Bolagsstyrning

Ägarförhållanden

Jämtkraft AB ägs till 98 procent av Östersunds kommun, org.nr 212000-2528 via Östersunds Rådhus AB. Resterande andelar ägs av Åre kommun med 1 procent och Krokoms kommun med 1 procent. Röstmässigt fördelar sig inflytandet i bolaget något annorlunda. Östersunds kommun innehar 87,4 procent av rösterna, Åre och Krokoms kommuner innehar 6,3 procent vardera av rösterna på bolagsstämman. 

Styrelsearbete

Jämtkraft AB:s styrelse består sedan årsstämman i maj 2015 av nio ledamöter med fyra ersättare samt två arbetstagarrepresentanter. Östersunds kommun utser fem ledamöter och två ersättare samt två externa ledamöter medan Åre och Krokoms kommuner utser en ledamot och en ersättare vardera. Dessutom utser de anställdas organisationer två ledamöter och två ersättare.

Styrelsens sammanträden följer en årlig plan ägnad att säkerställa erforderligt beslutsfattande samt styrelsens behov av information. Arbetet i övrigt följer den gällande arbetsordningen för styrelsen. Arbetsordningen reglerar bland annat styrelsens arbets- och ansvarsområden, arbetsuppgifter och beslutanderätt. Av arbetsordningen framgår också arbetsfördelningen mellan styrelsen, styrelsens ordförande samt verkställande direktören. Styrelsen har under året haft nio sammanträden varav ett konstituerande. Förutom uppföljning och rapportering av den löpande verksamheten har styrelsen behandlat koncernens strategiska inriktning samt koncernens ekonomiska utveckling. Styrelsen har även haft att ta ställning till investeringar.

Av bolagets styrdokument; ägaridé, ägardirektiv, aktieägaravtal och bolagsordning framgår att verksamheten ska bedrivas på ett sådant sätt att förutsättningar skapas för utveckling av regionen genom leverans av energi med hög kvalitet och god service till långsiktigt låga priser. Priserna ska ge Jämtkraft lönsamhet samt förutsättningar för fortsatt tillväxt och investeringar. Jämtkraft har lokal prissättning av el, värme och elnät för boende i ägarkommunerna. Detta medför en rabatt till våra lokala kunder. Bolaget ska med utgångspunkt från sin egen kompetens, vara en aktiv part i utvecklingen av förnyelsebar energi- och miljöteknik på ett sätt som stärker regionens näringsliv och regionens konkurrenskraft.

Operativt styrs Jämtkraftkoncernen av VD och Koncernledningsgruppen. Koncernledningsgruppens uppdrag är att leda, styra, utveckla och följa upp verksamheten så att koncernens långsiktiga konkurrenskraft stärks. Koncernens beslut om investeringar och engagemang ska baseras på att bolagets verksamhet bedrivs på affärsmässiga grunder. Detta innebär att koncernens tillväxt ska ske under lönsamhet och inom det utrymme som skapas inom bolagets avkastnings- och soliditetsmål. För att säkra ägarnas avkastningskrav arbetar koncernens verksamheter med målstyrning och riskhantering.

Ledningsgruppen
Jämtkraft AB per 171231

       
  <30 år 30-50 år >50 år Totalt
Män 0 (0%) 2 (25%) 3 (37,5%) 5 (62,5%)
Kvinnor 0 (0%) 1 (12,5%) 2 (25%) 3 (37,5%)
Totalt 0 (0%) 3 (37,5%) 5 (62,5%) 8 (100%) 

Styrelsen
Jämtkraft AB per 171231

       
  <30 år 30-50 år >50 år Totalt
Män 0 (0%) 4 (44,4%) 2 (22,2%) 6 (66,7%)
Kvinnor 0 (0%) 0 (0%) 3 (33,3%) 3 (33,3%)
Totalt 0 (0%) 4 (44,4%) 5 (55,6%) 9 (100%)