Jämtkraft – en del av världen

Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå tre fantastiska målsättningar till år 2030: avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen och att lösa klimatkrisen. Detta kallas för Agenda 2030. Genom de globala målen för en hållbar utveckling kan det uppnås i alla länder och för alla människor.

De 17 målen symboliseras av en ring som indikerar att de är odelbara, integrerade och att de balanserar perspektiven ekonomi, socialt och miljö.

Under 2017 har Jämtkraft kopplat verksamheten till Agenda 2030, för att utveckla hållbarhetsarbetet och få ett tydligare fokus. Ledning och medarbetare har identifierat vilka mål som berör Jämtkraft mest, där Jämtkraft kan göra skillnad.

Så bidrar Jämtkraft till Agenda 2030

Ledning och chefer har genomgått utbildning och workshops och ett arbete har gjorts för att identifiera och fastställa långsiktiga hållbarhetsmål med bäring på Agenda 2030. Syftet är att bli tydligare externt och internt, att alla medarbetare ska vara delaktiga och ha möjlighet till påverkan. Därigenom ska Jämtkraft nå en kontinuerlig utveckling på hållbarhetsområdet.

Genom arbetet har Jämtkraft fått en breddning från ett systematiskt arbete på den ekologiska sidan med miljömål till att nu även få samma systematik i övriga hållbarhetsaspekter, det vill säga ekonomisk och social hållbarhet.

De långsiktiga målen i Agenda 2030 som berör Jämtkraft mest har identifierats. De här globala målen har sedan använts som utgångspunkt för Jämtkrafts nya långsiktiga mål för verksamheten från och med år 2018.

De globala hållbarhetsmål Jämtkraft fokuserar på

FNs globala mål

Läs mer om de globala målen på globalamålen.se