Investeringar

Utbyggnad av förnyelsebar elproduktion pågår och är viktigt för energiomställningen till förnybar elproduktion i Europa. För Jämtkraft Elnät innebär detta intensivt arbete med att ansluta vindkraft både inom och utom vårt koncessionsområde. En annan viktig aspekt i koncernens hållbarhetsarbete är att det finns ett driftsäkert elnät i regionen så att människor och företag kan leva och verka i vår närhet. Koncernens distributionsnät för el har vädersäkrats och har idag en mycket hög leveranssäkerhet.

Koncernens förnybara elproduktion baseras på vatten- och vindkraft samt elproduktion vid vårt kraftvärmeverk. Vi har som mål att fördubbla vår förnybara elproduktion från 1 till 2 TWh, fram till år 2020. Större delen ska komma från vindkraft. Koncernen erhåller elcertifikat för elproduktionen i vissa vattenkraftanläggningar och för vindkraftsanläggningar.

Produktion av värme och el i fjärrvärmeverket sker i huvudsak med lokala hållbara bränslen såsom trädbränsle, torv samt i viss mån spillvärme. Ackumulatortanken Arctura i Östersunds fjärrvärmenät gör det möjligt att lagra fjärrvärme samt att optimera elproduktionen. I takt med att orterna växer bygger Jämtkraft ut fjärrvärmenätet. I Östersund ansluts nya kvarter vid Storsjöns strand och i Åre byggs ett nytt fjärrvärmeverk på södra sidan av Åresjön. Värmeverket förser idag bland annat Fjällgården som nyligen har installerat Fjärrvärme.

Tillväxt och hållbarhet

Investeringsbeslut styrs förutom på affärsmässiga grunder även utifrån lagar och förordningar för att minimera miljöpåverkan. Jämtkraft har skapat en miljöfond som ska bidra med finansiering av åtgärder som ska skydda och återskapa hotade biologiska värden i anslutning till vår verksamhet. Med medel från miljöfonden om 3,8 Mkr och bidrag från Länsstyrelsen om 1,9 Mkr har Jämtkraft under året har byggt vandringsvägar förbi fiskehinder i ån Billsta. 
Arbete pågår också med att utreda efterbehandlingsmetoder för återställande av bearbetade torvmyrar så som i Ope Brynjeflon.

Koncernen skapar tillväxt bland annat genom partnerskap med andra och stärker på så sätt näringslivet och konkurrenskraften i regionen. Jämtkraft har i dag ett minoritetsägande i två norska energiföretag, Salten Kraftsamband och Nordkraft. Samarbetet ger koncernen möjligheten att utvecklas och Jämtkraft blir en starkare aktör på den nordiska elmarknaden.

Koncernen säljer energi till slutkund samt tillhandahåller förvaltningstjänster av elenergi fysiskt och finansiellt, elcertifikat, utsläppsrätter och miljövärden (ursprungsgarantier). Verksamhet finns i Sverige, Norge och Finland och bedrivs i moderbolaget samt via ägande i elhandelsbolaget Dalakraft och Enkla Elbolaget samt via dotterbolagen Scandem, Scandem Market och Scandem Oy. Jämtkraft erbjuder även elhandelsprodukter och laddlösningar för elbilar via varumärket CLEVER.

Intresset för att effektivisera sin energianvändning genom egna mikroproduktionsanläggningar har ökat. Koncernen erbjuder ett flertal produkter som till exempel solcellslösningar där kundernas överskottsel säljs tillbaka till Jämtkraft.  

Jämtkraft har haft betydande ny- och reinvesteringsprojekt inom vind- och vattenkraft histo­riskt. De närmaste åren ligger elpriserna på en relativt låg nivå och därför är investeringstakten lägre än tidigare. Kommande års investering ligger på en normal reinvesteringsnivå.

Jämtkrafts omsättning har legat relativt stabilt de senaste åren och har i huvudsak påverkats av elprisets upp- och nedgång. Ökningen 2013 avser förvärv av Dalakraft. Något högre elpriser under 2017 har lett till ökad omsättning.

Rörelseresultatet efter av- och nedskrivningar ökade med 52 Mkr jämfört med föregående år och rörelsemarginalen uppgick till 9,3 procent. Högre elpriser är förkla­ringen till ökad omsättning och ökade kostnader.