FN:s globala mål

Jämtkraft – en del av världen

Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå tre fantastiska målsättningar till år 2030: avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen och att lösa klimatkrisen. Detta kallas för Agenda 2030. Genom de globala målen för en hållbar utveckling kan det uppnås i alla länder och för alla människor.

De 17 målen symboliseras av en ring som indikerar att de är odelbara, integrerade och att de balanserar perspektiven ekonomi, socialt och miljö.

Under 2017 har Jämtkraft kopplat verksamheten till Agenda 2030, för att utveckla hållbarhetsarbetet och få ett tydligare fokus. Ledning och medarbetare har identifierat vilka mål som berör Jämtkraft mest, där Jämtkraft kan göra skillnad.

Så bidrar Jämtkraft till Agenda 2030

Ledning och chefer har genomgått utbildning och workshops och ett arbete har gjorts för att identifiera och fastställa långsiktiga hållbarhetsmål med bäring på Agenda 2030. Syftet är att bli tydligare externt och internt, att alla medarbetare ska vara delaktiga och ha möjlighet till påverkan. Därigenom ska Jämtkraft nå en kontinuerlig utveckling på hållbarhetsområdet.

Genom arbetet har Jämtkraft fått en breddning från ett systematiskt arbete på den ekologiska sidan med miljömål till att nu även få samma systematik i övriga hållbarhetsaspekter, det vill säga ekonomisk och social hållbarhet.

De långsiktiga målen i Agenda 2030 som berör Jämtkraft mest har identifierats. De här globala målen har sedan använts som utgångspunkt för Jämtkrafts nya långsiktiga mål för verksamheten från och med år 2018.

De globala hållbarhetsmål Jämtkraft fokuserar på

FNs globala mål

Läs mer om de globala målen på globalamålen.se

Läs mer Dölj innehåll

Så arbetar Jämtkraft med hållbarhet

Ansvar för miljö, ekonomi och sociala aspekter är integrerat i Jämtkrafts verksamhet. Det betyder att varje medarbetare ska beakta vad som är ekonomiskt möjligt, miljömässigt riktigt och socialt ansvarsfullt i sitt jobb.

Hur går det till?

Basen för Jämtkrafts hållbarhetsarbete lades 1996 då första miljöpolicyn fastställdes. Sedan 2003 är Jämtkraft miljöcertifierade enligt ISO 14001. Hållbarhetsarbetet samordnas av Jämtkrafts stab och arbetet genomsyras i hela organisationen (se figuren nedan).

JK organisation

Verktyg

Det är medarbetarnas kunskap och erfarenheter som driver hållbarhetsarbetet framåt. Förutom det vägledande ramverk som GRI erbjuder använder Jämtkraft också ett antal verktyg.

Vision och kärnvärden

Jämtkraft ska vara en källa till energi för livet idag och för kommande generationer. Visionen Vi har energi som gör livet bättre och företagets kommunikationsplattform med kärnvärden och riktlinjer för kommunikation, stödjer hållbarhetsarbetet.

Uppförandekod

Jämtkrafts uppförandekod vägleder medarbetarna och våra samarbetspartners i värderingar och normer – vad som är ett lämpligt uppförande i en god samarbetskultur.

Standarder och vägledningar

GRI G4, ISO 14001:2015, Årsredovisningslagen (1995:1554), Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1, Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Ledarskap

Styrelsen har det yttersta ansvaret för koncernens organisation och övergripande styrning av dess angelägenheter. Vd är styrelsens förlängda arm och ansvarar för den löpande verksamheten med hållbar utveckling. Ledarskapet inom varje funktion bär ett ansvar att tänka framåt och utvärdera risker och konsekvenser utifrån ekonomi, miljö och ett socialt perspektiv samt ge stöd till medarbetarna i de dagliga uppgifterna.

Jämtkrafts miljöfond

Miljöfonden är Jämtkrafts verktyg för att ta ett utökat ansvar för skydd och återskapande av biologiska värden i anslutning till verksamheten.

Utbildning

Jämtkrafts medarbetare ges utbildning vid behov. Målsättningen är att medarbetarna ska ha rätt kompetens för att klara sina uppdrag och arbetsuppgifter.

Lagefterlevnad

Varje affärsområde går regelbundet igenom sin verksamhet och de lagar affärsområdet har att följa.

Intressentdialog

Jämtkraft vill ha en öppen kommunikation med de som berörs av företagets verksamhet. Intressentdialogen lyfter fram de områden som är viktiga i det pågående hållbarhetsarbetet.

Kommunikation

Intressentdialogen lyfter också fram områden som är viktiga i Jämtkrafts kommunikationsarbete. Områden där kommunikationen behöver förstärkas lyfts fram, liksom önskade kanaler.

Organisationer och nätverk

Jämtkraft är med i organisationer och nätverk för dialog och kunskapsutbyte, till exempel: 

Energiföretagen Sverige

  • Råd för Klimat och energipolitik, energisystem & energiförsörjning, Ledamot
  • Råd för Kompetensförsörjning och kompetensutveckling, Ledamot
  • Råd för Strategisk kommunikation, Ledamot
  • Arbetsgrupp Miljö Ordförande
  • Arbetsgrupp AMS Ordförande
  • Arbetsgrupp Vattenkraft Ledamot

Indalsälvens Regleringsföretag Ledamot

Indalsälvens Vattenvårdsförbund Ordförande

SINFRA Ledamot

Inseva Ledamot

Svensk Torv och Torvforsk Ledamot

Energiforsk Ledamöter

Svenska kraftnät Ledamöter i Planeringsråd och Elmarknadsråd

Elinorr Samverkan mellan 18 lokala elnätbolag

Power circle Elkraftbranschens sammanslutning för framtidsfrågor

GEODE Nätverk för europeiska energiföretag

NMC Nätverk för hållbart näringsliv

Fossilfritt Sverige Samverkan med målet om ett fossilfritt Sverige

Försiktighetsprincipen

Jämtkraft tillämpar försiktighetsprincipen i hållbarhetsarbetet. Det innebär att företaget systematiskt utvärderar, mäter och kommunicerar risker kopplade till ekonomi, miljö och sociala aspekter.

Riskanalys och – hantering

För att hantera risker på ett systematiskt sätt arbetar Jämtkraft med strategier, styrdokument och riskpolicyer som revideras årligen. Policys finns inom varje affärsområde. Det yttersta ansvaret ligger hos vd.

Läs mer Dölj innehåll

Finalist i Guldgalans Årets hållbara företag

Jämtkraft nominerades under året till Guldgalans pris Årets hållbara företag. Vi utsågs till finalister i hård konkurrens med Polfärskt och Jazzköket. Polfärskt segrade. Vi känner oss hedrade att utses till finalist. Motiveringen till finalplatsen löd:

Jämtkraft har funnits i snart 130 år och miljöfrågor har länge varit ett prioriterat område. Idag har de en helhetssyn på hållbarhet och de har hållbarhetsredovisat sedan 2011. De globala miljömålen (Agenda 2030) är en viktig utgångspunkt i hållbarhetsarbetet och de utgår från de målområden där de kan göra störst skillnad. Klimatfrågan är den stora drivkraften och ett av deras mål är fossilfri värme till VM i Åre och Östersund år 2019. Att vara en attraktiv och säker arbetsplats är ett prioriterat område och för att stärka jämställdheten i en mansdominerad bransch erbjuds kvinnor i mansdominerade roller mentorskap. Samhällsengagemanget är stort och utöver sponsringssamarbeten samarbetar Jämtkraft med skolor för att få fler tjejer att välja tekniska och naturvetenskapliga utbildningar. En viktig fråga både för Jämtland och för Jämtkraft.

Erfarenheten och återkopplingen från den erfarna juryn kommer att leda till en utveckling för oss och vi känner oss peppade inför vårt fortsatta hållbarhetsarbete där vi ständigt blir bättre.

Läs mer Dölj innehåll
dela vattnet pär

Anders spar sin solenergi, från sommaren till vintern då han behöver den som bäst

Med tjänsten Dela vattnet erbjuder Jämtkraft en möjlighet att spara energin från solceller i vattenkraften. Det är ett hållbart alternativ.

Anders Vikström Aloanderssons miljöengagemang startade i tjugoårsåldern när han fick upp ögonen för Miljöpartiet och Greenpeace och blev stödmedlem i de organisationerna. Engagemanget för miljön har sedan smittat av sig.

– Hemma i familjen pratar vi mycket om miljön, hur förändringar i miljön påverkar oss och världen i stort. Det yttrar sig i att vi ofta cyklar till olika aktiviteter.

Familjen har haft solceller i snart två år, de tycker att fler borde utnyttja solenergi och att utvecklingen går lite för långsamt, speciellt nu när det har blivit enkelt att spara energin från sommaren till vintern.

– Hade man vetat om själva tjänsten Dela Vattnet innan så hade det varit ännu lättare att ta beslutet att skaffa i solceller.

Dela vattnet är en lagringstjänst som Jämtkraft erbjuder sina solcellskunder. Den el som kunderna inte använder under sommaren kan de spara hos Jämtkraft. Överskottselen kan sedan plockas ut andra tider på året då kunden behöver mer energi. Det här betyder också att kunden slipper en del administration som tidigare var nödvändig.

– Du lagrar elen som du får under soltimmarna och sparar den till när du inte har soltimmarna. Det är genialt, avslutar Anders.

Fakta

Med molntjänsten Dela vattnet kan du lagra överskottsenergi från solceller i vattnet. Vattenkraften fungerar som ett gigantiskt batteri där det går att hämta kraft året runt, oberoende av väder.
En avgörande skillnad mellan en batteribank och energilagring med Dela vattnet är att batterierna bara kan jämna ut skillnader i användning under dygnet. Du skapar energi på dagen och tar ut den på natten. Med Dela vattnet kan du lagra din överskottsenergi från sommaren till vintern, när du använder mest el och den är som dyrast.

Läs mer Dölj innehåll