eget kapital före skatt, % 15,2 4,4 6,1 5,4 3,0
Räntabilitet på eget kapital efter skatt, % 11,1 1,9 3,4 3,2 0,6
Räntabilitet på totalt kapital, % 6,5 7,7 4,8 4,1 4,8
Soliditet, % 33,0 32,1 27,6 30,5 29,5
Investeringar, kkr 580 597 296 056 259 709 279 761 333 840
Producerad elenergi i helägda anläggningar, GWh 1 305 1 143 1 360 1 106 1 080
Producerad energi, värme, GWh 703 677 651 675 698
Levererad elenergi, GWh 11 501 11 525 12 716 13 423 14 236
Levererad värme, GWh 625 614 585 583 606
Läs mer Dölj innehåll

Bolagsstyrning

Ägarförhållanden

Jämtkraft AB ägs till 98 procent av Östersunds kommun, org.nr 212000-2528 via Östersunds Rådhus AB. Resterande andelar ägs av Åre kommun med 1 procent och Krokoms kommun med 1 procent. Röstmässigt fördelar sig inflytandet i bolaget något annorlunda. Östersunds kommun innehar 87,4 procent av rösterna, Åre och Krokoms kommuner innehar 6,3 procent vardera av rösterna på bolagsstämman. 

Styrelsearbete

Jämtkraft AB:s styrelse består sedan årsstämman i maj 2015 av nio ledamöter med fyra ersättare samt två arbetstagarrepresentanter. Östersunds kommun utser fem ledamöter och två ersättare samt två externa ledamöter medan Åre och Krokoms kommuner utser en ledamot och en ersättare vardera. Dessutom utser de anställdas organisationer två ledamöter och två ersättare.

Styrelsens sammanträden följer en årlig plan ägnad att säkerställa erforderligt beslutsfattande samt styrelsens behov av information. Arbetet i övrigt följer den gällande arbetsordningen för styrelsen. Arbetsordningen reglerar bland annat styrelsens arbets- och ansvarsområden, arbetsuppgifter och beslutanderätt. Av arbetsordningen framgår också arbetsfördelningen mellan styrelsen, styrelsens ordförande samt verkställande direktören. Styrelsen har under året haft nio sammanträden varav ett konstituerande. Förutom uppföljning och rapportering av den löpande verksamheten har styrelsen behandlat koncernens strategiska inriktning samt koncernens ekonomiska utveckling. Styrelsen har även haft att ta ställning till investeringar.

Av bolagets styrdokument; ägaridé, ägardirektiv, aktieägaravtal och bolagsordning framgår att verksamheten ska bedrivas på ett sådant sätt att förutsättningar skapas för utveckling av regionen genom leverans av energi med hög kvalitet och god service till långsiktigt låga priser. Priserna ska ge Jämtkraft lönsamhet samt förutsättningar för fortsatt tillväxt och investeringar. Jämtkraft har lokal prissättning av el, värme och elnät för boende i ägarkommunerna. Detta medför en rabatt till våra lokala kunder. Bolaget ska med utgångspunkt från sin egen kompetens, vara en aktiv part i utvecklingen av förnyelsebar energi- och miljöteknik på ett sätt som stärker regionens näringsliv och regionens konkurrenskraft.

Operativt styrs Jämtkraftkoncernen av VD och Koncernledningsgruppen. Koncernledningsgruppens uppdrag är att leda, styra, utveckla och följa upp verksamheten så att koncernens långsiktiga konkurrenskraft stärks. Koncernens beslut om investeringar och engagemang ska baseras på att bolagets verksamhet bedrivs på affärsmässiga grunder. Detta innebär att koncernens tillväxt ska ske under lönsamhet och inom det utrymme som skapas inom bolagets avkastnings- och soliditetsmål. För att säkra ägarnas avkastningskrav arbetar koncernens verksamheter med målstyrning och riskhantering.

Ledningsgruppen
Jämtkraft AB per 171231

       
  <30 år 30-50 år >50 år Totalt
Män 0 (0%) 2 (25%) 3 (37,5%) 5 (62,5%)
Kvinnor 0 (0%) 1 (12,5%) 2 (25%) 3 (37,5%)
Totalt 0 (0%) 3 (37,5%) 5 (62,5%) 8 (100%) 

Styrelsen
Jämtkraft AB per 171231

       
  <30 år 30-50 år >50 år Totalt
Män 0 (0%) 4 (44,4%) 2 (22,2%) 6 (66,7%)
Kvinnor 0 (0%) 0 (0%) 3 (33,3%) 3 (33,3%)
Totalt 0 (0%) 4 (44,4%) 5 (55,6%) 9 (100%)
Läs mer Dölj innehåll

Investeringar

Utbyggnad av förnyelsebar elproduktion pågår och är viktigt för energiomställningen till förnybar elproduktion i Europa. För Jämtkraft Elnät innebär detta intensivt arbete med att ansluta vindkraft både inom och utom vårt koncessionsområde. En annan viktig aspekt i koncernens hållbarhetsarbete är att det finns ett driftsäkert elnät i regionen så att människor och företag kan leva och verka i vår närhet. Koncernens distributionsnät för el har vädersäkrats och har idag en mycket hög leveranssäkerhet.

Koncernens förnybara elproduktion baseras på vatten- och vindkraft samt elproduktion vid vårt kraftvärmeverk. Vi har som mål att fördubbla vår förnybara elproduktion från 1 till 2 TWh, fram till år 2020. Större delen ska komma från vindkraft. Koncernen erhåller elcertifikat för elproduktionen i vissa vattenkraftanläggningar och för vindkraftsanläggningar.

Produktion av värme och el i fjärrvärmeverket sker i huvudsak med lokala hållbara bränslen såsom trädbränsle, torv samt i viss mån spillvärme. Ackumulatortanken Arctura i Östersunds fjärrvärmenät gör det möjligt att lagra fjärrvärme samt att optimera elproduktionen. I takt med att orterna växer bygger Jämtkraft ut fjärrvärmenätet. I Östersund ansluts nya kvarter vid Storsjöns strand och i Åre byggs ett nytt fjärrvärmeverk på södra sidan av Åresjön. Värmeverket förser idag bland annat Fjällgården som nyligen har installerat Fjärrvärme.

Tillväxt och hållbarhet

Investeringsbeslut styrs förutom på affärsmässiga grunder även utifrån lagar och förordningar för att minimera miljöpåverkan. Jämtkraft har skapat en miljöfond som ska bidra med finansiering av åtgärder som ska skydda och återskapa hotade biologiska värden i anslutning till vår verksamhet. Med medel från miljöfonden om 3,8 Mkr och bidrag från Länsstyrelsen om 1,9 Mkr har Jämtkraft under året har byggt vandringsvägar förbi fiskehinder i ån Billsta. 
Arbete pågår också med att utreda efterbehandlingsmetoder för återställande av bearbetade torvmyrar så som i Ope Brynjeflon.

Koncernen skapar tillväxt bland annat genom partnerskap med andra och stärker på så sätt näringslivet och konkurrenskraften i regionen. Jämtkraft har i dag ett minoritetsägande i två norska energiföretag, Salten Kraftsamband och Nordkraft. Samarbetet ger koncernen möjligheten att utvecklas och Jämtkraft blir en starkare aktör på den nordiska elmarknaden.

Koncernen säljer energi till slutkund samt tillhandahåller förvaltningstjänster av elenergi fysiskt och finansiellt, elcertifikat, utsläppsrätter och miljövärden (ursprungsgarantier). Verksamhet finns i Sverige, Norge och Finland och bedrivs i moderbolaget samt via ägande i elhandelsbolaget Dalakraft och Enkla Elbolaget samt via dotterbolagen Scandem, Scandem Market och Scandem Oy. Jämtkraft erbjuder även elhandelsprodukter och laddlösningar för elbilar via varumärket CLEVER.

Intresset för att effektivisera sin energianvändning genom egna mikroproduktionsanläggningar har ökat. Koncernen erbjuder ett flertal produkter som till exempel solcellslösningar där kundernas överskottsel säljs tillbaka till Jämtkraft.  

Jämtkraft har haft betydande ny- och reinvesteringsprojekt inom vind- och vattenkraft histo­riskt. De närmaste åren ligger elpriserna på en relativt låg nivå och därför är investeringstakten lägre än tidigare. Kommande års investering ligger på en normal reinvesteringsnivå.

Jämtkrafts omsättning har legat relativt stabilt de senaste åren och har i huvudsak påverkats av elprisets upp- och nedgång. Ökningen 2013 avser förvärv av Dalakraft. Något högre elpriser under 2017 har lett till ökad omsättning.

Rörelseresultatet efter av- och nedskrivningar ökade med 52 Mkr jämfört med föregående år och rörelsemarginalen uppgick till 9,3 procent. Högre elpriser är förkla­ringen till ökad omsättning och ökade kostnader.

Läs mer Dölj innehåll
två personer går på ett fjäll i snöstorm

Vindkraft för miljarder

Jämtkraft Elnät har tecknat det största enskilda avtalet för nätanslutning i bolagets 127-åriga historia. Det är vindkraftparken i Åskälen Hammerdal som nu ska byggas.

– Nätanslutningen möjliggör investeringar på cirka tre miljarder kronor i vindkraftparker i området, det är mycket pengar till regionen. Det känns roligt att vi är med och bygger upp infrastruktur av den här digniteten för förnybar energi, säger Pär Nordström, projektledare Jämtkraft.

– Anslutningsavtalet är av stor strategisk och operativ betydelse för Jämtkraft Elnät och utgör en viktig milstolpe både företagsmässigt likväl som för den förnyelsebara energiomställningen i samhället, säger Stefan Sedin, affärsområdeschef Elnät.

Jämtkraft Elnät jobbar just nu med planering, projektering och upphandlingar för att kunna börja avverka skog i den planerade ledningsträckningen. Under vårvinter 2018 påbörjas byggnation av ledningen. Samtidigt har Svenska Kraftnät påbörjat arbeten med förnyelsen av stamnätstationen i Midskog.

Vindparken kommer att anslutas till elnätet under senare delen av 2019.

Långsiktig affär

Totalt handlar det om nyanslutningar upp till 300 MW. Vindkraftparkerna beräknas förse i storleksordningen 40 000 villor med energi.

– Det är stora mängder energi som kommer in på elnätet. Jämtkraft tjänar pengar på att bygga ledningar, anläggningar och genom att förmedla den här kraften till stamnätet. Vad det ger i pengar beror på elnätspriser, marknad, efterfrågan och så vidare. Affären sträcker sig runt 25 år så det handlar om ansenliga summor, säger Pär Nordström.

Bakom projektet på tre miljarder kronor står den holländska pensionsförvaltaren APG och Londonbaserade Hg Capital.

Läs mer Dölj innehåll
matilda framför sin elbil

Matilda kör elbil i Jämtlandsfjällen, sommar och vinter

Matilda Pettersson är övertygad om att individen kan göra skillnad. Därför väljer hon bort fossila bränslen. – Idag är det enkelt att köra elbil i fjällvärlden, utan att behöva planera, säger hon.

Ett liv i fjällen innebär ofta långa avstånd och ett friskt klimat. Är elbil då ett smart alternativ? Är det värt besväret? Vi träffar Matilda Pettersson, hon kör elbil sedan hösten 2016. Men hennes hållbara resa började långt innan dess.

– Jag tänker på hållbarhet, men det kommer naturligt för mig. Ett analytiskt tänkande. Och i vardagen har det blivit rutin. Många val har jag redan gjort och behöver inte göra igen. Det förenklar vardagen, säger Matilda Pettersson.

Kör elbil året runt

Antalet laddbara bilar på svenska vägar ökat snabbt och modellutbudet blir större, laddinfrastruktur växer – elbilarna börjar bli mer tillgängliga. Matilda Pettersson kör en Nissan Leaf.

– Jag tar mig dit jag vill. Jag laddar bilen hemma på natten och sen använder jag Clevers snabbladdare under dagarna, säger Matilda Pettersson.

Kylan och avstånden mellan orterna framförs ibland som ett hinder för att köra elbil i fjällen.

– Hittills märker jag ingen skillnad i bilens räckvidd mellan sommar och vinter. Jag tar mig 10 mil till Östersund. Det känns tryggt att det finns laddstationer med jämna mellanrum, även i mindre orter. Där snabbladdar jag och tar mig sedan hem. Även till Trondheim tar jag mig utan problem, däremot stannar jag i Storlien på vägen hem till Åre för att ladda. Det är ju mest uppför på hemvägen, säger hon.

Hållbarhet i ett större perspektiv

Många svenska företag visar idag framsteg de gör för miljön. Klädkedjor visar exempelvis framsteg inom produktionsleden, för en ökad hållbarhet. Det tycker Matilda är bra men hon önskar att hållbarhetsarbetet skulle genomsyra fler företags hela verksamheter.

– Jag tycker att globala klädföretag inte bara bör bry sig om hur kläderna produceras utan se om allt det övriga inom företaget också. Flygresor, flaskvatten med mera. Att det finns ett gediget hållbarhetsarbete, säger hon.

Det är också viktigt att som individ ifrågasätta, i butiken eller på jobbet, menar Matilda. Energin är en viktig fråga.

– Det viktiga är att energin är förnybar, menar hon. Jag tror mycket på solenergi. Nu bor jag inneboende, men så fort jag skaffar egen bostad kommer jag göra ett aktivt val. Där är ekonomin inte viktig. Jag har det bra och vi har det så bra här i Sverige att vi måste ta ansvar. Det är hos individen det börjar! avslutar Matilda.

CLEVER – JÄMTKRAFTS VÄG FÖR ELBILAR

Jämtkraft verkar för en introduktion av elbilar. 2009 ingick Jämtkraft ett samarbete med flera energibolag och kommuner, Green Highway. Inom projektet byggdes laddinfrastrukturen för elbilar upp i regionerna längs sträckan Sundsvall – Östersund - Trondheim. 2015 blev Jämtkraft delägare i CLEVER Sverige, där Jämtkrafts tidigare laddnätverk idag ingår. Ett sätt för Jämtkraft att ta ytterligare ett steg för en god laddinfrastruktur är att bidra till en nationell lösning - ett laddningskoncept som går att använda i hela Sverige. CLEVER är en av få aktörer på den svenska elbilsmarknaden. Målet är att erbjuda svenska elbilsförare marknadens bästa laddlösning liksom betallösningar för elen.

Läs mer Dölj innehåll