Företagsledning

vd anders eriksson

En tid av förändring

Energibranschen är mitt i en förändring som är omvälvande. Jämtkraft bejakar och följer med i den utvecklingen för att ta vara på möjligheterna. Vi gläds också åt att vara tillbaka på ett resultat som motsvarar ägarnas avkastningskrav, efter de senaste årens något lägre resultat.

Uppgången har delvis skett dels tack vare att marknadsförutsättningarna blivit bättre, vi har haft stigande elpriser och gott om vatten i magasinen. Men vi har också själva bidragit till resultatet. Ett stort arbete har gjorts av alla medarbetare och vi har successivt blivit ett effektivare bolag. 

Jämtkraft har haft lägre investeringsnivåer under de senaste tre till fyra åren. Speciellt i jämförelse med tidigare investeringar. Men vi har trots allt både reinvesterat och nyinvesterat under dessa år. Sällan har vi haft så stora nyanslutningar på fjärrvärme och elnät som under 2017, mycket tack vare vindkraftsanslutningar och nyinflyttningar. En mycket positiv utveckling.

De pågående förändringarna av energimarknaden är till stor del en följd av digitaliseringen. Den för bland annat med sig att kundernas beteende kommer att förändras radikalt. Kundinflytandet ökar. För oss som energibolag betyder det att vi går från att erbjuda kilowattimmar till att erbjuda kunderna mer relevanta tjänster. Så småningom kommer vi att se mer energismarta lösningar i hemmet som går att nyttja genom automatik utan att kunden behöver bry sig.

Det här ställer såklart krav. Vi behöver utveckla oss och ytterligare stärka vår innovationsförmåga. Våra interna arbetsprocesser anpassas så att vi kan ta vara på de möjligheter den moderna tekniken ger och för att kunna erbjuda nya tjänster.

Det här betyder också att kraven på att vi levererar hållbara energilösningar skärps. Jämtkraft har alltid haft ett starkt engagemang för miljö. Vi har under många år haft högt ställda mål, som nu har nåtts, om att tillföra förnybar energi och bidra till energiomställningen.

Under 2017 har vi höjt ambitionerna när det gäller kvalitet och inriktning på vårt hållbarhetsarbete som helhet. Vi har arbetat utifrån vilka av FNs hållbarhetsmål som Jämtkrafts verksamhet framförallt ska leda mot. Planen är ett systematiskt förbättringsarbete inte bara inom miljö utan också inom den ekonomiska och sociala dimensionen.

För att ta några intressanta nedslag under året; vi är stolta över att ha färdigställt Billstaåprojektet. Tack vare en samverkan med länsstyrelsen, Storsjön Bergs fiskevårdsområde, Jämtkrafts miljöfond och Naturskyddsföreningen har vi realiserat omlöp för fisk och fauna förbi tre vattenkraftstationer i Billstaån. Projektet har lett till ökade rekreations-, natur- och ekonomiska värden i området samtidigt som den förnybara elproduktionen kan bibehållas.

Vi är också mycket stolta över att värdena i vår årliga Nöjd Medarbetar Index stigit under året och att de ligger på en god nivå. Medarbetarna är vår värdefullaste resurs, det är de som kan föra verksamheten framåt.

Jag ser med tillförsikt fram emot Jämtkrafts fortsatta utveckling. Det finns en god potential för fortsatt uppgång. Men 2018 blir året då jag kommer att kliva av min post som vd. Efter elva år är det dags. Jag kan konstatera att tiden gått ofantligt fort. Det har varit en innehållsrik tid med många spännande och intressanta projekt både teknikmässigt och affärsmässigt. Det kommer jag att sakna. Men framförallt kommer jag att sakna ett fantastiskt kamratskap.

Anders Ericsson

Vd Jämtkraft

Läs mer Dölj innehåll
annsofie andersson

Energi och livskraft för företag och människor

En fjällnära stad vid Storsjön, ett hjärta i regionen. Många vill bo och leva i Östersund med omnejd. Ändå måste vi som många andra små städer fortsätta göra det möjligt genom att få fler företag att etablera sig, erbjuda jobb och hänga med i utvecklingen. En hållbar energiförsörjning är en nyckelfråga.

I år hade jag förmånen att vara med på Jämtkrafts medarbetardag. Det gjorde mig stolt. Ibland är det lätt att bli hemmablind. I det här företaget finns ett engagemang och intresse för utveckling. Jämtkraft är en viktig regional aktör för både energi och hållbarhet i regionen.

Vi som äger Jämtkraft, Östersunds, Krokoms och Åre kommuner, är inga kvartalsekonomer. För oss är ägandet en långsiktig och medveten strategi. Energi är vår kärnverksamhet och för utvecklingen i regionen ska vi kunna erbjuda fossilfri och förnybar energi till konkurrenskraftiga priser. Vår energi ska göra livet bättre för våra kunder och intressenter men också för våra barn och barnbarn. Det är det vi tar sikte på.

Under 2017 har Jämtkrafts medarbetare och chefer skruvat upp ambitionerna med hållbarhetsarbetet. I och med att verksamhetens affärsmål har kopplats direkt till åtta av FN’s globala mål har hållbarhetsperspektivet på riktigt flyttat in hos Jämtkraft. Även vår nya vd kommer att ha en central roll i vår utveckling. Det främsta uppdraget blir att med nytänk fortsätta bygga organisationen och kulturen i företaget och strategiskt utveckla verksamheten mot de tydliga mål som finns. Kvalitet, driftsäkerhet, kostnadseffektivitet och hållbarhet är i fokus för utvecklingsarbetet.

Det finns flera konkret talande exempel på hur Jämtkraft tar ansvar från det gångna året.

Nybyggda omlöp för fisk och fauna förbi tre vattenkraftstationer har invigts i Billstaån. Ett projekt som visar att det är möjligt att producera den förnybara energi som framtiden behöver och samtidigt tillgodose höga ekologiska miljövärden.

Ett annat projekt där Jämtkraft tar ansvar är Långforsen. Under 2017 har Jämtkraft i mark- och miljööverdomstolen fått tillstånd att renovera vattenkraftverket i Långforsen utifrån planer som visar att Jämtkraft är beredda att göra mer än vad lagen kräver för miljön. En varsam renovering av kraftstationen och restaurering av miljön i samma projekt.

En intressant trend som visar att miljömedvetenheten får ett allt starkare fäste hos konsumenterna är intresset för solceller. För att svara upp har Jämtkraft lanserat produkten Dela vattnet. En enkel men genialisk lösning för att för att lagra solenergin till vintern då vi behöver den som bäst. Solenergi året om helt enkelt, till en avsevärt lägre kostnad än hemmabatterier.

Inget av dessa projekt har varit bekväma eller gått på slentrian. Jag skulle vilja säga att Jämtkraft är ett av de ledande regionala energiföretagen i Sverige när det gäller att våga.

Klimatfrågan är en anledning till att hållbar energi är en sådan nyckelfråga idag. Vi måste hejda den negativa utvecklingen. Omställningen till fossilfria transporter är ett sådant område. Tack vare att Jämtkraft var så tidiga med att bygga laddinfrastruktur är vi nu redo i Jämtland, när expansionen kommer. Nu är laddinfrastrukturen såld till Clever där Jämtkraft är delägare. Det är ett sätt att ta elbilsutvecklingen ytterligare ett steg. Clever gör det enklare att ladda.

Under året har vi också sett effekten av försäljningen av telecomverksamheten till IP only. Jämtkraft gjorde grunden. Nu ser vi en kraftig utbyggnadsfas, tack vare att de som är allra bäst på bredband får göra det. Det byggs i Östersund, Åre och Krokoms kommuner. 600 miljoner kronor investeras. Människor får snabbare uppkoppling med framtidskapacitet.

Just nu har vi en positiv trend i befolkningstillväxten i vår region. Det byggs nya bostäder. På Östersunds kommun jobbar vi för att etablera dataserverhallar. Jämtkraft är med i fronten. Det går inte undgå att se att Jämtkraft på många områden varit med och krattat manegen för projekt som ger skjuts till den här regionen och nya arbetstillfällen.

Som ägare är det av högsta vikt att vi fortsätter upprätthålla goda och långsiktiga spelregler för Jämtkraft. Så att det blir möjligt att fortsätta vara det företag framtiden och regionen behöver. Det bidrar till att fler kommer kunna bo och leva i Jämtland i framtiden. I en hållbar attraktiv region där det finns nya jobb.

AnnSofie Andersson,

Ordförande i Jämtkrafts styrelse

Kommunstyrelsens ordförande, Östersunds kommun

Läs mer Dölj innehåll

Ledning och styrelse

Ledningsgrupp

Anders Ericsson
Vd Jämtkraft AB

Iréne Burman
Affärsstöd och IT

Jan-Åke Sjölund
Ekonomi/Finans

Lillemor Olsson
HR och Kommunikation

Lena Persson
Elhandel

Stefan Sedin
Elnät

Tommy Borgh
Elproduktion

Ulf Lindqvist
Värme

Styrelse

AnnSofi Andersson (s)
Ordförande
Östersunds kommun

Kerstin Arnemo (c)
Vice Ordförande
Östersunds kommun

Anders Ericsson
Vd Jämtkraft AB

Jan-Åke Sjölund
Sekreterare
Vice vd Jämtkraft AB

Emil Burman (s)
Östersunds kommun

Pär Jönsson (m)
Östersunds kommun

Andreas Englund (mp)
Östersunds kommun

Fredrik Eliasson (m)
Åre kommun

Björn Hammarberg (m)
Krokoms kommun

Kjell Jansson
Extern ledamot

Elisabeth Westberg
Extern ledamot

Sven-Erik Trulsson
Arbetstagarrepresentant
Vision

Peter Martinsson
Arbetstagarrepresentant
SEKO

Läs mer Dölj innehåll
en man står i en stor maskinhall

Intressentdialog

Jämtkraft tar ansvar genom hela värdekedjan i företaget, från naturresurser till kundleveranser. Utgångspunkten för hållbarhetsarbetet är en dialog med de som berörs av verksamheten, intressenterna.

Intressenterna har identifierats utifrån värdekedjan. De är ägare, samarbetspartners, finansiella aktörer, frivilligorganisationer (NGO = non governmental organizations), akademi, närboende, medarbetare, kunder och, nytt för i år, en intressentgrupp kopplad till biologisk mångfald. Den bestod av intressenter kopplat till projektet att bygga omlöp i Billsta och bestod av närboende till dessa anläggningar, frivilligorganisationer, skolväsende och kunder. En indikator på värdekedjans omfattning är inköpen som under 2017 uppgick till 2 856 MSEK, fördelat på 1 449 leverantörer av varor och tjänster.

Jk leverantör

*I bilden ovan i "Samhället i stort" ingår akademi, närboende och projektgrupp "Biologisk mångfald".

Tillvägagångssätt

För att ständigt utveckla hållbarhetsarbetet tar Jämtkraft reda på vad de olika intressenterna tycker om Jämtkrafts verksamhet, vad som bör prioriteras och vad som kan och bör göras bättre framöver. 

Jämtkraft har undersökt detta genom intressentdialoger sedan 2012. På samma sätt som tidigare år bjöds representanter för de olika intressentgrupperna in till 2017 års undersökning för att delta anonymt via telefonuppringning via oberoende part.

I dialogen ställdes frågor vad intressenterna tycker om Jämtkrafts verksamhet, vad som bör prioriteras och vad som kan och bör göras bättre framöver. Speciellt undersöktes fokusområdena miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, mångfald, jämlikhet och affärsetik. Utöver de sex områdena vill Jämtkraft också veta vad intressenterna tycker om hållbarhetsarbetet generellt, hur Jämtkraft kommunicerar sitt hållbarhetsarbete och hur kommunikationen kan förbättras framöver. Intressenternas åsikter vägleder våra prioriteringar och inriktning framåt.

Intressenterna fick ranka Jämtkrafts arbete inom hållbarhet på en skala från 1 (mycket dåligt) till 9 (mycket bra).

Resultat

Undersökningen visar att Jämtkrafts arbete inom fokusområdena håller fortsatt hög nivå och inger förtroende. De intervjuade intressenterna rankar Jämtkrafts arbete till 6,9 totalt sett. Medarbetare, interna intressenter, rankar arbetet till 7,5 och externa intressenter till 6,8. 

Högst bedömning ger medarbetare (7,5), samarbetspartners (7,4), närboende 7,3 och finans/försäkring (7,0). Bra bedömning ger kunder (6,8) och ägare/politiker (6,8). Lägre bedömning, ändå godkänd nivå, ger frivilligorganisationer (6,5), projektgrupp Biologisk mångfald (6,4) och akademi (6,3).

På frågan om vilka hållbarhetsområden som är viktigast för Jämtkraft anger majoriteten miljö som ett av de tre viktigaste områdena inom hållbarhet. Därefter följer affärsetik och mänskliga rättigheter, medan arbetsvillkor, jämlikhet och mångfald prioriterades ner i jämförelse med övriga områden.

Väsentligheter att jobba vidare med

Över tiden som Jämtkraft genomfört likartade undersökningar, från 2012 till 2017, har ingen större förändring skett i intressenternas prioriteringar över vad Jämtkraft ska fokusera på. 

Förklaringen till det, kan vara att de intervjuade intressenterna till viss del är samma från ett år till ett annat. Det kan också vara så att intressenterna inte i så hög grad är insatta i vår verksamhet på detaljerad nivå och att det finns ganska stor konsensus om åsikterna på övergripande nivå.

Miljöområdet har fortsatt högsta prioritet. Biologisk mångfald, förnybar el- och värmeproduktion och vattenkraften nämns bland de viktigast aspekterna att fokusera på. I år nämns även restaurering och återställande av vandringsvägar för fisk som en viktig insats. Mer vind och sol önskas av många intressenter.

Inom området affärsetik är det fortsatt sunda, hederliga och öppna affärer som nämns. Jämtkrafts monopolsituation inom elnät nämns som något negativt.

På den sociala sidan är det fortsatt integration, nyanlända, mångfald och behandla alla lika, som är viktigt.

Väsentligheter att jobba vidare med inom fokusområdena  
Miljö Biologisk mångfald
Förnybar el- och värmeproduktion Fossilfritt, restaurering av vandringsvägar för fisk
Affärsetik Sunda, hederliga och öppna affärer
Mänskliga rättigheter Alla ska behandlas lika
Arbetsvillkor Säkerhet, riskanalyser
Jämlikhet Alla ska behandlas lika
Mångfald Nyanlända, integration, jämn könsfördelning

Kommunikation med Jämtkraft

En fråga som ställdes till alla var hur de önskar att kommunikationen med Jämtkraft går till. Svaren oberoende av intressentgrupp visar på att det finns tillräckligt många kanaler för information och kommunikation. Kanaler som nämndes var hemsidan, fakturan, olika sociala medier, möten och seminarier. Vilken typ av kommunikation som föredras beror på intressentgrupp men även på person. Den övergripande sammanfattningen är att alla kanaler efterfrågas.

Slutsatser

Sammantaget för alla intressentgrupper (interna och externa) är bedömningen 6,9. Det är en ökning från 6,4 (2012). De interna har ökat från 7,3 2012 till 7,5 2017. De externa har ökat från 6,4 till 6,9 2017.

Jämtkrafts arbete generellt inom hållbar utveckling

*Skala 1 (sämst) till 9 (bäst)

Interna intressenter, det vill säga medarbetarna, är stolta över att arbeta på Jämtkraft och rankar hållbarhetsarbetet högt (7,5 på en skala 1-9).

Jämtkrafts ägare och politiker anser också att Jämtkraft arbetar bra med hållbar utveckling (6,8).

Den lägsta bedömningen av Jämtkrafts hållbarhetsarbete har akademi (6,3), projekt Biologisk mångfald (6,4) och frivilligorganisationer (6,5).

Dialogen visar att externa intressenter har begränsad kunskap om Jämtkrafts arbete med de sociala aspekterna, förutom när det gäller sponsringsinsatser och Jämtkraft Arena som många känner till. Jämtkraft är mycket starkt kopplat till och uppskattat för den lokala och regionala närvaron, men både interna och externa intressenter efterfrågar en geografisk expansion utanför regionen. Det kommunala ägandet togs upp som något positivt bland några intressentgrupper, men bland andra som något negativt. Åsikterna om det kommunala ägandet gick isär även inom en och samma intressentgrupp.Vad de åsikterna består av har inte analyserats.

Mer samarbeten utanför energisektorn, till exempel med verkstadsindustrin och transportsektorn, framhålls som utvecklingsområden. 

Intressenterna var positiva till Jämtkrafts sponsring, särskilt Jämtkraft arena och sponsring med koppling till miljöarbetet och elbilssatsningar. Däremot bör Jämtkraft bli bättre på att informera och kommunicera, bör synas mer och ha en bättre hemsida. 

Läs mer Dölj innehåll