Så arbetar Jämtkraft med hållbarhet

Ansvar för miljö, ekonomi och sociala aspekter är integrerat i Jämtkrafts verksamhet. Det betyder att varje medarbetare ska beakta vad som är ekonomiskt möjligt, miljömässigt riktigt och socialt ansvarsfullt i sitt jobb.

Hur går det till?

Basen för Jämtkrafts hållbarhetsarbete lades 1996 då första miljöpolicyn fastställdes. Sedan 2003 är Jämtkraft miljöcertifierade enligt ISO 14001. Hållbarhetsarbetet samordnas av Jämtkrafts stab och arbetet genomsyras i hela organisationen (se figuren nedan).

JK organisation

Verktyg

Det är medarbetarnas kunskap och erfarenheter som driver hållbarhetsarbetet framåt. Förutom det vägledande ramverk som GRI erbjuder använder Jämtkraft också ett antal verktyg.

Vision och kärnvärden

Jämtkraft ska vara en källa till energi för livet idag och för kommande generationer. Visionen Vi har energi som gör livet bättre och företagets kommunikationsplattform med kärnvärden och riktlinjer för kommunikation, stödjer hållbarhetsarbetet.

Uppförandekod

Jämtkrafts uppförandekod vägleder medarbetarna och våra samarbetspartners i värderingar och normer – vad som är ett lämpligt uppförande i en god samarbetskultur.

Standarder och vägledningar

GRI G4, ISO 14001:2015, Årsredovisningslagen (1995:1554), Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1, Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Ledarskap

Styrelsen har det yttersta ansvaret för koncernens organisation och övergripande styrning av dess angelägenheter. Vd är styrelsens förlängda arm och ansvarar för den löpande verksamheten med hållbar utveckling. Ledarskapet inom varje funktion bär ett ansvar att tänka framåt och utvärdera risker och konsekvenser utifrån ekonomi, miljö och ett socialt perspektiv samt ge stöd till medarbetarna i de dagliga uppgifterna.

Jämtkrafts miljöfond

Miljöfonden är Jämtkrafts verktyg för att ta ett utökat ansvar för skydd och återskapande av biologiska värden i anslutning till verksamheten.

Utbildning

Jämtkrafts medarbetare ges utbildning vid behov. Målsättningen är att medarbetarna ska ha rätt kompetens för att klara sina uppdrag och arbetsuppgifter.

Lagefterlevnad

Varje affärsområde går regelbundet igenom sin verksamhet och de lagar affärsområdet har att följa.

Intressentdialog

Jämtkraft vill ha en öppen kommunikation med de som berörs av företagets verksamhet. Intressentdialogen lyfter fram de områden som är viktiga i det pågående hållbarhetsarbetet.

Kommunikation

Intressentdialogen lyfter också fram områden som är viktiga i Jämtkrafts kommunikationsarbete. Områden där kommunikationen behöver förstärkas lyfts fram, liksom önskade kanaler.

Organisationer och nätverk

Jämtkraft är med i organisationer och nätverk för dialog och kunskapsutbyte, till exempel: 

Energiföretagen Sverige

  • Råd för Klimat och energipolitik, energisystem & energiförsörjning, Ledamot
  • Råd för Kompetensförsörjning och kompetensutveckling, Ledamot
  • Råd för Strategisk kommunikation, Ledamot
  • Arbetsgrupp Miljö Ordförande
  • Arbetsgrupp AMS Ordförande
  • Arbetsgrupp Vattenkraft Ledamot

Indalsälvens Regleringsföretag Ledamot

Indalsälvens Vattenvårdsförbund Ordförande

SINFRA Ledamot

Inseva Ledamot

Svensk Torv och Torvforsk Ledamot

Energiforsk Ledamöter

Svenska kraftnät Ledamöter i Planeringsråd och Elmarknadsråd

Elinorr Samverkan mellan 18 lokala elnätbolag

Power circle Elkraftbranschens sammanslutning för framtidsfrågor

GEODE Nätverk för europeiska energiföretag

NMC Nätverk för hållbart näringsliv

Fossilfritt Sverige Samverkan med målet om ett fossilfritt Sverige

Försiktighetsprincipen

Jämtkraft tillämpar försiktighetsprincipen i hållbarhetsarbetet. Det innebär att företaget systematiskt utvärderar, mäter och kommunicerar risker kopplade till ekonomi, miljö och sociala aspekter.

Riskanalys och – hantering

För att hantera risker på ett systematiskt sätt arbetar Jämtkraft med strategier, styrdokument och riskpolicyer som revideras årligen. Policys finns inom varje affärsområde. Det yttersta ansvaret ligger hos vd.