Intressentdialog

Jämtkraft tar ansvar genom hela värdekedjan i företaget, från naturresurser till kundleveranser. Utgångspunkten för hållbarhetsarbetet är en dialog med de som berörs av verksamheten, intressenterna.

Intressenterna har identifierats utifrån värdekedjan. De är ägare, samarbetspartners, finansiella aktörer, frivilligorganisationer (NGO = non governmental organizations), akademi, närboende, medarbetare, kunder och, nytt för i år, en intressentgrupp kopplad till biologisk mångfald. Den bestod av intressenter kopplat till projektet att bygga omlöp i Billsta och bestod av närboende till dessa anläggningar, frivilligorganisationer, skolväsende och kunder. En indikator på värdekedjans omfattning är inköpen som under 2017 uppgick till 2 856 MSEK, fördelat på 1 449 leverantörer av varor och tjänster.

Jk leverantör

*I bilden ovan i "Samhället i stort" ingår akademi, närboende och projektgrupp "Biologisk mångfald".

Tillvägagångssätt

För att ständigt utveckla hållbarhetsarbetet tar Jämtkraft reda på vad de olika intressenterna tycker om Jämtkrafts verksamhet, vad som bör prioriteras och vad som kan och bör göras bättre framöver. 

Jämtkraft har undersökt detta genom intressentdialoger sedan 2012. På samma sätt som tidigare år bjöds representanter för de olika intressentgrupperna in till 2017 års undersökning för att delta anonymt via telefonuppringning via oberoende part.

I dialogen ställdes frågor vad intressenterna tycker om Jämtkrafts verksamhet, vad som bör prioriteras och vad som kan och bör göras bättre framöver. Speciellt undersöktes fokusområdena miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, mångfald, jämlikhet och affärsetik. Utöver de sex områdena vill Jämtkraft också veta vad intressenterna tycker om hållbarhetsarbetet generellt, hur Jämtkraft kommunicerar sitt hållbarhetsarbete och hur kommunikationen kan förbättras framöver. Intressenternas åsikter vägleder våra prioriteringar och inriktning framåt.

Intressenterna fick ranka Jämtkrafts arbete inom hållbarhet på en skala från 1 (mycket dåligt) till 9 (mycket bra).

Resultat

Undersökningen visar att Jämtkrafts arbete inom fokusområdena håller fortsatt hög nivå och inger förtroende. De intervjuade intressenterna rankar Jämtkrafts arbete till 6,9 totalt sett. Medarbetare, interna intressenter, rankar arbetet till 7,5 och externa intressenter till 6,8. 

Högst bedömning ger medarbetare (7,5), samarbetspartners (7,4), närboende 7,3 och finans/försäkring (7,0). Bra bedömning ger kunder (6,8) och ägare/politiker (6,8). Lägre bedömning, ändå godkänd nivå, ger frivilligorganisationer (6,5), projektgrupp Biologisk mångfald (6,4) och akademi (6,3).

På frågan om vilka hållbarhetsområden som är viktigast för Jämtkraft anger majoriteten miljö som ett av de tre viktigaste områdena inom hållbarhet. Därefter följer affärsetik och mänskliga rättigheter, medan arbetsvillkor, jämlikhet och mångfald prioriterades ner i jämförelse med övriga områden.

Väsentligheter att jobba vidare med

Över tiden som Jämtkraft genomfört likartade undersökningar, från 2012 till 2017, har ingen större förändring skett i intressenternas prioriteringar över vad Jämtkraft ska fokusera på. 

Förklaringen till det, kan vara att de intervjuade intressenterna till viss del är samma från ett år till ett annat. Det kan också vara så att intressenterna inte i så hög grad är insatta i vår verksamhet på detaljerad nivå och att det finns ganska stor konsensus om åsikterna på övergripande nivå.

Miljöområdet har fortsatt högsta prioritet. Biologisk mångfald, förnybar el- och värmeproduktion och vattenkraften nämns bland de viktigast aspekterna att fokusera på. I år nämns även restaurering och återställande av vandringsvägar för fisk som en viktig insats. Mer vind och sol önskas av många intressenter.

Inom området affärsetik är det fortsatt sunda, hederliga och öppna affärer som nämns. Jämtkrafts monopolsituation inom elnät nämns som något negativt.

På den sociala sidan är det fortsatt integration, nyanlända, mångfald och behandla alla lika, som är viktigt.

Väsentligheter att jobba vidare med inom fokusområdena  
Miljö Biologisk mångfald
Förnybar el- och värmeproduktion Fossilfritt, restaurering av vandringsvägar för fisk
Affärsetik Sunda, hederliga och öppna affärer
Mänskliga rättigheter Alla ska behandlas lika
Arbetsvillkor Säkerhet, riskanalyser
Jämlikhet Alla ska behandlas lika
Mångfald Nyanlända, integration, jämn könsfördelning

Kommunikation med Jämtkraft

En fråga som ställdes till alla var hur de önskar att kommunikationen med Jämtkraft går till. Svaren oberoende av intressentgrupp visar på att det finns tillräckligt många kanaler för information och kommunikation. Kanaler som nämndes var hemsidan, fakturan, olika sociala medier, möten och seminarier. Vilken typ av kommunikation som föredras beror på intressentgrupp men även på person. Den övergripande sammanfattningen är att alla kanaler efterfrågas.

Slutsatser

Sammantaget för alla intressentgrupper (interna och externa) är bedömningen 6,9. Det är en ökning från 6,4 (2012). De interna har ökat från 7,3 2012 till 7,5 2017. De externa har ökat från 6,4 till 6,9 2017.

Jämtkrafts arbete generellt inom hållbar utveckling

*Skala 1 (sämst) till 9 (bäst)

Interna intressenter, det vill säga medarbetarna, är stolta över att arbeta på Jämtkraft och rankar hållbarhetsarbetet högt (7,5 på en skala 1-9).

Jämtkrafts ägare och politiker anser också att Jämtkraft arbetar bra med hållbar utveckling (6,8).

Den lägsta bedömningen av Jämtkrafts hållbarhetsarbete har akademi (6,3), projekt Biologisk mångfald (6,4) och frivilligorganisationer (6,5).

Dialogen visar att externa intressenter har begränsad kunskap om Jämtkrafts arbete med de sociala aspekterna, förutom när det gäller sponsringsinsatser och Jämtkraft Arena som många känner till. Jämtkraft är mycket starkt kopplat till och uppskattat för den lokala och regionala närvaron, men både interna och externa intressenter efterfrågar en geografisk expansion utanför regionen. Det kommunala ägandet togs upp som något positivt bland några intressentgrupper, men bland andra som något negativt. Åsikterna om det kommunala ägandet gick isär även inom en och samma intressentgrupp.Vad de åsikterna består av har inte analyserats.

Mer samarbeten utanför energisektorn, till exempel med verkstadsindustrin och transportsektorn, framhålls som utvecklingsområden. 

Intressenterna var positiva till Jämtkrafts sponsring, särskilt Jämtkraft arena och sponsring med koppling till miljöarbetet och elbilssatsningar. Däremot bör Jämtkraft bli bättre på att informera och kommunicera, bör synas mer och ha en bättre hemsida.